Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň sanawynda 7 orna çykdy

04:50 06.09.2022 1890

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5441/original-16315909c1463e.jpeg

Türkmenistan benziniň bahasy iň arzan ýurtlarynyň sanawynda 7-nji orny eýeleýär. Muňa 29-njy awgustda GlobalPetrolPrices internet-neşiri tarapyndan neşir edilen dünýäde motor ýangyjynyň bahalary hakyndaky maglumatlar şaýatlyk edýär.

Hasabata laýyklykda, A-95 benziniň 1 litriniň bahasy 0,428 dollara barabar. Türkmenistandan bu görkeziji babatda öňde Wenesuela, Liwiýa, Eýran, Alžir, Kuweýt we Angola bar. Wenesuealada benziniň 1 litri 0,022 dollara barabar.

1 litr benziniň dünýäde ortaça bahasy 1,36 dollara deň. Benziniň bahasy iň gymmat ýurdy – Gonkong, ol ýerde 1 litr benzin 2,98 dollara düşýär.

Belläp geçsek, şu ýylyň mart aýynda şol neşiriň maglumatlaryna görä, Türkmenistan bu görkeziji babatda 10-njy orny eýeleýärdi. Şol wagtdan bäri, ýurdumyz 3 görkeziji öňe süýşüp, Siriýadan, Gazagystandan we Nigeriýadan öňe geçdi. Şol ýurtlarda benziniň bahalary şu ýylyň dowamynda ýokarlandy, Türkmenistanda bolsa bu görkeziji üýtgemedi. 

Dizel ýangyjy boýunça Türkmenistan dünýäde 0-njy orny eýeleýär. Neşiriň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda 1 litr dizel ýangyjynyň bahasy 0,385 dollara deň. Ýangyjynyň bu görnüşiniň iň aşak bahasy Eýranda — 0,011 dollar.

Dzeil ýangyjynyň dünýä boýunça ortaça bahasy 1,37 dollara deň.

Başga makalalar
161442fe58509e.jpeg
«Türkmengeologiýa» Türkmenistanyň günbatarynda gözleg işlerinni geçirmek üçin «Yug-Neftegaz Private Limited» bilen şertnama baglaşar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasyna Günbatar Türkmenistanyň Balkanýaka zolagynyň Goturdepe ýatagynyň gündogar böleginde 3D ölçegli gözleg-barlag işlerini hem-de Günorta Burun meýdançasynda 2D ölçegli gözleg-barlag işlerini geçirmek barada Singapuryň «Yug-Neftegaz Private Limited» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Degişli resminama Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.


1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16142d4818397d.jpeg
Daşkentde senagat, energetika, ulag pudaklarynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-özbek toparynyň ýakynda geçirilen on altynjy mejlisinde taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny hem-de senagat ulgamyndaky özara hereketleri giňeltmegiň, energetika, ulag we üstaşyr daşamak ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


164183c6fda201.jpeg
Türkmen-katar gepleşikleriniň netijeleri boýunça resminamalaryň toplumyna gol çekildi

Serdar Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda gepleşikler tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi. Bu barada TDH habar berdi.