Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Hazar deňzinde ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge çagyrdy

16:28 30.06.2022 2393

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4941/original-162bbf6eb76e2d.jpeg

Sişenbe güni Türkmenistanyň DIM-inde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde 29-njy iýunda Aşgabatda boljak VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy.

Ýokary derejedäki bäştaraplaýyn gepleşikleriň öňüsyrasyndaky duşuşykda Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň hem-de Türkmenistanyň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylary Hazar deňzi sebitinde hyzmatdaşlygyň aýry-aýry ugurlaryna, ozal gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň barşyna hem-de wajyp halkara meselelere garadylar.

Duşuşykda eden çykyşynda, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow kärdeşlerini Hazar deňzinde halkara ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge tagallalaryny gönükdirmäge çagyrdy diýip, Orient agentligi habar berýär.

R.Meredow Hazar deňzinde ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin şertleri we mümkinçilikleri üpjün etmegi sebitiň daşary işler ministrleriniň işini esasy ugry hökmünde atlandyrdy.

— Hazar sebitiniň dünýä derejesinde ähmiýeti bolan iri ulag-üstaşyr we logistika merkezleriniň biridigi ählimize mälim. Onuň hakykat ýüzünde şeýle bolmagy üçin anyk ylalaşyklar we olary durmuaş geçirmek üçin predmetleýin ädimler zerur — diýip, Meredow belledi.

Hazar deňziniň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek zerur bolan ilkinji nobatdaky ädimleriň hatarynda ol Hazar deňzinde bolşy ýaly, daşarky çäklere — ýewropa, aziýa, ýakyn gündogar ugurlaryna çykyş bilen ulag aragatnaşygynyň, energo ibermeleriniň netijeli ulgamyny döretmegi belledi.

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň nygtamagyna görä, bu wezipeleriň üstünde işlenilýär, sebitiň döwletleriniň ugurdaş edaralary aragatnaşykda bolup, dürli taslamalary durmuşa geçirýärler. Emma şunuň bilen bir hatarda goşmaça itergi bermek, ony has anyklaşdyrmak zerur.

Başga makalalar
1650968b05727d.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti we ÝB-niň Başlygy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Şarl Mişel bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.


16509680179a85.jpg
Serdar Berdimuhamedow BSG-niň Baş direktory bilen Türkmenistanyň gurama girmeginiň geljegini maslahatlaşdy

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýorkda geçirilýän 78-nji mejlisine gatnaşýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) Baş direktory hanym Ngozi Okonjo-Iweala bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.


161a479a09bad8.jpeg
Aşgabatda YHG-nyň agza döwletleriniň Baştutanlarynyň 15-nji sammiti geçirildi

Geçen ýekşenbe güni, 28-nji noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda YHG-nyň agza-döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammiti geçirildi.


1650968538ff1e.jpg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri Nýu-Ýorkda döwletara gatnaşyklarynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.


161a47a0c18415.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär

YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow YHG-nyň 15-nji sammitinde eden çykyşynda belledi.