29-njy iýunda Aşgabatda VI Hazar sammiti geçiriler

15:45 23.06.2022 314

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4888/original-162b4441e9718c.jpeg

29-njy iýunda Aşgabatda VI Hazar sammitini geçirmek meýilleşdirilýär. Onuň öň ýanynda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahaty geçiriler. Onuň barşynda diplomatlar bäş döwletiň Liderleriniň duşuşygynyň gün tertibine ýene-de bir gezek gararlar. Bu barada çarşenbe güni RF-niň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa brifingde habar berdi.

Onuň bellemegine görä, mundan öňki şu formatdaky duşuşyk 2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde V Hazar sammitiniň öň ýanynda geçirildi. Şol sammitde taryhy resminama — Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa gol çekildi.

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler minsitrleriniň Aşgabatdaky duşuşygynda Hazar deňzinde hyzmatdaşlyga syn bermek we hazar «bäşliginiň» Prezidentleriniň ýakynda geçiriljek duşuşygyň taýýarlygynyň çäklerinde özara gatnaşyklaryň modallygyny maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.