Türkmenistanyň Prezidenti Premýer-ministriniň birinji orunbasary bilen bilelikdäki taslamalara taýýarlygy maslahatlaşdy

09:17 24.05.2022 570

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4643/original-1628b0bdded5e2.jpeg

Geçen anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýar bilen geçiren söhbetdeşliginde türkmen gazyny Gazagystana ibermek we Türkmenistanda galla terminalyny gurmak boýunça bilelikdki taslamalar maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň Döwlet Habarlar agentligi habar berýär.

Söhbetdeşler özara gyzyklanmany nazara almak bilen, hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň açylýandygy bilen baglylykda, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli türkmen-gazak gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdiler.

«Neýtralnyý Türkmenistan» gazetiniň şenbe güni neşir edilen sanynda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň Türkmenistanyň Baştutanyna iberen hatynda bellenilişi ýaly, «energetika, logostika, senagat we oba hojalygy ulgamlarynda bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegi ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmak üçin möhüm itergi bolup biler».

Tokaýewiň hatynda bellenilişi ýaly 2021-nji ýylyň güýzünde Türkmenistana saparynyň barşynda iki ýurduň häkimiýetleri ýangyç-energetika toplumynda, şeýle hem türkmen-owgan serhedinden galla terminalyny gurmakda bilelikdäki taslamalaryň geljegi uludyr.

Şunuň bilen baglylykda, gazak lideri bu taslamalaryň hil taýdan oňat işlenilmegi üçin Türkmenistana Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýaryň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iberendigini belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.