Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Naýyp toplumy meýilnamadan öňde barýar

02:06 23.06.2022 4180

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4882/original-162b2c1a2cc60e.jpeg

Şu ýylyň gezen bäş aýynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebap» suwuklandyrylan gaz önümçiligi müdirligi boýunça suwuklandyrylan gazyň 47,3 müň tonnasyny öndürdiler. Meýilnama 105,8% ýerine ýetirildi. Eksporta 46,4 müň tonnadan gowrak harytlyk önüm iberildi.

Suwuklandyrylan gaz önümçiligi boýunça Naýyp toplumynyň hünärmenleri bu ýokary netijeleriň gazanylmagyna mynasyp goşant goşdular. Şu ýylyň geçen döwründe käärhanada 41,3 müň tonna suwuklandyrylan gaz öndürildi. Bu görkezijiler bäş aý üçin meýilnamanyň 104 göterim ýerine ýetirilendigine şaýatlyk edýär.

Bu günlerde Gazojak şäherçesinde suwuklandyrylan gazy ýüklemek we saklamak boýunça nokadyň abatlaýyş işleri ýokary depginde alnyp barylýar. Bu işleri ýylyň ahyryna çenli tamamlamak göz öňünde tutulýar.

Başga makalalar
163b8049c98271.jpeg
Türkmenistan we Hytaý gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer

Türkmenistan bilen Hytaý gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer. Bu barada Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Bilelikdäki Beýannamasynda aýdylýar.


1603c7f08ea7e4.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: nebitgaz toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmak şu günüň wajyp wezipesi bolup durýar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisinde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan wezipeleri maslahatlaşyldy. Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýangyç-energetika toplumynyň düzümleýin edaralaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de nebitiň çykarylýan mukdaryny artdyrmak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.


163b7cf181728c.jpeg
Pekinde gol çekilen resminamalaryň hatarynda — «Türkmengaz» DK bilen CNPC-niň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama bar

Pekinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasyndaky gepleşikleriniň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi diýip, TDH habar berýär.


163b7b62de16a1.jpeg
Pekinde Türkmenistanyň Prezidentiniň we HHR-iň Başlygynyň gepleşikleri geçirilýär

Anna güni Pekinde Hytaý Halk Respblikasyna (HHR) döwlet saparyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň arasynda gepleşikler başlandy diýip, TDH habar berýär.


1603e1d0c1993b.jpeg
«Gamyşlyjanebit» NGÇM: «gara altyny» bellenilen meýilnamadan artyk çykarýar

«Türkmennebit» DK-nyň «Gamyşlyjanebit» nebitgazçykaryş müdirliginiň işgärleri «Türkmenistan — Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän şu ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen dabaralandyrýarlar.