Habarlar RSS
160c2f6ab7966d.jpeg
Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň Türkmenistanyň infrastruktura taslamalaryna 99,91 mln dollar maýa goýar
14.06.21 - 14:01

Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň wekilleri Türkmenistanyň Hökümeti bilen 99,91 million dollarlyk iki sany maýa goýum Ähtnamalaryna gol çekişdiler. Bu barada BAE-niň habar beriş serişdeleri habar berilýär.


160c1c0ffc65f4.jpeg
Daşoguz welaýatynyň gaz üpjünçilik torlaryna ýokary derejede ideg edilýär
14.06.21 - 14:03

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gaz hojalyk edarasynyň işgärleri welaýatyň gaz üpjünçilik we gaz paýlaýjy torlaryna ýokary derejede ideg edýärler. Kärhanada ýöriteleşdirilen işleriň ähli görnüşlerini geçirmäge mümkinçilik berýän önümçilik binýady döredildi. Onuň hünärmenleri dürli basyşly 1210 km gaz torlaryna, şeýle hem 513 sany gaz paýlaýjy we gaz sazlaýjy enjamlara ideg edýärler.


160c1c1588e4c8.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-de hyzmatdaşlygyň ileru tutulýan ugurlaryny maslahatlaşar
14.06.21 - 14:05

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça gepleşikleri geçirmek üçin Birleşen Arap Emirliklerine sapar amala aşyrdy.


160c060d783ce7.jpeg
Mary-Türkmenabat ýolunyň ugrunda AÝGB abatlanylyp işe girizildi
10.06.21 - 00:07

TNGIZT-niň «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Baýramaly nebit önümleri kärhnasynyň hünärmenleri Mary-Türkmenabat şäherara ýolunyň ugrunda ýerleşen №191 belgili AÝGB-ni abatlap, işe girizdiler.


160c0ba8746814.jpeg
«Türkmennebit» DK-nyň nebit guýularyny ulanyşa bermek boýunça işleriň depgini ýokarlanýar
10.06.21 - 15:41

«Türkmennebit» döwlet konserniniň düzümleri plastik turbalaryň kömegi bilen abatlanylan nebitgaz guýularyny ulanyşa bermek boýunça işleri ýokary depginde alyp barýarlar.


160bf09cedcf06.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
09.06.21 - 00:23

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.


160bf0a58e37d4.jpeg
Prezident: Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşinde gazanylan depgin durnukly saklanýar
09.06.21 - 14:28

2021-nji ýylyň geçen bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, döwletimiziň depginli ösmegini dowam edýändigini görkezýär. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde belledi.


160be17ef19654.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy
07.06.21 - 22:58

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


160bdc67c65a33.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň işiniň 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynyň işiniň netijeleri jemlenildi
09.06.21 - 00:25

Geçen anna güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlendi.


160bdc5efbcb59.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Peterburg halkara ykdysady 2021-e gatnaşdy
09.06.21 - 00:27

Türkmen tarapy gyzyklanma bildirýän taraplar bilen uzakmöhletleýin köpmeýilli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga taýýar diýip, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.G.Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde 24-nji Peterburg Halkara ykdysady forumynynyň çäginde eden çykyşynda aýtdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160bdc57ab897a.jpeg
Türkmen-owgan geňeşmeleriniň barşynda iri energetika we ulag taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
09.06.21 - 14:29

2021-nji ýylyň 5-6-njy iýuny aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky ýokary derejeli türkmen wekiliýeti Owganystanda iş saparynda bolup, iri energetika we ulag taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça üstünlikli gepleşikleri geçirdiler. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýtyn habar berýär.


160b9f11399bf3.jpeg
«Lukoýl» türkmen-azerbaýjan «Dostluk» ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär
05.06.21 - 03:41

Russiýanyň «Lukoýl» nebit kompaniýasy Hazar deňzindäki türkmen-azerbaýjan “Dostluk” ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň prezidenti Wagit Alekperow Sankt-Peterburgda geçirilýän Halkara ykdysady forumynyň çäklerinde aýtdy diýip, Interfaks agentligi habar berdi.


160b872e0a63dc.jpeg
«Galkynyş» käninde guýulary berkitmek we sementlemek boýunça işler üstünlikli alnyp barylýar
03.06.21 - 21:17

«Türkmengaz» döwlet konserniniň tamponaž müdirliginiň hünärmenleri guýulary berkitmek we sementlemek, olaryň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, duz-kislotaly işläp taýýarlamak işinde baý tejribe hem-de gymmatlyk başarnyklary edindiler. 2021-nji ýylyň dört aýynda müdirligiň burawçylary 9 mln 906 müň manatlyk sement işlerini ýerine ýetirdiler.


160b86efac99a7.jpeg
ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň täze başlygy bilen energohowpsuzlyk we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyklar maslahatlaşyldy
03.06.21 - 21:18

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen Başlygy, Ilçi Jon MakGregor bilen duşuşygyň barşynda häzirki bar bolan taslamalaryň durmuşa geçirilişi, şeýle hem hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160b726e6dc022.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň möçberi 8,4 esse artdy
07.06.21 - 15:57

Garaşsyzlyk ýyllarynda jemi içerki önümiň möçberi 8,4 esse ýokarlanyp, ýurdumyzyň ykdysadyýetine esasy maýa goýumlarynyň jemi möçberi 209 milliard amerikan dollaryna golaý boldy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň žurnalisti bilen söhbetdeşliginde belledi.