Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde ilkinji sapar Russiýa barar

15:26 07.06.2022 2710

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4730/original-1629e2117195b6.jpeg

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu hepdede ilkinji gezek Russiýa resmi sapar bilen barar. Saparyň barşynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirer diýip, rus habarlar agentlikleri habar berýär.

Bu Serdar Berdimuhamedowyň we Wladimir Putiniň iki dostlukly ýurduň lideri hökmünde ilkinji gepleşikleri bolar.

«Russiýa resmi sapar bilen ilkinji gezek Türkmenistanyň Prezidenti geler... Bu ýurt bilen Russiýanyň giň gerimli hyzmatdaşlygy bar, iki ýurt hem ony mundan beýläk-de ösdürmegi meýilleşdirýär» - diýlip «Rossiýa-1» teleýaýlymynda ýekşenbe güni habar berildi.

Şu ýylyň 18-nji maýynda Wladimir Putin Serdar Berdimuhamedowy «Dostluk» ordeni bilen sylaglamak hakynda karara gol çekdi. Kararda bellenilişi ýaly, türkmen lideri bu sylaga «Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşan goşandy üçin mynasyp boldy».

Şu ýylyň aprel aýynda telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda Wladimir Putin Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentini Russiýa sapar bilen gelmäge çagyrdy.

Bu mart aýynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanandan soň, Serdar Berdimuhamedowyň ikinji daşary ýurt sapary bolar. Geçen hepdede döwlet Baştutany iki günlük sapar bilen Saud Arabystanyna bardy we ol ýerde Umra haj parzyny berjaý etdi.

Başga makalalar
161973c74e8531.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri energetika hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda penşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda energetika ulgamynda özara gatnaşyklar meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


161974c7cf3d06.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumynda çykyş etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni Seulda (Koreýa Respublikasy) garyşyk görnüşde geçirilen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi.


161974beb8ee6f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynyň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýon telefon arkaly söhbetdeşliginde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


164f0406978996.jpg
OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.


1619cc116b624b.jpeg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.