Pakistanyň ýolbaşçylary Türkmenistan bilen bilelikdäki energetika taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýärler

12:16 21.06.2022 343

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4866/original-162b16f21eae02.jpeg

Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti we Premýer-ministri Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa iberen hatlarynda Günorta we Merkezi Aziýada bilelikdäki energetika taslamalaryny ilerletmäge gyzyklanmalary hakynda beýan etdiler.

«Pakistan Türkmenistan bilen ýola goýlan gatnaşyklara ýokary baha berýär. Şol gatnaşyklar özara ynanyşmak hem-de birek-biregiň bähbitlerini göz öňünde tutmak ýörelgelerine daýanýar. Biziň ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyz Günorta we Merkezi Aziýanyň arasynda energetika hyzmatdaşlygynyň hem-de ykdysady taýdan ýakynlaşmagyň ilerledilmegi bilen baglylykda möhüm ähmiýete eýedir. Bu bolsa tutuş sebitiň gülläp ösmegine we abadançylygyna ýardam eder» - diýlip, Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwiniň hatynda bellenilýär.

«Pakistanyň Türkmenistan bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň yzygiderli pugtalandyrylmagyna taýýardygyny tassyklamak isleýärin» - diýip Alwi hatynda nygtaýar.

Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Muhammad Şahbaz Şarifiň hatynda şeýle bellenilýär: «Pakistanyň Türkmenistan bilen mundan beýläk-de hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga hem-de özara gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygymyzy çuňlaşdyrmaga berk ynanýandygyny tassyklamak isleýärin. Siziň bilen, aýratyn-da, söwda we maýa goýum ulgamlarynda gatnaşyklarymyzy giňeltmäge umyt edýäris».

«Iki ýurduň arasynda energetika we beýleki taslamalaryň öz wagtynda amala aşyrylmagynyň Günorta hem-de Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary, ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda umumy garaýşymyzyň durmuşa geçirilmeginde bizi ýakynlaşdyrjakdygy baradaky pikiriňizde Siziň Alyhezretiňiz bilen doly ylalaşýaryn» diýip Premýer-ministr belleýär.

Öz hatlarynda Arif Alwi we Şahbaz Şarif Serdar Berdimuhamedowy Pakistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlaýarlar. 

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.