Habarlar RSS
16165239097546.jpeg
Gyýanly polimer zawodynyň önümleri içerki hem daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýar
13.10.21 - 14:12

Gyýanlydaky polimer gazhimiýa toplumynda öndürilýän önümler «Bagtyýar gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň işgärleriniň ýakynda özleşdiren polipropilen sapaklarynyň önümçiligi üçin esasy çig mal boldy.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy
11.10.21 - 18:06

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


16163d9754233d.jpeg
Giňişleýin Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň 9 aý boýunça işiniň netijeleri maslahatlaşyldy
12.10.21 - 16:49

Geçen anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetiň pudaklarynda 2021-nji ýylyň dokuz aýynda ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda, şol sanda nebitgaz toplumynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi.


16163d5f179cf7.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde guralan Türkmenistanyň milli gününe gatnaşdy
12.10.21 - 19:34

9-njy oktýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyryp, Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde guralan Türkmenistanyň milli gününe gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16163d6a1685cc.jpeg
Türkmenistan we BAE maýa goýumlar, portlar we energetika ulgamynda ylalaşyga gol çekdi
12.10.21 - 19:35

Türkmenistan we BAE maýa goýumlar, portlar we energetika ulgamynda birnäçe ylalaşyklara we Ähtnamalara gol çekdiler. Gol çekmek dabarasy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň Baş kabul ediş merkezinde geçiren duşuşygynda geçirildi.


1615fd1e00ee59.jpeg
«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň zähmet üstünlikleri
10.10.21 - 22:48

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirligi tebigy gazyň we gaz kondensatynyň çykarylyşyny yzygiderli artdyrýar. 2021-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda kärhana boýunça «mawy ýangyjyň» önümçiligi 8,2 mlrd kub metre deň boldy. Bu bolsa bellenilen döwür üçin meýilnamadan 34% artykdyr.


1615fc990883d5.jpeg
Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri ikitaraplaýyn we sebit hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdylar
10.10.21 - 22:50

Penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde ikitaraplaýyn we sebit gün tertibiniň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1615ea25356f9d.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan bilen Özbegistanyň söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy strategik häsiýete eýe bolýar
07.10.21 - 19:24

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna 4-5-nji oktýabrda amala aşyran sapary resminamalaryň giň toplumyna gol çekmek arkaly tamamlandy. Ikiçäk we giňişleýin düzümde netijei geçirilen gepleşikleriň dowamynda iki döwletiň Baştutanlary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini we hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ugurlaryny maslahatlaşdylar.


1615ea54d68593.jpeg
Hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
07.10.21 - 17:16

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edilen bu kitap mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna halkymyza baýramçylyk sowgady boldy.


1615e976c10610.jpeg
Türkmenistanda Hatyra güni mynasybetli çäreler geçirildi
07.10.21 - 19:25

Düýn Aşgabatda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalaryny, söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlary hatyralamak boýunça çäreler geçirildi.


1615bed28bf9fc.jpeg
Türkmenistan bilen Özbegistanyň haryt dolanyşygy soňky ýyllarda üç esse artdy
07.10.21 - 15:08

Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy soňky birnäçe ýylda üç esse artdy. Bu barada Özbegistanyň wise-premýeri Sardor Umurzakow Özbek-türkmen ykdysady forumynda mälim etdi diýip Sputnik Uzbekistan belleýär.


1615be551691e6.jpeg
Daşkentde Türkmenistanyň we Özbegistanyň Liderleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
07.10.21 - 15:11

4-nji oktýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Özbegistan Respublikasyna ugrady. Gurbanguly Berdimuhamedowy uçaryň ýanynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem-de Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary mähirli garşyladylar.


1615aa510156bf.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti 4-5-nji oktýabrda Özbegistanda resmi saparda bolar
04.10.21 - 20:56

Türkmenistanyň Prezidenti 4-5-nji oktýabrda resmi sapar bilen Özbegistana barar. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň bu ýurda saparyna görülýän taýýarlyk barada geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde hasabat berdi.


1615add945ba74.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti «EKSPO-2020» sergisinde Milli gününi geçirmäge taýýarlyk görýär
05.10.21 - 20:32

Şu günlerde Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde 1-nji oktýabrda öz işine başlan «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli gününi geçirmek boýunça taýýarlyk işleri dowam edýär.


1615aa1f775eba.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda benzin we TNGIZT-niň beýleki önümleri satyldy
04.10.21 - 20:57

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy.