OPEC+ ýurtlary sentýabrda nebit çykarmagyň çägini günde 100 müň barrele çenli artdyrmagy karar berdiler

09:13 05.08.2022 806

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5242/original-162eb79675102c.jpeg

OPEC+ ministrleri sentýabrda nebit çykarmagyň çägini günde 100 müň barrele çenli artdyrmagy karar berdiler diýip, çarşenbe güni Interfaks wekiliýetleriň birindäki çeşmesine salgylanyp habar berdi.

Ministrler duşuşygy wideomaslahat görnüşinde geçirildi.

OPEC+ Ministrler monitoring komiteti sentýabr aýynda nebiti çykarmagyň çägini günde 100 müň barrele çenli artdyrmagy maslahat berdi. Şol bir wagtda mejlis başlanmazdan öň, esasy garaýyş çägi awgust aýynyň derejesinde saklap galmakda jemlenýärdi.

Şeýlelikde, çägiň şular ýaly artdyrylan ýagdaýynda Saud Arabystany önümçiligi her gün 25 müň barrel, BAE – 8 müň barrel artdyryp biler. Bu OPEC ýurtlarynyň önümçilik kuwwatyny artdyrmaga mümkinçiligi bolan az sanly ýurtlardyr.

Iýun aýyndaky ýagdaýa grä, OPEC+ ýurtlary nebiti çykarmak boýunça bellenilen meýilnamadan günde 2,8 mln barrel töweregi yza galýarlar.

OPEC+ mejlisiniň kararyndan soň, Brent söwda belgili nebitiň bahasy 102 dollarlygyndan 96 dollara çenli aşak düşdi. Şol bir wagtda analitikleriň garaşmagyna görä, guramanyň ýakyn geljek üçin meýilleri bahalaryň üýtgemegine güýçli täsir etmez, çünki gazanylan ylalaşyga garamazdan, nebit guramasy nebit çykarylyşyny artdyrmak boýunça öňde goýlan wezipä tehniki taýdan ýerine ýetirip bilmezligi ahmal.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.