Türkiýe 2022-nji ýylda gazyň sarp edilişiniň artjagyna ynam bildirýär

21:17 16.06.2022 394

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4827/original-162ab08e77504e.jpeg

Türkiýe 2021-nji ýylda nobatdaky rekord görkezijä – 60 mlrd kub metre ýetenden soň, 2022-nji ýylda tebigy gazyň sarp edilişini artdyrar. Bu barada penşenbe güni Peterburg halkara ykdysady forumynyň barşynda Türkiýäniň energetika ministriniň orunbasary Alparslan Baýraktar belledi diýip, Interfaks habar berýär.

«Türkiýe — Ýewropada tebigy gazy iň iri sarp edijileriň biri. Dördünji iri bazar, 60 mlrd kub metr. Biz bu görkezijiniň şu ýylda artmagyna garaşýarys» - diýip, türk wekili belledi.

«Gaz ulgamynda biz ibermelerimiziň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmaga ýykgyn edýäris. Biz infrastruktura maýa goýmaga ymtylýarys. Bizde geologiýa gözleg işleri boýunça uzak möhletli maksatnama bar. Biz Gara deňizde iri Sakarýa ýatagyny açdyk — häzir ol işläp taýýarlamak tapgyrynda ýerleşýär» - diýip, ol belledi.

Gaz geçiriji taslamalarynyň hatarynda Baýraktar TAP we TANAP halkara taslamalaryny, şeýle hem 2017-nji ýylda başlanylyp, «örän tiz wagtda amala aşyrylan we 2020-nji ýylda işe girizilen «Türk akymy» taslamasyny agzady.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.