Birža söwdalarynda dizel ýangyjynyň dürli görnüşleri uly islegden peýdalandy

19:21 07.09.2022 4345

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5453/original-1631823da01e93.jpeg

Duşenbe güni, 5-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy 16,9 mln dollara barabar bolan 5 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT agentligi habar berýär.

Gonkongyň we Owganystanyň wekilleri umumylykda 7,4 müň tonna gidro arassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar, onuň umumy bahasy 7,3 mln dollara barabar boldy. Harydyň bahasy öň geçirilen söwdalar bilen deňeşdirilende 11% aşak düşüp, tonnasy 997,25 dollara deň boldy.

Türkiýeden we Owganystandan gelen telekeçiler Л-0,2-62 kysymly dizel ýangyjynyň 10 müň tonnasyny satyn almak boýunça geleşik baglaşdylar, onuň umumy bahasy 9,5 mln dollar. Nebit önüminiň bahasy öňki baglaşylan şertnamalar bilen deňeşdirilende 16,7% aşaklap, tonnasy 953,25 dollara deň boldy.

Başga makalalar
1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1640ec5644381c.jpeg
Türkmenistanda kuwwatlylygy 1574 megawat bolan ikinji utgaşykly elektrik stansiýasy gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň çäginde kuwwatlylygy 1 müň 574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny gurmak baradaky teklibi makullady. Bu barada teklibi geçen anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow döwlet Baştutanyna ýetirdi.


16098dc009553a.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.


1620f469ee3470.jpeg
Prezident Türkmenistanyň diplomatlaryny energetika we beýleki ulgamlarda iri halkara taslamalary durmuşa geçirmäge ýardam etmäge çagyrdy

Anna güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärlerini hünär baýramçylygy bilen gutlady. Her ýylyň 18-nji fewralynda bellenilip geçilýän baýramçylyk mynasybetli iberen gutlagynda döwlet Baştutany «Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň milli bähbitlerini halkara gatnaşyklar ulgamynda mynasyp üpjün edýän we goraýan ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri öňde goýlan belent wezipeleri talabalaýyk ýerine ýetirmek ugrunda ýadawsyz we döredijilikli zähmet çekýärler» diýip belleýär.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.