Habarlar RSS
15f070487ad1f1.jpeg
HNGU-da 2020-nji ýylyň uçurymlaryny gutladylar
10.07.20 - 15:17

Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetinde geçirilen dabaraly çäräniň dowamynda uçurymlary okuwyň üstünlikli tamamlanmagy bilen gutladylar. Bu gün professor-mugallymlar düzümi, şeýle hem talyplaryň ýakynlary we hossarlary HNGU-nyň myhmansöýer binasyna ýygnandylar.


15f07042bc09f7.jpeg
Türkmenistan we Fransiýa söwda-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygyny berkidýär
10.07.20 - 15:15

Sişenbe güni Türkmenistanyň we Fransiýanyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek we giňeltmek boýunça Türkmenistanyň DIM-niň hem-de Fransiýa-Türkmenistan Söwda edarasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly maslahat geçirildi. Bu barada ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f0703cee7e3d.jpeg
«Türkmengaz» DK-nyň pudaklaýyn ylmy-barlag institutynda Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirildi
25.08.20 - 22:51

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gazyň ylmy — barlag institutynda Türkmenistanda Ylymlar gününe bagyşlanan «Ylym we bilim ulgamlarynda innowasion tehnologiýalar» atly maslahat geçirildi.


15f07031eaa2f6.jpeg
«Günorta gaz geçelgesiniň» giňeldilmegi gazy ibermekligiň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna ýardam eder - Ýewrokomissar
10.07.20 - 15:11

«Günorta gaz geçelgesiniň» giňeldilmegi gazy ibermekligiň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna ýardam eder. Ýöne bu bazardaky islege bagly bolar. Bu barada Ýewropa Bileleşiginiň energetika boýunça komissary Kadri Simson belledi, diýip Trend habar berýär.


15f0702c6f065e.jpeg
Innowasiýalar we täze tehnologiýalar «Türkmennebit» bilen «Tatneftiň» netijeli hyzmatdaşlygynyň girewi
25.08.20 - 22:32

«Türkmennebit» döwlet konserni öz işini, esasan, Türkmenistanyň günbatar sebitinde alyp barýar. BU ýerde nebit känleri jemlenendir. Olaryň aglabasy baryp XIX asyryň ahyrlaryndan senagat taýdan ulanylyp başlanypdyr.


15f07023f68637.jpeg
HEA-nyň ýolbaşçylygy bilen onlaýn-duşuşykda hyzmatdaşlygyň ugurlary maslahatlaşyldy
10.07.20 - 15:06

Halkara energetika agentliginiň Ýerine ýetiriji direktory Fatih Birol bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Nebitgaz meseleleri boýunça orunbasary M.Meredowyň arasynda onlaýn görnüşinde geçirilen duşuşykda Halkara energetika agentligi bilen Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gaz, nebit we energetika sektorlarynda bilelikdäki syny taýýarlamagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


15f0701dcdb76b.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
10.07.20 - 15:04

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


15f07017db21c0.jpeg
«Abraýly dostlar» HK polipropilen multiflament sapaklarynyň önümçiligini ýola goýdy
10.07.20 - 15:02

«Abraýly dostlar» hususy kärhanasy Türkmenistanda polipropilen multiflament sapaklarynyň önümçiligini ýola goýdy. Dürli reňkdäki we görnüşdäki ýokary hilli sapaklar Balkan welaýatyndaky Gyýanlydaky polimer zawodynda işlenip taýýarlanylýan çig maldan peýdalanylyp öndürilýär.


15f06ff8999c6a.jpeg
Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky haryt dolanyşygy gaz ibermelerini hasaba alanyňda 1 milliard dollara ýetdi
10.07.20 - 14:59

Türkmen-russiýa söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň, şol sanda nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygyň ösüşi Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçisi Aleksandr Blohiniň žurnalistler üçin çarşenbe güni 12-nji iýunda bellenilýän Russiýa gününiň öňüsyrasynda geçiren brifinginiň esasy temalarynyň biri boldy.


15f06fed600345.jpeg
Aşgabadyň 30-njy kiçi etrapçadaky AÝGB-nyň durky täzelenilýär
10.07.20 - 14:58

Aşgabadyň Sowet Soýuzynyň Gahrymany Gurban Durdy köçesindäki (30-njy etrapça) awtoulaglara ýangyç guýýan bekediň durky dolulygyna täzelener. Paýtagtyň AÝGB-ny döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň hojalyk hasaplaşygynda işleýän abatlaýyş-gurluşyk kärhanasy amala aşyrýar.


15f06fe84537d4.jpeg
Nebitgaz känleriniň gözleginiň çäkleri giňeldilýär
26.08.20 - 10:58

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy nebitiň, gazyň we beýleki tebigy baýlyklaryň täze gorlaryny ýüze çykarmak maksady bilen geologiýa gözleg işleriniň giň meýilnamasyny durmuşa geçirýär. «Türkmengeologiýa» DK-nyň Lebap welaýat geofiziki ekspedisiýasynyň üstünlikli işiniň netijesinde gözleg-barlag, geofiziki-barlag we beýleki işleriň geografiýasy giňeldilýär.


15f06fdf3025d7.jpeg
WTL Türkmenistanda ekologiýa gurşawyny goramak nukdaýnazaryndan iş alyp barýar
25.08.20 - 22:51

Türkmenistanda daşky gurşawy guramak işi nebiti çykarmak we ony ugratmak, gaýtadan işlemek we peýdalanmak bilen bagly senagatyň birnäçe pudaklarynda üpjün edilýär. Westport Trading Europe Limited kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň direktory Allaberdi Ylýasowyň «Golos SNG» onlaýn radiosyna beren gürrüňine laýyklykda, amerikan kompaniýasy tarapyndan nebiti gaýtadan işlemekde üstünlikli ulanylýan täze nesliň enjamlarynyň nusgasy döredildi. Kompaniýanyň hünärmenleri ekologiýa gurşawyny gorap saklamak nukdaýnazaryndan birnäçe taslamalary işläp düzýärler.


15f06fd9f27e81.jpeg
OPEC+ karary nebit bazaryny dikeltmekligi tizleşdirip biler — Muhammed Arkab
10.07.20 - 14:50

6-njy iýunda OPEC+ ministrleriniň kabul eden karary nebit bazaryny dikeltmekligi tizleşdirip biler, diýip duşenbe güni OPEC maslahatynyň prezidenti, Alžiriň energetika ministri Muhammed Arkab belledi, diýip TASS habar berýär.


15f06fd191fbe1.jpeg
Bäş aýyň jemine garaldy
10.07.20 - 14:47

8-nji iýunda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda toplumyň düzümine girýän konsernlerde, korporasiýada we edara-kärhanalarda 2020-nji — “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynyň geçen bäş aýynda ýerine ýetirilen işlere baha berildi we hormatly Prezidentimiziň 5-nji iýunda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren nobatdaky mejlisinde toplumyň öňünde bellän wezipelerini durmuşa geçirmegiň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.


15f06fcbd854d7.jpeg
Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň işiniň ýanwar-maý aýlary boýunça jemleri jemlenildi
10.07.20 - 14:44

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda, şol sanda nebitgaz toplumynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we döwlet durmuşynyň käbir beýleki meselelerine garaldy.