Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň sanawynda 7 orna çykdy

23:50 05.09.2022 739

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5441/original-16315909c1463e.jpeg

Türkmenistan benziniň bahasy iň arzan ýurtlarynyň sanawynda 7-nji orny eýeleýär. Muňa 29-njy awgustda GlobalPetrolPrices internet-neşiri tarapyndan neşir edilen dünýäde motor ýangyjynyň bahalary hakyndaky maglumatlar şaýatlyk edýär.

Hasabata laýyklykda, A-95 benziniň 1 litriniň bahasy 0,428 dollara barabar. Türkmenistandan bu görkeziji babatda öňde Wenesuela, Liwiýa, Eýran, Alžir, Kuweýt we Angola bar. Wenesuealada benziniň 1 litri 0,022 dollara barabar.

1 litr benziniň dünýäde ortaça bahasy 1,36 dollara deň. Benziniň bahasy iň gymmat ýurdy – Gonkong, ol ýerde 1 litr benzin 2,98 dollara düşýär.

Belläp geçsek, şu ýylyň mart aýynda şol neşiriň maglumatlaryna görä, Türkmenistan bu görkeziji babatda 10-njy orny eýeleýärdi. Şol wagtdan bäri, ýurdumyz 3 görkeziji öňe süýşüp, Siriýadan, Gazagystandan we Nigeriýadan öňe geçdi. Şol ýurtlarda benziniň bahalary şu ýylyň dowamynda ýokarlandy, Türkmenistanda bolsa bu görkeziji üýtgemedi. 

Dizel ýangyjy boýunça Türkmenistan dünýäde 0-njy orny eýeleýär. Neşiriň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda 1 litr dizel ýangyjynyň bahasy 0,385 dollara deň. Ýangyjynyň bu görnüşiniň iň aşak bahasy Eýranda — 0,011 dollar.

Dzeil ýangyjynyň dünýä boýunça ortaça bahasy 1,37 dollara deň.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.