Habarlar RSS
16056f0ea5c97e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen gutlady
21.03.21 - 23:14

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň gelmegi mynasybetli türkmenistanlylara baýramçylyk gutlagyny iberdi.


16056f21f65df5.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli goşmaça dynç güni yglan edildi
21.03.21 - 23:16

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 21-nji martdaky dynç gününi 23-nji marta geçirmek hakynda Permana gol çekdi. Resminamada bellenilişi ýaly, bu çözgüt Milli bahar baýramyny — Nowruz baýramyny ýokary derejede belläp geçmek hem-de halkyň dynç almagy üçin oňaýly şertleri döredip bermek maksady bilen kabul edildi.


160544dd8d3020.jpeg
«Türkmengaz» DK-nyň we «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.-iň» ýolbaşçylary hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar
19.03.21 - 23:21

Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanow 2021-nji ýylyň 18-nji martynda Ýaponiýanyň «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» kompaniýasynyň prezidenti T.Watanabe bilen wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygyny geçirdi.


16052f56042d90.jpeg
DIM: Türkmenistan ÝHHG bilen energiýa howpsuzlygy we durnukly ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy berkitmegi teklip edýär
19.03.21 - 15:03

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ÝHHG-niň Baş sekretary Helga Şmid bilen çarşenbe güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren duşuşygynda energiýa howpsuzlygynyň we durnukly ulag ulgamynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16051a43dd78fc.jpeg
Türkmen geologiýa ekspedisiýasy: Lebap welaýatynda ýerasty suwlaryň gözlegi
18.03.21 - 16:36

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa-gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag topary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny ýokary önümçilik görkezijileri bilen dabaralandyrýarlar. Häzirki wagtda kärhananyň işiniň esasy ugry Lebap welaýatynyň ilatly nokatlaryny ýeterlik möçberde suw bilen üpjün etmek üçin ýerasty suwlaryň gözlemekde, olaryň ätiýaçlyklaryny anyklamakda, şeýle hem guýulary ulanmakda ýöriteleşýär.


16051a4f26b0b8.jpeg
TNGIZT çalgy ýaglarynyň önümçiligini artdyrýar
19.03.21 - 15:04

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän 2021-nji ýylyň başyndan bäri, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda içerki bazarlarda bolşy ýaly, daşarky bazarlarda hem uly islegden peýdalanýan nebithimiýa önümleriniň önümçiligi yzygiderli artdyrylýar.


16050493013713.jpeg
Gaz desgalarynyň bökdençsiz işlemegi gazanylýar
16.03.21 - 15:59

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň etraplarynda bar bolan gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri bagtyýar il-günümizi gymmatly «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmekde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýylyň her bir aýyny netijeli jemlemek bilen, häzirki döwürde mart aýynyň işlerini guramaçylykly dowam edýärler.


1605049a251dc1.jpeg
Barlaghana synaglarynyň önümçilikde ornaşdyrylyşy
16.03.21 - 16:01

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yglan eden «Türkmenistanyň nebit gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» göz öňünde tutulan sepgitlere ýetmek üçin nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wajyp meseleleriniň biri hem tebigy serişdeleriň rejeli we peýdaly ulanylmagyny üpjün etmekdir.


1605049ec24759.jpeg
Yhlasly zähmet — ösüşe medet
16.03.21 - 16:02

Geçýän her gün, her hepde, her aý bizi üstümizdäki ýylyň taryhy wakasyna — Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk senesine barha ýakynlaşdyrýar. Mukaddes baýramy uly üstünlikler, ajaýyp zähmet ýeňişleri bilen şöhratlandyrmak her bir zähmetkeşler köpçüliginiň baş maksadydyr. «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleri hem şeýle belent maksada gulluk edip, ýurdumyzyň baýlygyna baýlyk goşmak ugrunda tutanýerli we ýokary başarnykly zähmet çekýärler.


160507ac94f3bc.jpeg
Belent maksatlar halkyň abadançylygyna gönükdirilýär
17.03.21 - 14:21

«Türkmengaz» DK-nyň «Türkmengazaragatnaşyk» müdirliginde «Zähmet kanunçylygynyň esaslary» atly maslahat geçirildi.


16050a4a668ef1.jpeg
Türkmenistan we Saud Arabystany energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär
17.03.21 - 14:22

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň «Somo Al Mamlakah» Saud kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Abdullah Al Şugairi bilen geçiren onlaýn-duşuşygynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň, şeýle-de energetika ulgamyndaky beýleki geljegi uly taslamalaryň oňyn amala aşyrylmagy boýunça bilelikdäki işleriň has hem işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygy nygtaldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1604eef0852cdd.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
16.03.21 - 16:23

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy.


1604efc151923c.jpeg
Türkmenistanyň Mejlisi «Dostluk» ýatagy boýunça türkmen-azerbaýjan Ähtnamasyny tassyklady
16.03.21 - 16:24

Türkmenistanyň Mejlisi Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnamany tassyklady. Degişli resminama Türkmenistanyň Mejlisiniň şenbe güni geçirilen maslahatynda kabul edildi.


1604f05121160f.png
Maý aýynda Aşgabatda OGT — 2021 maýa goýum halkara forumy geçiriler
17.03.21 - 02:28

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» (OGT 2021) – Halkara maýa goýum forumy 2021-nji ýylyň 12-13-nji maýynda Aşgabatda geçiriler. Bu barada çäräni guraýjylaryň web sahypasynda habar berilýär.


1604b6423ef3e5.jpeg
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalary GDA-nyň wirtual sergisine gatnaşýar
13.03.21 - 00:33

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň öňdebaryjy pudaklarynyň kärhanalary «GDA—30 ýyl» ykdysady forumynyň çäklerinde 11-12-nji martda geçirilýän GDA-nyň EKSPO onlaýn-sergisine gatnaşýarlar. Bu forum gurama agza döwletleriň işewür wekillerini jemledi. Bu bolsa önümleri Arkalaşygyň çäklerinde öňe sürmäge we täze işewür gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam edýär.