Wladimir Putin: «Gazpromyň» ýolbaşçylary ýakynda Türkmenistana geler

22:35 30.06.2022 2702

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4952/original-162bd53401143d.jpeg

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin «Gazpromyň» ýolbaşçylarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana geljekdigini habar berdi.Bu barada Russiýanyň Lideri 29-njy iýunda Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammiti tamamlanandan soň, žurnalistleriň sowalyna beren jogabynda aýtdy diýip, Russiýanyň Prezidentiniň saýty habar berýär.

Wladimir Putin Türkmenistana bu saparynyň aýratyn ähmiýetini belläp, altynjy Hazar sammitiniň netijeleri boýunça hazarýaka döwletleriniň hyzmatdaşlygynyň mundan beýläkki geljegi barada gürrüň berdi.

«Men eýýäm belläp geçipdim we ýene-de gaýtalamak isleýärin: Türkmenistany we Türkmenistanyň halkyny bu saýlawy bilen gutlamak isleýärin. Täze Prezident — ýaş, gujurly, kämil bilimli we döwlet işinde eýýäm tejribeli. Biziň oňyn gatnaşyklarymyz emele gelýär. Ol öňki Prezidentden — kakasyndan estafetany kabul etdi. Moskwa sapary wagtynda örän peýdaly hem ýerlikli gürrüň etdik. Biz ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek boýunça hereketleriň meýilnamasyny kesgitledik we ony durmuşa geçirip başladyk» diýip, Wladimir Putin belledi.

«Gurbanguly Mälikgulyýewiç barada bellesek, onuň bilen diýseň dostlukly gatnaşyklarymyz bar. Onuň tagallalary mynasybetli rus-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmek üçin binýat döredildi, hyzmatdaşlyk dowam edýär, üstesine, kompaniýalarymyzyň energetika, bilim, ulag ugurlary boýunça hem dowam edýär. Bu örän wajyp, häzirki zaman dünýäsinde logistika ykdysady üstünligiň möhüm düzüjileriniň biridir» - diýip, RF-niň Prezidenti belledi.

«Gatnaşyklarymyzyň däp bolan ugurlary boýunça hem: energetika, beýleki birnäçe ugurlar boýunça hem anyk ylalaşyklar bar, şol sanda käbir şertnamalarymyzy dowam etmek hakynda ylalaşyk bar. «Gazpromyň» ýolbaşçylary ýakynda Türkmenistana geler» diýip, W.Putin belledi.

«Şonuň üçin hem biz Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna bu çäräni gurandyklary üçin minnetdardyrys. Şular ýay uzaga çeken, aýdaly «kowid arakesmesinden» soň, birek-birek bilen doly derejede işlemmek miýesser etdi. Bu örän peýdaly boldy» diýip, Putin belledi.

Başga makalalar
1650968b05727d.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti we ÝB-niň Başlygy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Şarl Mişel bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.


161a47a0c18415.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär

YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow YHG-nyň 15-nji sammitinde eden çykyşynda belledi.


1650968538ff1e.jpg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri Nýu-Ýorkda döwletara gatnaşyklarynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.


161a479a09bad8.jpeg
Aşgabatda YHG-nyň agza döwletleriniň Baştutanlarynyň 15-nji sammiti geçirildi

Geçen ýekşenbe güni, 28-nji noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda YHG-nyň agza-döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammiti geçirildi.


16509680179a85.jpg
Serdar Berdimuhamedow BSG-niň Baş direktory bilen Türkmenistanyň gurama girmeginiň geljegini maslahatlaşdy

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýorkda geçirilýän 78-nji mejlisine gatnaşýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) Baş direktory hanym Ngozi Okonjo-Iweala bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.