«PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy çagyrýar

23:09 10.07.2022 9234

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5033/original-162c7cd9a559b7.jpeg

Hormatly adamlar,

«PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy bellige alnan kompaniýalary, guramalary we telekeçileri aşakdaky çärelerine gatnaşmaga çagyrýar:

2022-nji ýylda «PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasynyň telekeçiler üçin «Açyk gapylar» güni.

Seneler: 

Aşakdaky senelerde işewürligiň dürli ugurlary boýunça çäreler

1.     2022-nji ýylyň 15-nji iýuly. (Zähmeti goramak, tehniki howpsuzlyk, gorag howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak boýunça hyzmaty berijiler)

2.     2022-nji ýylyň 16-njy iýuly. (Şu ugurlar boýunça hyzmatlary berijiler: mehaniki statiki we mehaniki aýlawly enjamlar, elektrik enjamlar, Barlag lçeg enjamlary, gözegçilik ulgamy we ölçeg ulgamynyň enjamlary)

3.     2022-nji ýylyň 18-nji iýuly. (Önümçilik we operasion hyzmatlar boýunça hyzmatlary berijiler)

4.     2022-nji ýylyň 19-njy iýuly. (Önümçilik we operasion hyzmatlar boýunça hyzmatlary berijiler)

5.     2022-nji ýylyň 20-nji iýuly. (Logistika we ammarlar boýunça hyzmatlary berijiler)

6.     2022-nji ýylyň 21-nji iýuly. (Maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary we umumy administratiw hyzmatlar boýunça hyzmatlary berijiler)

Wagty: 08:30 – 12:30

Geçiriljek ýeri: «PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasynyň Gyýanlydaky zawody

Geçiriljek ýere Kompaniýaňyz barada doly maglumatlary getirmegiňizi haýyş edýäris.

Eger-de siz gyzyklanma bildirýän bolsaňyz, şu elektron salgylar boýunça kompaniýaňyz barada maglumatlary «2022-nji ýylda «PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasynyň potratçylar üçin «Açyk gapylar» güni» sözbaşysy bilen 2022-nji ýylyň 15-nji iýulynda 12:00-a çenli ibermegiňizi soraýarys.

«Giriş mugt, her kompaniýadan 2-den (iki) köp bolmadyk wekil çagyrylýar.

Başga makalalar
162e22fee3ae96.jpeg
Birinji ýarym ýylda Türkmenistanyň NGIZ-leri nebitiň gaýtadan işlenilişini 2,6 mln tonna çenli artdyrdy

Türkmenistanda birinji ýarym ýylda 2 mln 628 müň tonnadan gowrak nebit gaýtadan işlenildi. Şu döwürde ýurduň NGIZ 2 mln 630 müň tonna çig nebit iberildi diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti çarşenbe güni belleýär.


1611a0e5886e9f.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirligi gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlaýarlar

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň işgärleri güýz-gyş möwsüminde bökdençsiz hem-de ygtybarly gaz üpjünçiligi üçin möhüm çäreleri bölekleýin ýerine ýetirdiler we bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam edýärler.


1611b5df6386a3.jpeg
«Nebitdag» müdirliginiň burawçylarynyň zähmet üstünlikleri

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň geçen döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda 11 müň 535 metr dag jynsy burawlandy.


1657d7d72a7ac0.jpg
Türkmenistan giň gerimli nebitgaz taslamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýär

Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasy» üstünlikli durmuşa geçirilýär. Maksatnama laýyklykda, ýurdumyzyň energetika howpsuzlygyny gazanmagy, milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi hem-de onuň halkara ykdysady gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyny ugur edinýän giň gerimli nebitgaz taslamalary amala aşyrylýar.


1657c538e17ca7.jpg
Aşgabatda täze AÝGB işe girizildi

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň işgärleriniň hünär baýramynyň öňüsyrasynda Aşgabadyň çäginde awtoulaglara ýangyç guýujy täze beket açyldy. Ol bir gije-gündiziň dowamynda 1500 awtoulaga hyzmat etmäge niýetlenen.