«Günorta gaz geçelgesi» gaz geçirijisini doldurmak üçin türkmen gazy gerek — bilermen

10:59 04.08.2022 624

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5237/original-162ea162cb7b86.jpeg

«Günorta gaz geçelgesini» diňe azerbaýjan gazy bilen doldurmak örän kyn, onuň üstüne Türkmenistanyň hem gazy gerek. Bu barada Energetika barlaglarynyň Oksford institutynyň uly ylmy işgäri Julian Bouden belledi diýip, Trend agentligi habar berýär.

«Günorta gaz geçelgesi» örän oňat işleýär: ol Günorta Ýewropa we Italiýa gaz ýetirýär hem-de ÝB ýurtlaryna (Gresiýa, Bolgariýa we Italiýa) ibermeleri diwersifikasiýalaşdyrmaga kömek edýär» - diýip bilermen belledi.

Boudeniň şeýle hem bellemegine görä, Ýewrokomissiýa bilen Azerbaýjanyň arasynda energetika ulgamynda özara düşünişmek hakynda ýakynda gol çekilen Ähtnama «GGG-niň» geçirijilik ukybyny iki esse artdyrmagy göz öňünde tutýar.

«Gazyň haýsy çeşmeleriniň hasabyna? Eger-de bu Azerbaýjan bolsa, Upstream toplumy boýunça borçnamalar gerek. 2027-nji ýyla GGG-niň goşmaça kuwwatlyklaryny diňe azerbaýjan gazy bilen doldurmaklyk kyn düşer. Türkmen gazyny ýa-da Eýrandan swop ýa-da Hazarüsti gaz geçirijisini goşup bolar» - diýip, bilermen belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.