Habarlar
15f8e84886e75d.png
«Gazojak» şypahanasy halkyň hyzmatynda
20.10.20 - 11:32

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirligine degişli bolan «Gazojak» şypahanasynda ynsan saglygyny goramakda uly işler alnyp barylýar.


15f9112ad1ed36.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygynyň orunbasaryny belledi
22.10.20 - 16:10

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Bezirgen Sähedowiç Berdiýew «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygynyň buraw işleri boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.


15f8e84055b18a.png
Ýokary hilli koks öndürilýär
20.10.20 - 11:30

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň ýokary hilli nebit önümlerini öndürip, dünýä bazarlarynda uly at-abraýa mynasyp bolmagyna saldamly goşant goşýan 2-nji sehi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny uly üstünliklere besleýär. TNGIZT-niň 2-nji sehi üç desgadan ybarat bolup, olarda jemi 136 işçi arman-ýadaman zähmet çekýär. Bu sehde senagat ulgamynda giňden ulanylýan, «gara altyndan» alynýan ýokary hilli koksuň iki görnüşi —– jemlenen we ýakylan koks öndürilýär.


15f911258c58f1.jpeg
Türkmenistan bilen BAE-niň hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki komitetiniň mejlisinde durnukly energetikany ösdürmek meseleleri maslahatlaşyldy
22.10.20 - 16:09

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiniň wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly anna güni geçirilen üçünji mejlisinde söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


15f8e836faecaa.png
Halypa sarpasy
20.10.20 - 11:27

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň ýokary hünär derejeli mugallymy, ylymlaryň kandidaty Jumadurdy BAÝMYRADOW özüniň zähmet ýolunyň kyrk bäş ýylyny hormatly hem arzyly mugallymçylyk kärine bagyşlady. Ol indi on üç ýyl bäri ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamy üçin ýörite orta hünärli hünärmenleri taýýarlaýan şu bilim ojagynda mugallym bolup işläp gelýär.


15f9011f023c75.jpeg
TNGIZT-de möhüm energetiki taslama durmuşa geçirilýär
22.10.20 - 16:08

Häzirki wagtda Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň sentýabrynda Balkan welaýatyna saparynyň çäklerinde başyny başlan energetika taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça işler ýokary depginde alnyp barylýar.


15f8e829440ff0.png
Nebiti gaýtadan işleýjiler oňat görkezijileri gazanýarlar
20.10.20 - 11:24

Ýetip gelýän şanly senäni — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny mynasyp sowgatlar bilen garşylaýanlaryň hatarynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň agzybir we ruhubelent işgärleri hem bar. Olar şanly baýramyň giňden belleniljek ýylynyň her bir gününi zähmet üstünliklerine besleýärler. Senagat kärhanasy boýunça şu ýylyň geçen dokuz aýynyň maliýe-ykdysady netijeleri hem bu sözlere ynandyryjylykly şaýatlyk edýär.


15f8e8204e27d2.png
Žurnalyň täze sany çap edildi
20.10.20 - 11:21

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly jemgyýetçilik-syýasy we ylmy publisistik žurnalynyň täze sany çap edilip, okyjylara gowuşdy.


15f8ecb6c28bab.png
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň XII jildiniň tanyşdyrylyşy geçirildi
22.10.20 - 10:04

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň XII jildiniň tanyşdyrylyşy geçirildi.


15f8e8162b7cb9.png
Hormatly Prezidentimiziň täze kitaby bilen tanyşdyryldy
20.10.20 - 11:19

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti zehininden çykan «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň XII jildi halkymyza, aýratyn hem saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerine ajaýyp sowgat boldy.


15f8ea2fb540d4.jpeg
Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň wirtual sergisi 1-nji noýabrdan işläp başlar
22.10.20 - 10:06

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde, Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň wirtual sergisiniň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Serginiň şu ýylyň 1-nji noýabryndan Internet ulgamynda öz işine başlamagy meýilleşdirilýär.


15f8d30c12dc57.jpeg
Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň ykdysady hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy
19.10.20 - 23:03

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Katsumata Takahiko bilen geçiren duşuşygynda döwletara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f8d19b766f2c.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
19.10.20 - 12:37

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy.


15f89451ab27d1.jpeg
Türkmenistanyň we Hindistanyň Prezidentleri ykdysady hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmagyň meselelerini maslahatlaşdylar
16.10.20 - 20:49

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikde energetika ulgamy hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry hökmünde görkezildi.


15f8944b41c99f.png
«OGT- 2020» XXV Halkara maslahaty Aşgabatda onlaýn görnüşde geçiriler
19.10.20 - 09:46

«Türkmenistanyň nebiti we gazy 2020» XXV halkara maslahaty 28-29-njy oktýabrda Aşgabatda geçiriler. Çäräniň guramaçylary hökmünde «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýärler.