Türkmenistan Abu-Dabide ADIPEC nebitgaz forumyna gatnaşýar

23:38 01.11.2022 1848

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5901/original-16360c317a1a0d.jpeg

Türkmenistanyň wekiliýeti 31-nji oktýabrda Abu-Dabide (BAE) açylan ADIPEC nebitgaz sergisine we maslahatyna gatnaşýar.

Foruma energetikanyň, pudagyň syýasatşynaslarynyň, hünärmenleriniň 150 müňden gowragy gatnaşýar. Şu ýylda foruma tutuş dünýäden 40-dan gowrak ministriň gatnaşmagyna garaşylýar.

Sergide 28 ýurtdan 2200 kompaniýalar we pawilýonlar guraldy. Olarda energetikanyň önümlerini döretmegiň ähli zynjyrlary boýunça müňlerçe önümler, hyzmatlar we çözgütler hödürlenildi.

ADIPEC-iň köp sanly eskponentleriniň hatarynda № 13060 diwarlygynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň şahamçasy görkezildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow ADIPEC Strategiki we Tehniki maslahatyna gatnaşdy.

Forumyň barşynda maslahatlaşyljak ileri tutulýan temalaryň hatarynda nebitgaz toplumyna maýa goýumlar meseleleri bar. Ýokary derejeli çykyş etjekler energiýanyň geljekki sarp edilişini kanagatlandyrmakda wodorodyň ornuny, geosyýasy özgeriş şertlerinde energetika pudagyndaky üýtgeşmeleri, suwuklandyrylan gaz bazarynyň dinamikasyny we beýleki meseleleri maslahatlaşarlar.

Abu-Dabidäki halkara nebit we gaz sergisi we maslahaty 3-nji noýabra çenli dowam eder.

Başga makalalar
1641bf06e38528.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlaryny Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


161442fe58509e.jpeg
«Türkmengeologiýa» Türkmenistanyň günbatarynda gözleg işlerinni geçirmek üçin «Yug-Neftegaz Private Limited» bilen şertnama baglaşar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasyna Günbatar Türkmenistanyň Balkanýaka zolagynyň Goturdepe ýatagynyň gündogar böleginde 3D ölçegli gözleg-barlag işlerini hem-de Günorta Burun meýdançasynda 2D ölçegli gözleg-barlag işlerini geçirmek barada Singapuryň «Yug-Neftegaz Private Limited» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Degişli resminama Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.


1641bf03937ebf.jpeg
Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti bilen Hytaý bilen Merkezi Aziýanyň hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşini maslahatlaşar

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen «Hytaýyň we Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary hem-de hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň ägirt uly meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga umyt edýändigini» belledi.


16142d4818397d.jpeg
Daşkentde senagat, energetika, ulag pudaklarynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-özbek toparynyň ýakynda geçirilen on altynjy mejlisinde taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny hem-de senagat ulgamyndaky özara hereketleri giňeltmegiň, energetika, ulag we üstaşyr daşamak ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.


1641bf0ba85122.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Katar bilen döwletara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmagyň mümkinçilikleri hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygynda döwletara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçililere seretmegiň zerurlygyny belledi. Bu barada Türkmenistanyň Baştutany Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.