Energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri Ýewropanyň energetikasy üçin «halasgär» bolup bilmez, gaz ätiýaçlandyrmasy zerur — «Gazpromyň» ýolbaşçysy

17:33 17.06.2022 576

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4833/original-162ac2ecdb48d8.jpeg

Energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri Ýewropanyň energetikasy üçin «halasgär» bolup bilmez diýip, «Gazpromyň» müdirliginiň başlygy Alekseý Miller Peterburg halkara ykdysady forumy – 2022-niň çäklerinde (PHYF-2022) «Dünýäniň nebit we gaz bazary: şu gün we ertir» sessiýasynyň çäklerinde belledi. Muny Interfaks ýetirýär.

«Energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri barada aýdylanda — bu özgeleriň serişdeleriniň hasabyna öz serişdeleriňi almaga synanyşyk. Çünki olaryň syýasaty däp bolan serişdeleri iberijileriň munuň üçin tölemegine gönükdirilendi. Ekologiýa nukdaýnazaryndan energiýanyň dikeldilýän çeşmelerinde uglerod yzlary has hem agdyk» - diýip, ol belledi.

Mundan başga-da, dikeldilýän çeşmeler üçin hut tebigy gazyň hasabyna 100% ätiýaçlandyrmaklyk zerur diýip, «Gazpromyň» ýolbaşçysy ýatlatdy.

«Çig mal serişdeleriniň tükelmegi eýýäm amala aşan hakykat, Ýewropa — netto-import ediji» - diýip ol belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.