29-njy iýunda Aşgabatda VI Hazar sammiti geçiriler

20:45 23.06.2022 1043

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4888/original-162b4441e9718c.jpeg

29-njy iýunda Aşgabatda VI Hazar sammitini geçirmek meýilleşdirilýär. Onuň öň ýanynda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahaty geçiriler. Onuň barşynda diplomatlar bäş döwletiň Liderleriniň duşuşygynyň gün tertibine ýene-de bir gezek gararlar. Bu barada çarşenbe güni RF-niň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa brifingde habar berdi.

Onuň bellemegine görä, mundan öňki şu formatdaky duşuşyk 2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde V Hazar sammitiniň öň ýanynda geçirildi. Şol sammitde taryhy resminama — Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa gol çekildi.

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler minsitrleriniň Aşgabatdaky duşuşygynda Hazar deňzinde hyzmatdaşlyga syn bermek we hazar «bäşliginiň» Prezidentleriniň ýakynda geçiriljek duşuşygyň taýýarlygynyň çäklerinde özara gatnaşyklaryň modallygyny maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
163b8049c98271.jpeg
Türkmenistan we Hytaý gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer

Türkmenistan bilen Hytaý gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer. Bu barada Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Bilelikdäki Beýannamasynda aýdylýar.


1603c7f08ea7e4.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: nebitgaz toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmak şu günüň wajyp wezipesi bolup durýar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisinde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan wezipeleri maslahatlaşyldy. Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýangyç-energetika toplumynyň düzümleýin edaralaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de nebitiň çykarylýan mukdaryny artdyrmak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.


163b7cf181728c.jpeg
Pekinde gol çekilen resminamalaryň hatarynda — «Türkmengaz» DK bilen CNPC-niň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama bar

Pekinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasyndaky gepleşikleriniň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi diýip, TDH habar berýär.


163b7b62de16a1.jpeg
Pekinde Türkmenistanyň Prezidentiniň we HHR-iň Başlygynyň gepleşikleri geçirilýär

Anna güni Pekinde Hytaý Halk Respblikasyna (HHR) döwlet saparyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň arasynda gepleşikler başlandy diýip, TDH habar berýär.


1603e1d0c1993b.jpeg
«Gamyşlyjanebit» NGÇM: «gara altyny» bellenilen meýilnamadan artyk çykarýar

«Türkmennebit» DK-nyň «Gamyşlyjanebit» nebitgazçykaryş müdirliginiň işgärleri «Türkmenistan — Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän şu ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen dabaralandyrýarlar.