Habarlar RSS
160b727d3025a2.jpeg
Türkmenistanyň Baştutany GDA-nyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň geljegi barada aýtdy
07.06.21 - 16:01

Dünýädäki üýtgäp durýan ýagdaýlar GDA-dan öz wagtynda we deň derejede laýyk jogaby, özara hereketlere täze ugurlary girizmegi talap edýär diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň žurnalisti bilen söhbetdeşliginde GDA-nyň çäklerinde Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň geljegi barada berlen sowala beren jogabynda aýtdy.


160b727863f38e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň altyn nyşany bilen sylaglanyldy
07.06.21 - 16:02

“Mir” döwletara teleradiokompaniýasy, ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işine berýän goldawy, köpýyllyk netijeli hyzmatdaşlyk üçin Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň döşe dakylýan altyn nyşany bilen sylaglanyldy. Bu ýokary sylag meşhur teleradiokompaniýanyň žurnalisti bilen geçirilen duşuşygyň çäklerinde döwlet Baştutanymyza gowşuryldy.


160b674f817ada.jpeg
Gazlift enjamlary «gara altynyň» çykarylyşyny artdyrmaga ýardam edýär
02.06.21 - 04:01

«Türkmennebit» DK-nyň gazýygnaýjy müdirliginiň «Goturdepe», «Hazar» we «Barsagelmez» gazkompressor desgalarynda işler ýokary depginlerde alnyp barylýar.


160b6759fe3dab.jpeg
Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň başlyklarynyň duşuşygy geçirildi
02.06.21 - 04:05

Duşenbe güni Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon komitetiniň başlyklarynyň wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Onuň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160b6755f54ccb.jpeg
Ýylyň başyndan bäri Goturdepe ýatagynda 85 sany guýy abatlanyldy
02.06.21 - 04:06

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» ýatagyndaky guýulary düýpli abatlamak boýunça kärhanasynda öndürijiligi peselen nebit guýularyny abatlamak we olary hereket edýän guýularyň hataryna goşmak boýunça işler üstünlikli alnyp barylýar.


160b48764d4af8.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
02.06.21 - 04:04

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.


160b487b86cdc5.png
ABŞ Merkezi Aziýada 39 million dollarlyk býujetli täze energetika maksatnamasyny işe girizdi
07.06.21 - 15:38

Halkara ösüş boýunça ABŞ-nyň agentligi (USAID) Täjigistanyň energetika we suw serişdeleri ministrligi bilen bilelikde Täjigistanda «USAID – Merkezi Aziýanyň energetikasy» atly 39 million dollarlyk býujetli täze bäşýyllyk energetika sebit maksatnamasyny işe girizdi diýip, ABŞ-nyň Täjigistandaky ilçihanasy habar berýär.


160b486ce4ed48.jpeg
Energetika ulgamynda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyň meseleleri maslahatlaşyldy
07.06.21 - 15:44

Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi Diego Ruiz Alonso bilen geçiren duşuşygynda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


160b089c11b9bc.jpeg
GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde Türkmenistana wise-premýer G.Müşşikow wekilçilik eder
31.05.21 - 14:21

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin, 2021-nji ýylyň 28-nji maýynda Belarus Respublikasynyň Minsk şäherinde gulluk iş saparynda bolar.


160b08e639e449.jpeg
Türkmenistanyň we Owganystanyň serhetýaka welaýatlarynyň häkimleri bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar
31.05.21 - 14:22

Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň serhetýaka welaýatlarynyň häkimleriniň arasynda geçirilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşykda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160af36250fea6.jpeg
«Nebitdag» BIM: ýylyň başyndan bäri 9772 metrlik buraw işleri ýerine ýetirildi
31.05.21 - 14:19

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň burawçylary «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda şu ýylyň geçen döwrüni ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler.


160af7998464ff.jpeg
2030-njy ýyllaryň başyna dünýä bazarynda nebitiň bahalary aşaklap başlar — bilermenler
31.05.21 - 14:20

2030-njy ýyllaryň başynda dünýä bazaryndaky nebite bolan isleg peselip başlar, bu bolsa býujetiň nebit girdejileriniň azalmagyny aňladýar. Bu barada RF-niň Hasap palatasynyň ýolbaşçysy A.Kudrin aýtdy diýip, neftegaz.ru habar berýär.


160adf2d848cba.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň forumynda pes uglerodly energetikany we wodorod ýangyjyny ösdürmek başlangyjy bilen çykyş etdi
28.05.21 - 16:07

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow onlaýn görnüşde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň geçiren «Gazylyp alýan pudaklar durnukly ösüşiň hereketlendirijisidir» mowzugy bilen geçirilen ýokary derejeli ählumumy «tegelek stoluň» başyndaky maslahatynda eden çykyşynda pes uglerodly energetikany we wodorod ýangyjyny ösdürmek boýunça Türkmenistanyň başlangyçlaryny beýan etdi.


160adf3f46d858.jpeg
Ýanwar-aprel aýlarynda SNGIZ-de 158,4 müň tonna nebit önümleri öndürildi
28.05.21 - 16:08

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylda uly zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda işleriň netijeleri muňa aýdyň şaýatlyk edýär.


160acd27480638.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň RF bilen 2023-nji ýyla çenli ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasyny makullady
25.05.21 - 20:34

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen 2021 — 2023-nji ýyllar üçin Hökümetara ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasyny makullady.