Wood Mackenzie: Brent nebitiniň bahalary baryp 2025-nji ýylda 85-90 dollara düşer

17:34 17.06.2022 363

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4834/original-162ac2e6d90ce4.jpeg

Dünýä bazarlarynda ibermeleriň üýtgemegi bilen baglylykda nebitiň bahalary ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar, onuň bahalaryna hatda islegiň mümkin bolan pese gaçmasy-da täsir edip bilmez. Bular ýaly çaklamany Wood Mackenzie-niň analitikleri berýär diýip, Interfaks habar berýär.

«Islegiň has pes bolmagy bazarda dartgynlylygy gowşadar, emma nebitiň bahalary ýokary bolmagynda galar: täze hem-de has pes netijeli söwda deňagramlylygy bahalaryň aşaklamazdan öň, häzirki derejesinde saklanjakdygyny aňladýar. Soňlugy bilen nyrhlar uruşdan öňki çaklamadan hem has ýokarlanar. Şol bir wagtda, Brentiň barreliniň bahasy baryp, 2025-nji ýylda 85-90 dollara düşer, Ýewropada nebiti gaýtadan işlemegiň markasy bolsa 2030-njy ýyla çenli ýokary bolmagynda galar» - diýip Wood Mackenzie-niň habarynda aýdylýar.

Analitikleriň bellemegine görä, nebitiň emele gelen ýokary nyrhlary dünýä boýunça islegi aşakladýar. Çaklamalara görä, 2030-njy ýyla çenli isleg günde 2 mln barrele çenli azalyp biler.

Wood Mackenzie-de bellemeklerine görä, Russiýa günbataryň sanksiýalaryna garamazdan, beýleki ýurtlaryň satyn alyjylaryny, ilkinji nobatda, Hindistany ynandyryp, nebit ibermelerini üýtgetmegi başardy.

«Russiýadan ÝB importyň gönüden-göni gadaganlygy nebit we nebit önümleriniň söwdasynyň üýtgemegini diňe bir çaltlandyrýar. Bu hadysa eýýäm başlandy» - diýlip habarda aýdylýar.

Analitikleriň pikirine görä, ibermeleriň üýtgemegi nebitiň teklibi we ýylyň ahyryna çenli bahalary üçin aşa çylşyrymly ýagdaýlary döretmezden tamamlanar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.