Habarlar RSS
15f16eb1360679.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
26.08.20 - 09:49

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 51-si hasaba alyndy.


15f119f1f00c36.jpeg
«Somo Al Mamlakah» kompaniýasy bilen maýa goýum hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy
26.08.20 - 09:17

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda maýa goýum hyzmatdaşlygy boýunça wideo konferensiýa görnüşinde ýygnak geçirildi. Ýygnaga “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa”, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem Saud Arabystanynyň “Somo Al Mamlakah” kompaniýasynyň wekilleri gatnaşdy.


15f11395863629.jpeg
«Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşyk geçirildi
26.08.20 - 08:53

16-njy iýulda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşykda syýasy-diplomatik ugur boýunça hyzmatdaşlygy ilerletmek hem-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda özarahereketler maslahatlaşyldy, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f1026d631c21.jpeg
«Lebapgazçykaryş» Naýyp käninde elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar
26.08.20 - 11:11

Naýyp gaz käninde 220/110/35 podstansiýasynyň düýpli abatlaýyş işleri ýokary depginlerde alnyp barylýar. Abatlaýyş işlerine «Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň 60-dan gowrak hünärmenleri gatnaşýarlar.


15f102649b6ae7.jpeg
Türkmenistanda СOVID-19 keseliniň ýüze çykan ýagdaýyny tassyklaýan bir mysal hem bellige alynmady — BSGG-niň wekiliýetiniň ýolbaşçysy
17.07.20 - 21:18

Türkmenistanda СOVID-19 keseliniň ýüze çykan ýagdaýyny tassyklaýan bir mysal hem bellige alynmady. Bu barada Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahat beriş-tehniki toparynyň Türkmenistana gelen baştutany, BSGG-niň adatdan daşary ýagdaýlar meseleleri boýunça Ýewropa sebit edarasynyň baş hünärmeni hanym Ketrin Smollwud Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebit edarasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana bolan saparynyň jemleri boýunça geçirilen brifingde belledi.


15f0ea44b5b734.jpeg
OPEC nebite bolan islegiň 2020-nji ýylda günde 90,7 mln barrele çenli pese düşüp, 2021-nji ýylda 97,7 mln barrele çenli ýokarlanmagyna garaşýar
26.08.20 - 10:37

2020-nji ýylda nebite bolan islegiň çaklamasy günde 100 müň barrele çenli — günde 90,7 mln b/g ýokarlandyryldy, bu bolsa 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende günde 8,9 mln b/g aşaklamany aňladýar, diýip Interfaks habar berýär. Şol bir wagtda 2021-nji ýylda suwuk uglewodorodlaryň sarp edilişi 7 mln b/g artyp — 97,7 mln b/g bolar. Muňa garamazdan, bu görkezijiler COVID-19 pandemiýasyndan öňki döwürdäkiden aşakda bolmagynda galýar, diýip gurama habar berýär.


15f0e95667a16e.jpeg
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi köçelerde we jemgyýetçilik ýerlerinde örtük dakynmagy maslahat berýär
26.08.20 - 10:38

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär.


15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar
26.08.20 - 11:15

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f0c03c494052.jpeg
Mohammed Barkindo: OPEС energiýa geçiş şertlerinde dolandyryş düzümini gaýtadan bahalandyrmaly
14.07.20 - 13:28

COVID-19 pandemiýasy energetikany, klimatyň üýtgeýşini we ähtimal, geosyýasaty dolandyrmagyň gurluşyny gözden geçirmegiň gerekdigini subut etdi diýip, OPEC nebiti eksport ediji ýurtlaryň guramasynyň baş kätibi Mohammed Barkindo hasaplaýar, muny INTERFAKS ýetirýär.


15f0bffbdb030e.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
26.08.20 - 02:38

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 72-si hasaba alyndy.


15f08091930810.jpeg
Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmek boýunça Milli strategiýa işlenip düzülýär
26.08.20 - 02:31

Penşenbe güni sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmek boýunça Milli strategiýany işläp taýýarlamak boýunça Pudagara iş toparynyň ilkinji duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f06f49bb2e77.jpeg
«Türkmengaz» DK-nyň pudaklaýyn instituty täze ylmy gollanmany neşir taýýarlady
26.08.20 - 02:08

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag instituty «Nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ylmy esaslary» atly makalalar toplumyny çapa taýýarlady.


15f06f5253dff1.jpeg
Türkmenistan Energetika Hartiýasyna Ylalaşygy döwrebaplaşdyrmak boýunça gepleşiklere gatnaşýar
26.08.20 - 02:13

Türkmenistanyň wekilleri Belgiýanyň Brýussel şäherinde ýerleşýän Energetika Hartiýasynyň sekretariaty tarapyndan Energetika Hartiýasyna Ylalaşygy (EHY) döwrebaplaşdyrmak boýunça wideomaslahatlar görnüşinde geçirilýän gepleşikleriň birinji tapgyryna gatnaşýarlar.


15f070e0ee14c7.jpeg
На заседании правительства обсуждены итоги развития ТЭК за первое полугодие, приняты кадровые решения
09.07.20 - 17:31

На расширенном заседании правительства, которое провел Президент Туркменистана в минувшую пятницу, были подведены итоги развития за шесть месяцев 2020 года всех отраслей национальной экономики, в том числе – нефтегазового комплекса нашей страны.


15f070f6eb705d.jpeg
Türkmenistan — Hytaýa turba geçiriji gazyny iberýän iň iri ýurt
26.08.20 - 08:55

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gazyny iberýän iň iri ýurt bolmagynda galýar. Bu barada Interfaks HHR-iň Gümrük boýunça baş administrasiýasyna salgylanyp habar berýär.