Baku Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygyny goldar, emma onuň öňe sürüjisi bolmaz

09:46 07.09.2022 789

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5448/original-16316ee907f1fc.jpeg

Azerbaýjan eger-de Türkmenistanyň Hökümeti Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygy hakynda karar kabul etse, ony goldar, emma Baku taslamanyň öňe sürüjisi bolmaz diýip Prezident Ilham Aliýew belledi. Bu barada Interfaks habar berýär.

«Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasy barada aýdylanda, ol uzak ýyllaryň dowamynda maslahatlaşylýar. Ol 15 ýyl bäri maslahatlaşylýar, emma iş ýüzünde ony durmuşa geçirmek üçin hereket ýok» - diýip, ol Il Sole 24 Ore otalýan gazetine beren interwýusynda belledi.

Onuň aýtmagyna görä, Hazarüsti gaz geçirijisi Azerbaýjanyň taslamasy däl. «Bu taslama Türkmenistanyň çig mal serişdelerine esaslanýar. Şonuň üçin hem, eger-de Türkmenistanyň Hökümeti onuň gurluşygy hakynda karar kabul etse, bu olaryň çözgüdi bolar. Eger-de olar bu karary kabul etseler, onda biz gürrüňsiz ony goldarys. Emma bu ýerde biz taslamanyň öňe sürüjileri bolmayrs»- diýip ol belledi.

Onuň bellemegine görä, Azerbaýjan öz wagtynda iri sebit nebitgaz taslamalaryny öňe sürdi: Günorta gaz geçirijisiniň gurluşygy, Baku-Jeýhan gaz geçirijisi. Onuň aýtmagyna görä, bu taslamalary durmuşa geçirmek üçin Azerbaýjan topar döretdi, daşary ýurtlar, sarp edijiler, kompaniýalar bilen gepleşikler geçirdi. «Azerbaýjan şeýle hem esasy maýadar hökmünde çykyş etdi» - diýip Prezident belledi.

«Meniň aýtmak isleýän zadym, bu hili taslamalaryň öňe sürüjileri bolup üstaşyr geçiriji ýurtlarda däl-de, çig mal serişdeleriniň eýeleri çykyş edýär. Üstaşyr geçiriji ýurtlar diňe goldaw berip, çägini hödürläp, üstaşyr bahalar barada karar berip bilýär».

Onuň şeýle hem habar bermegine görä, Azerbaýjan we Türkmenistan häzirki wagtda Hazar deňzinde «Dostluk» ýatagyny bilelikde işläp taýýarlamaklygy maslahatlaşýar. Azerbaýjanyň Prezidentiniň düşündirmegine görä, «ol esasan, gaz däl-de, nebit ýatagydyr».

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.