«Demirgazyk akymy» bilen bagly ýagdaý zerarly Ýewropada gaz 30% gymmatlady

23:47 05.09.2022 617

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5439/original-16315c2ecd2e59.jpeg

«Demirgazyk akymy» gaz geçirijisiniň togtamagynyň dowam etmegi netijesinde Ýewropada gazyň spot bahasy 30%-e golaý ýokarlanyp, müň kub metrine 2900 dollara ýetdi diýip, Interfaks habar berýär.

TTF-niň ýakyndaky fýuçersiniň bahasy ICE Futures biržasynda duşenbe güni söwdalaryň açylmagy bilen müň kub metrine 2855 dollara çenli ýokarlandy, anna güni bahalar 2213 dollarda saklandy.

«Demirgazyk akymy» gaz geçirijisi tehniki idegden soň işläp bilmedi. Siemens hereketlendirijilerinde ýag syzmasy ýüze çykaryldy we bu näsazlyk diňe zawod abatlaýyşynda aradan aýrylyp biler. Siemens hereketlendirijileriniň abatlanylmagy diňe Monrealdaky zawodda mümkin, Kanada bolsa «Gazprom» babatda çäklendirme girizdi.

«Siemens kompaniýasynyň bu günki gün biziň gaz daşaýjy agregatlarymyzyň yzygiderli düýpli abatlaýyş işlerini üpjün etmäge hiç hili mümkinçiligi ýok diýen ýaly. Siemens kompaniýasy bu işleri asla hiç ýerde geçirip bilmeýär» - diýip, «Gazpromyň» müdirliginiň başlygy Alekseý Miller belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.