«Tatneft» Türkmenistanda önümçilik infrastrukturasyny giňeltmäge taýýarlanýar

23:30 09.07.2022 2843

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5032/original-162c7ce7d5f462.jpeg

«Tatneft» rus kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy ýurdumyzda bar bolan önümçilik infrastrukturasyny giňeltmegi meýilleşdirýär. Muňa türkmen habar beriş serişdelerinde neşir edilen degişli tender habar berýär.

Tendere laýyklykda, kompaniýa «Tatneft-iň» şahamçasynyň önümçilik binýadyny giňeltmek boýunça işleri taslajak we ýerine ýetirjek potratçyny gözleýär.

Uzak ýyllaryň dowamynda «Tatneft» «Goturdepe» nebitgaz ýatagynda guýularyň nebit öndürijiligini artdyrmak boýunça taslamanyň çäklerinde «Türkmennebit» döwlet konserni bilen hyzmatdaşlyk edýär. 2020-nji ýylda taraplar şertnamanyň möhletini 8 ýyl uzaltdylar.

«Goturdepenebit» müdirliginiň guýularynda geçirilen işlerden soň, türkmen nebitçileri «Tatneftdäki» kärdeşleri bilen bilelikde guýularyň abatlaýyş işleri geçirilmezden ulanyş möhletini 6 esse artdyrdylar.

2022-nji ýylyň martynda «Türkmennebit» DK we «Tatneft» «Goturdepe» ýatagynda 550 sany nebit guýusynyň öndürijiligini artdyrmak boýunça hyzmatlary etmek üçin goşmaça ylalaşyk baglanyşdy.

Başga makalalar
16450bac38754b.jpeg
Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Utgaşdyryjy geňeşiň mejlisinde geljek ýyl üçin meýilnamalar maslahatlaşyldy

Samarkandda geçirilen «Türkmenistan-Özbegistan-Gazagystan-Hytaý» gaz geçirijisini ulanmak boýunça Utgaşdyryjy geňeşiň 28-nji mejlisinde häzirki işler we geljek ýyl üçin meýilnamalar bilen bagly meseleler maslahatlaşyldy diýip, «Uzbekneftegaz» PJ-niň metbugat gullugy habar berýär.


1611a0e5886e9f.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirligi gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlaýarlar

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň işgärleri güýz-gyş möwsüminde bökdençsiz hem-de ygtybarly gaz üpjünçiligi üçin möhüm çäreleri bölekleýin ýerine ýetirdiler we bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam edýärler.


1611b5df6386a3.jpeg
«Nebitdag» müdirliginiň burawçylarynyň zähmet üstünlikleri

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň geçen döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda 11 müň 535 metr dag jynsy burawlandy.


1657c538e17ca7.jpg
Aşgabatda täze AÝGB işe girizildi

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň işgärleriniň hünär baýramynyň öňüsyrasynda Aşgabadyň çäginde awtoulaglara ýangyç guýujy täze beket açyldy. Ol bir gije-gündiziň dowamynda 1500 awtoulaga hyzmat etmäge niýetlenen.


16450d68e6cf48.jpeg
Türkmenistan we Germaniýa oktýabrda bilelikdäki ykdysady forumy geçirmegi meýilleşdirýär

Türkmenistanyň wekiliýetiniň 25-28-nji aprelde Germaniýa federatiw Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda türkmen-german ykdysady forumyny geçirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow duşenbe güni geçirilen sanly ulgam arkaly iş maslahatynda Prezident Serdar Berdimuhamedowa habar berdi.