Aşgabatda Halkara maslahatyna gatnaşyjylar uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähtlerini maslahatlaşarlar

10:12 23.06.2022 333

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4883/original-162b2bccadf25b.jpeg

23-nji iýunda türkmen paýtagtyndaky «Ýyldyz» otelinde «Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähtleri» atly Halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahat «GaffneyCline» britan kompaniýasynyň goldamagynda «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri tarapyndan guralýar.

Maslahatyň çäklerinde dünýä belli «Derweze» kraterini dolandyrmak meselesine aýratyn üns berler. Bölümçeleriň birinde Kanadanyň patyşalyk geografiýa jemgyýetiniň meşhur barlagçysy Jorj Koronis prezentasiýa bilen çykyş eder. Ol 2013-nji ýyldaky ylmy ekspedisiýanyň barşynda ilkinji bolup alawlap duran «Derweze» krateriniň düýbüne aýak basypdy.

Maslahaty guramaçylaryň bellemeklerine görä, Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde duran ekologiýa meselelerini maslahatlaşmak hem-de türkmen döwlet edaralarydyr iri nebitgaz institutlarynyň hem-de daşky gurşawa we ýaşyl geljege gönükdirilen halkara guramalarynyň arasynda halkara hyzmatdaşlygyny berkitmek maksady bilen abraýly çäräni her ýylda geçirmek meýilleşdirilýär.

Türkmenistan ekologiýa meselelerine, hususan-da, nebit we gaz känlerini işläp taýýarlamakda metanyň we ugurdaş gazyň zyňyndylarynyň azaldylmagyna aýratyn üns berýär.

Maslahata Türkmenistanyň Hökümetiniň ýokary derejeli wekillei, milli we daşary ýurt nebitgaz kompaniýalarynyň ýolbaşçylary, energetika guralamarynyň ýokary wekilleri, şeýle hem halkara institutlarynyň we ylmy-barlag merkezleriniň wekilleri gatnaşar.

Uglewodorodlary çykarmakda we ugurdaş gazlaryň zyňyndylaryny azaltmakda innowasion tehnologiýalar we nou-haular, täze eýýamyň wodorod we energetika taslamalary, «Derweze» gaz kraterini dolandyrmagyň geljegi», arassa energiýany ilerletmekde halkara tejribesi we Türkenistanyň energetika toplumy üçin elýeterli bolan täze klimat maliýeleşdirmesi ara alyp maslahatlaşmalaryň esasy temasy bolar.

Gatnaşyjylaryň hataryna CNPC, BP, SOCAR, Petronas, Areti, Mitro International, Buried Hill, NAPECO, Dragon Oil, ENI, Lukoýl ýaly dünýä belli kompaniýalaryň wekilleri girýär. Şeýle hem gatnaşyjylaryň hatarynda Halkara energetika agentligi, IRENA, Global gaz merkezi, Gazy eksport edijileriň Forumy, Inžener-nebitçilariň jemgyýeti, Energetika Hartiýasynyň Sekretariaty ýaly iri halkara nebitgaz guramalarynyň wekilleri ýar.

Mejlislerde we panel diskussiýalaryna BMG-niň, ÝHHG-niň, Bütindünýä bankynyň, Aziýa ösüş bankynyň, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň we Türkmenistanda ygtyýarlandyrylan diplomatik wekilhanalaryň wekilleri gatnaşar.

Saparlara çäklendirmeler zerarly çäre däp bolan görnüşde hem-de onlaýn görnüşde geçiriler. Şular ýaly çemeleşme Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen gepleşikleri guramakda hem peýdalanylar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.