PHYF: Türkmenistan energetika we ulag ulgamlaryny GDA-nyň çäginde goşulyşmagyň ileri tutulýan ugurlary hasaplaýar

20:47 17.06.2022 434

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4848/original-162ac19804bde1.jpeg

Energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk GDA-nyň çäklerinde goşulyşmagyň strategiki ugurlary bolup biler. Bu barada Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeli Serdarow penşenbe güni Peterburgda geçýän Halkara ykdysady forumynda aýtdy. Muny Orient agentligi habar berýär.

«GDA-nyň çäklerinde netijeli ysnyşykly hereketler iri ulag we energetika taslamalary amala aşyrylýan giňişlik hökmünde täze anyk ýagdaýlarda ösüşiň kuwwatly itergisine öwrülip biler» diýip M.Serdarow belledi.

Türkmen Maliýe ministrliginiň ýolbaşçysy “Ösüş üçin ýakynlaşmalar: täze gözýetimler” meselelesine degişli maslahata gatnaşdy, şonda pandemiýanyň ýaramaz täsirlerini ýeňip geçmekde we kowid döwründen soň, dünýäniň täze ykdysadyýetini gurmakda GDA ýaly sebit birleşmeleriniň eýeleýän orny hem-de görnüşleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Serdarow özara ýakynlaşmalaryň strategik ugry hökmünde, ilkinji nobatda, energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk edilmegini görkezdi.

“Energiýa serişdeleriniň öndürilmegini, iberilmegini hem-de sarp edilmegini öz içine alýan köptaraplaýyn hem-de bölünmez energetika howpsuzlygynyň üpjün edilmegi bu ugurda Türkmenistanyň teklipleriniň hem-de anyk hereketleriniň mazmunyny kesgitleýär” diýip, ministr aýtdy.

Ol beýleki möhüm ugur hökmünde ulag babatda, Arkalaşygyň ulag-kommunikasiýa ulgamlarynyň ösürilmegi, iri ulag-logistika merkezleriniň döredilmegi babatda özara hereket edilmelidigini görkezdi.

“Utgaşykly, sazlaşykly we ýokary tehnologiýaly ulag düzüminiň döredilmegi maýa goýum işjeňligini anyk ýagdaýda höweslendirer, dünýä, sebit hem-de milli derejelerde ykdysady we durmuş görkezijileriniň ýokarlanmagyna ýardam eder” diýip, Türkmen maliýe-ykdysady edarasynyň ýolbaşçysy belledi.

Muhammetgeldi Serdarow şu ýylyň 15-16-njy awgustynda Aşgabatda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatynyň geçiriljekdigini ýatlatdy hem-de GDA gatnaşyjy döwletleriň ählisine bu foruma gatnaşmaga çakylygyny ýene-de bir gezek tassyklady.

Maslahaty alyp baran belli rus žurnalisti, ykdysady synçysy Alekseý Bobrowskiý pikir alyşmalary jemläp, GDA ýurtlarynyň ykdysady ösüşiniň hem-de özara ýakynlaşma işleriniň esasy öňe alyp barjak güýjüniň energetika boljakdygy barada  möhüm netije çykardy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.