OPEC-iň täze baş sekretary 1-nji awgustdan wezipesine girişýär

19:35 01.08.2022 580

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5204/original-162e7a34a02e3a.jpeg

OPEC-iň täze baş sekretary — Kuweýtiň wekili Haýsam al-Gaýs 1-nji awgustdan wezipesine girişýär.

Al-Gaýs üç ýyl möhlet bilen guramanyň ýanwar aýynyň başyndaky nobatdan daşary mejlisinde saýlandy. Ol 2017-2021-nji ýyllarda OPEC-de Kuweýtiň wekili boldy, häzirki wagtda Kuwait Petroleum Corporation (KPC) döwlet kompaniýasynyň marketing boýunça dolandyryjy direktorynyň orunbasary bolup işleýär.

2021-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda OPEC-iň däp bolan ýarym ýyllyk maslahatynda ministrler 2022-nji ýylyň awgustynda ygtyýarlyk möhletleri tamamlanýan Mohammed Barkindo derek täze baş sekretary saýlap bilmediler. Bloomberg agentliginiň wekillere salgylanyp habar bermegine görä, duşuşygyň barşynda Saud Arabystany täze baş sekretaryň eýýäm şol wagt saýlanylmagyny isledi, emma bu teklibe Yrak tarapyndan garşy çykyldy. Yrak we Kuweýt öz wekillerini hödürlediler.

OPEC maslahaty adatça baş sekretary üç ýyl möhlete saýlaýar we onuň ygtyýarlyklaryny ýene-de bir gezek şol möhlete çenli uzaldyp bilýär.

Barkindo bu wezipede iki möhlet işleri. Ygtyýarlyklarynyň gutarmagyna az galanda, 5-nji iýulda ol 63 ýaşynda aradan çykdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.