Azerbaýjan Eýranyň üsti bilen türkmen gazyny almaga gyzyklanma bildirýär

16:37 04.06.2022 8119

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4722/original-16299ab23d219f.jpeg

Eýranyň çäginiň üstünden Azerbaýjana türkmen gazyny ibermek taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň ähmiýeti Azerbaýjanyň wise-premýeri Şahin Mustafaýew bilen Eýranyň nebit ministri Jawad Owjini arasynda geçirilen gepleşiklerde bellenildi. Bu barada Azertaj Azerbaýanyň Ministrler Kabinetine salgylanyp habar berýär.

«Nebitgaz pudagynda üstünlikli hyzmatdaşlygyň dowam edýändigi habar berildi. Türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana ibermek taslamasyny durmuşa geçirmegiň möhümligi bellenildi» - diýlip, agetligiň habarynda aýdylýar.

Ondan öň, «Armenpress» habarlar agentligi Jawad Owjä salgylanyp, Eýranyň türkmen gazyny swop ulgamy bilen Ermenistana ibermäge taýýarlygyny habar berdi.

«Armenpressiň» habarynda bellenilişi ýaly, Eýranyň nebit ministri Jawad Owjiniň bellemegine görä, eýran tarapy swop ulgamy bilen türkmen gazyny Ermenistana ibermäge taýýar. Türkmenistandan Ermenistana gaz ibermek boýunça gepleşikler eýýäm başlandy.

Belläp geçsek, 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwaryndan Türkmenistanyň, Eýranyň we Azerbaýjanyň gaz alyş-çalşygynyň çäklerinde günde 4,5 mln kub metr gaz ibermeklik başlandy. Eýran türkmen gazyny ýurduň gündogarynda alýar we öz gazyny Azerbaýjana Eýranyň demirgazyk-gündogaryndan iberýär.

Başga makalalar
161973c74e8531.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri energetika hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda penşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda energetika ulgamynda özara gatnaşyklar meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


161974c7cf3d06.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumynda çykyş etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni Seulda (Koreýa Respublikasy) garyşyk görnüşde geçirilen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi.


161974beb8ee6f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynyň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýon telefon arkaly söhbetdeşliginde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


164f0406978996.jpg
OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.


1619cc116b624b.jpeg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.