Habarlar RSS
160aca00d1548f.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentine «Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty» diýen ady dakyldy
25.05.21 - 20:34

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa «Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty» diýen at dakyldy. Bu barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Aşgabat şäheriniň gününiň öňüsyrasynda — Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli Karar kabul etdi.


160ab437f71d92.gif
Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan bäsleşigiň jemi jemlenildi
24.05.21 - 16:11

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda ,,Arkadagyň ak mermerli şäheri, Gözelligiňe älem aşyk, Aşgabat!’’ atly paýtagtymyzyň ösüşlerini, özgerişlerini açyp görkezýän we çeper beýan edýän iň gowy makalalaryň, oçerkleriň, fotoreportažlaryň, goşgudyr hekaýalaryň döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.


160ab3da1cf990.jpeg
«Türkmengaz» «Трубной Металлургической Компании» (RF) we «GAZPROM Schweiz AG» (Şweýsariýa) kompaniýalaryndan turbalary satyn alar
24.05.21 - 22:39

«Türkmengaz» döwlet konserni Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda gurulýan gazturbinaly elektrik stansiýasynyň meýdançadan daşarky eltiji gaz geçirijisiniň gurluşygy üçin zerur bolan dürli görnüşli turba önümlerini satyn almak barada Russiýa Federasiýasynyň «Трубная Металлургическая Компания» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti we Şweýsariýa Konfederasiýasynyň «GAZPROM Schweiz AG» kompaniýasy bilen şertnama baglaşar. Munuň üçin ygtyýar berýän degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.


160ab45e5dc5f6.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
24.05.21 - 22:41

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy.


160a758ed2a87b.jpeg
Şatlyk şäheriniň ilaty gaz bilen üznüksiz üpjün edilýär
24.05.21 - 22:42

Mary welaýatynyň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň «Şatlykşähergaz» gaz hojalyk kärhanasynyň hünärmenleri gazyň üznüksiz berilmegini üpjün edýärler, gaz enjamlaryna we gaz geçirijilerine ýokary hilli hyzmat edýärler.


160a7568270425.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti tebigy gazdan benzin öndürýän zawodda iş maslahatyny geçirdi
24.05.21 - 22:44

Penşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynda gurlan täze iň döwrebap senagat toplumynyň – tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň işi bilen tanyşdy hem-de nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen onuň ikinji nobatdakysyny gurmak boýunça pikir alyşdy.


160a60e20cd651.jpeg
4 aýda «Türkmennebit» DK-nyň burawçylary 53,8 müň metrden gowrak buraw işlerini geçirdiler
20.05.21 - 22:13

«Türkmennebit» döwlet konserniniň burawçylary şu ýylyň başyndan bäri çig mal serişdelerine baý ýataklarda buraw işlerini geçirmekde ýokary netijeleri gazanýarlar.


160a60db6c6e6d.jpeg
Çärjew etrabynyň gaz torlaryna ýokary hilli ideg edilýär
20.05.21 - 22:15

«Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň «Çärjewetrapgaz» hojalyk guramasynyň gazçylary Çärjew etrabynyň ilatyny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça işleriň depginini artdyrýarlar. Bu günki gün turba geçirijiler arkaly «mawy ýangyç» 22,2 müňden gowrak ýaşaýyş jaýlaryna iberilýär.


160a4b22a86007.jpeg
Türkmenistan we Gyrgyzystan nebitgaz, dokma we azyk senagaty ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi meýilleşdirýär
20.05.21 - 22:11

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň iş sapary bilen Aşgabada gelen Gyrgyz Respublikasynyň Energetika we senagat ministri K.A.Turdubaýew bilen geçiren duşuşygynda iki ýurduň arasynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160a4b2eeca07c.jpeg
Türkmenistanyň we Tatarystanyň Liderleri nebitgaz we ykdysadyýetiň beýleki ugurlarynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegi ylalaşdylar
20.05.21 - 22:12

Duşenbe güni Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda gepleşikler geçirildi.


160a2173c228c9.gif
Hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
17.05.21 - 17:11

Geçen şenbe güni Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


160a1fc9f4a74b.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
18.05.21 - 14:45

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.


160a212e980473.jpeg
Türkmenbaşyda nebit we nebit önümleri guýulýan üçünji gämi duralgasy gurulýar
18.05.21 - 14:46

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Kenar toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasynda nebit we nebit önümleri guýulýan üçünji gämi duralgasy desgasy gurulýar. Onuň gurluşygynda alnyp barylýan işler barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren Hökümet mejlisinde hasabat berdi.


1609e863edacea.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň maýa goýum özüne çekijiligi — Forumyň üns merkezinde
15.05.21 - 02:34

Aşgabatda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça iki günlük halkara forum öz işini tamamlady. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygyna we Aşgabadyň 140 ýyllygyna beslenýän şu ýylda energetika pudagynda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we ösdürmäge gönükdirilen ýöriteleşdirilen forum diňe bir däp bolan görnüşde däl, eýsem, dünýäniň onlarça ýurtlary bilen teleköpri görnüşinde hem geçirildi.


1609e43d4577f8.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministrini Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy
15.05.21 - 02:32

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýosihide Sugany Lebap welaýatynda Ýaponiýanyň “Sumitomo Сorporation” kompaniýasynyň gatnaşmagynda gurulýan gazturbinaly elektrik bekediniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin awgust aýynyň ahyrynda Türkmenistana gelmäge çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikda aýdyldy.