Habarlar RSS
16090ed7c9e59a.jpeg
Talyplar hünär başarnyklaryny tejribede özleşdirýärler
05.05.21 - 15:09

SNGIZ-niň №15 başlangyç hünär okuw mekdebiniň 400-den gowrak talyby önümçilik tejribesini geçdiler. Tejribeligiň dowamynda talyplar hünär başarnyklaryny we endiklerini aldylar.


16090f6724ff21.jpeg
TNGIZT-de suwuklandyrylan gazyň önümçiligi artýar
05.05.21 - 15:11

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň hünärmenleri «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny ýokary zähmet üstünlikleri bilen dabaralandyrýarlar.


16090f511522ca.jpeg
Petronas Türkmenistandaky Halkara maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri boldy
05.05.21 - 15:13

PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn. Bhd. (Malaýziýanyň PETRONAS-yň golçur kompaniýasy) kompaniýasy Türkmenistanyň nebit-gaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumyň bürünç hemaýatkäri boldy. Forum ýurduň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanýar. Bu barada çäräniň Guramaçylyk komiteti yglan etdi.


1608f95a3ce328.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
04.05.21 - 16:19

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 171-si hasaba alyndy.


1608f93b6e8f72.jpeg
Türkmenistan Ýewraziýa giňişliginde uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär — Serdar Berdimuhamedow
04.05.21 - 16:23

Türkmenistan Ýewraziýa giňişliginde döwletara birleşikleri bilen ýakyn özara gatnaşyklaryny ösdürmegi maksat edinýär. Bu barada wise-premýer, Ýokary Gözegçilik Edarasynyň Başlygy, Howpsuzlyk geňeşiniň agzasy Serdar Berdimuhamedow ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherine saparynyň çäklerinde belledi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty belleýär.


1608f94d7e9508.jpeg
Türkmenistanyň wise-premýeri Serdar Berdimuhamedow Tatarystanyň Prezidenti bilen hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy
04.05.21 - 16:25

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň hyzmatdaşlygynyň geljegi geçen anna güni Türkmenistanyň wise-premýeri Serdar Berdimuhamedowyň Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen geçiren duşuşygynda ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1608f944342263.jpeg
Russiýa Türkmenistan bilen ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär — M.Mişustin
05.05.21 - 22:38

Russiýa Türkmenistan bilen dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk, hyzmatdaşlyk, özara ykdysady ösüş gatnaşyklaryny berkitmäge gyzyklanma bildirýär. Bu barada Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustin 29-30-njy aprelde Kazande geçirilen Ýewraziýa hökümetara geňeşiniň mejlisi tamamlanandan soň, Türkmenistanyň wise-premýeri Serdar Berdimuhamedow bilen geçiren duşuşygynda belledi. Bu barada Interfaks habar berýär.


1608b906bd5f70.jpeg
Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri söwda-ykdysady ulgamda özara gatnaşyklary ösdürmek barada belläp geçdiler
30.04.21 - 20:32

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada iş sapary bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen penşenbe güni geçiren duşuşygynda ähli ugurlar boýunça türkmen-özbek gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hem-de geljegi barada pikir alyşdy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1608a811f36323.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen geçiren wideoduşuşygynda täze taslamalary maslahatlaşdy
30.04.21 - 20:29

Çarşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow wideomaslahat görnüşinde “ARETI” (Şweýsariýa) halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow, “King&Spalding” hukuk kompaniýasynyň baş direktory hem-de hyzmatdaşy Endrýu Hruska, “Rizvi Traverse Management LLC” kompaniýasynyň esaslandyryjylarynyň biri we baş maýa goýum direktory Suhail Rizwi, “Legacy” maliýe kompaniýasynyň baş direktory, “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň prezidentiniň geňeşçisi Ýewgeniý Frenkel bilen duşuşyk geçirdi.


1608906fee3e05.jpeg
«ARETI» Aşgabatdaky Halkara maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri boldy
28.04.21 - 20:24

Türkmenistanyň öňden gelýän daşary ýurt hyzmatdaşlarynyň biri bolan «ARETI» halkara kompaniýalar topary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri boldy.


160890ab999005.jpeg
Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşlikde döwletara hyzmatdaşlygynyň ugurlaryny maslahatlaşdy
28.04.21 - 20:26

27-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16087a5d1421f7.jpeg
Hünärli ýaşlar taýýarlanylýar
27.04.21 - 15:49

Biz işimiziň aýratynlygyna laýyklykda, önümçilik kärhanalarynda ýygy-ýygydan bolýarys. Şonda bizi garşylaýanlaryň arasynda öňki ýyllarda hünär okuw mekdebimizi üstünlikli tamamlan hünärmenlere gabat gelýäris.


16087a61019eff.jpeg
«Mawy ýangyjyň» çykarylyşy artýar
27.04.21 - 15:50

«Türkmengaz» döwlet konserni uglewodorod çig malyny çykarmak boýunça önümçilik maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirýär. Şu ýylyň üç aýynda ýeriň astyndan tebigy we ugurdaş gazyň 22 milliard kubmetrden gowragy çykaryldy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 2,5 milliard kubmetr köp bolup, ösüş depgini 113 göterime deň boldy. «Mawy ýangyjyň» eksporty 16,4 göterim artyp, 10,5 milliard kubmetrden gowrak boldy.


16087a8109be38.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putin telefon arkaly döwletara hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy
28.04.21 - 20:25

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin duşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginiň dowamynda türkmen wekiliýetini 29-30-njy aprelde Kazan şäherinde geçiriljek Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1608657fab6dfd.jpeg
CNPC Türkmenistanyň Halkara nebitgaz forumynyň altyn hemaýatkäri boldy
27.04.21 - 15:52

12-13-nji maýda Aşgabatda geçiriljek Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň altyn hemaýatkäri hökmünde CNPC hytaý kompaniýasy çykyş eder.