Makalalar
16422b47fab47c.jpeg
Burawlaýjylaryň üstünligi
28.03.23 - 14:33

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň dürli künjeklerindäki gaz ýataklaryny gözlemegiň we özleşdirmegiň hasabyna tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak barada berýän gaýragoýulmasyz tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmegine «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawlaýjylaram saldamly goşantlaryny goşýarlar. Olar häzir ýurdumyzyň Mary welaýatynyň çäklerindäki täze özleşdirilýän gaz ýataklarynda-da burawlaýyş işlerini üstünlikli alyp barýarlar.


16422b4bbb774b.jpeg
Täze belentliklere tarap
28.03.23 - 14:34

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginde soňky ýyllarda amala aşyrylýan işler has-da görnüklidir.


16422b4edc0851.jpeg
«Gazawat» senagat meýdançasynda
28.03.23 - 14:35

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň işçi-hünärmenleri hakynda gürrüň edilende, müdirligiň dolandyryş edara binasyna golaý ýerde ýerleşýän «Gazawat» senagat meýdançasynyň gazçylarynyň halkymyzy tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmekde durmuşa geçirýän wajyp işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


1641018c0077b0.jpeg
«Mawy ýangyjyň» eşretli höziri
14.03.23 - 11:48

Bahar paslynyň gelmegi bilen, toýlaryň toýa ulaşmagy «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine ruhlandyrýar. Munuň şeýledigine olaryň Daşoguz şäheriniň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üpjün etmekde şu günler gazanýan guwandyryjy zähmet netijeleri hem doly güwä geçýär.


163fdc27ed8a77.jpeg
Işleri ileri gidrogeologlar
28.02.23 - 13:59

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň baýry kärhanalarynyň biri bolan Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň işjeň agzalary «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygaryna beslenen ýylyň ilkinji günlerinden başlap, demirgazyk welaýatyň giňişliklerinde ýerleriň melioratiw we ekologiýa ýagdaýyny öwrenmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar.


163fdc2b2397b0.jpeg
Ýaşlyk hyjuwy bilen
28.02.23 - 14:00

Bu gezek Derkara ýene bir jogapkärli wezipeleriň birini teklip etdiler. Eýelenmeli wezipe kiçi-girim däldi, garamaty uludy. Ynanylýan wezipäni abraý bilen ýerine ýetirmek bolsa çuňňur bilimi, ýokary başarnygy, uly iş tejribäni talap edýärdi.


163f467d9d4638.jpeg
Egsilmez gujur-gaýrat bilen
21.02.23 - 11:42

Şu ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy önümçilik kärhanalarynyň işgärleriniň arasynda ýokary ruhubelentlik ýagdaýyny döretdi. Bu ýyly zähmet üstünliklerine beslemek, ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak ugrundaky hereket giň gerim alýar. Şeýle kärhanalaryň hatarynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň we zähmetsöýer işgärleri hem bar. Olar täze ýylyň ilkinji günlerinden yhlasly zähmet çekip, «mawy ýangyjyň» öndürilýän möçberlerini yzygiderli artdyrýarlar.


163f4681e608f7.jpeg
Çeleken — hazynalar mesgeni
21.02.23 - 11:43

Ylmyň we öňdebaryjy tejribeleriň iň soňky gazananlaryny önümçilige içgin ornaşdyrmak milli ykdysadyýetimiziň ýangyç-energetika toplumynda hem öz mynasyp çözgüdini tapýar. Geçen ýylyň başynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Galkynyşnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň garamagyndaky Gündogar Çeleken meýdançasynda gazylan 707-nji belgili baha beriji guýudan bol nebit akymynyň alynmagy hem munuň aýdyň mysalydyr.


163f4684b56e2f.jpeg
Täze meýdançalarda işler ýaýbaňlandyrylýar
21.02.23 - 11:44

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Mary gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň gidrogeologlary häzirki wagtda Mary welaýatynyň çägindäki Tärimli, Zähmet, Garabil, Şyhmansur, Seýrap, Çeşme, Şatlyk, Mekan meýdançalarynda, Lebap welaýatynyň çägindäki Tümenli, Daşrabat, Mukry, Jynlygum meýdançalarynda buraw işlerini alyp barýarlar. Ýerine ýetirilýän işleriň netijesinde meýdançalarda ýerasty suwlaryň, şeýle hem mineral bejeriş suwlarynyň gözlegi, barlagy, goruny hasaplamak işleri hemmetaraplaýyn alnyp barylýar.


163e1f911c1e65.jpeg
Zawodlar toplumynyň täze önümi
07.02.23 - 12:09

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny ösdürmegiň esasy ugurlary oňa täze tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, öndürilýän önümleriň görnüşlerini we hilini ýokarlandyryp, bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmakdan hem-de dünýäniň ösen ölçeglerine gabat getirmekden, şeýle-de daşky gurşawy goramaga we ekologiýany arassa saklamaga gönükdirilen halkara talaplaryny doly kanagatlandyrmakdan ybaratdyr.


163e1f9fc08442.jpeg
Zähmet gadamlary batlanýar
07.02.23 - 12:13

«Türkmengaz» döwlet konserniniň iri hem-de öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylary tebigy gazy çykarmak, ony gaýtadan işläp, sarp edijilere ugratmak boýunça geçen ýyl üçin bellenilen meýilnamalaýyn tabşyrygy üstünlikli berjaý etdiler. Gazanylan ýokary netijede gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde zähmet çekýän edermen gazçylaryň mynasyp paýy bar.


163e1fa4b6b83a.jpeg
Maksada okgunly işler
07.02.23 - 12:14

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary welaýat merkeziniň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» her bir iş gününi zähmet rowaçlyklaryna besleýärler. Munuň şeýledigine müdirligiň işçi-hünärmenleri tarapyndan şu ýylyň ilkinji aýynyň üstünlikli jemlenmegi hem doly güwä geçýär.


163d8a9ee5a26b.jpeg
Nebiti gaýtadan işleýjileriň gaýratly işleri
31.01.23 - 10:41

Ýene öňe gitmeli, täze sepgitleri ynamly eýelemeli, ata Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmaly. Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň agzybir we ezber işgärleri, ine, şeýle maksada gulluk edýärler. Aýdyň maksatlara beslenip, yhlas bilen çekilýän agzybirlikli zähmet olara ýylyň-ýylyna uly rowaçlyklary getirýär. Munuň şeýledigine geçen «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň önümçilik görkezijileri hem aýdyň şaýatlyk edýär.163d8ab92bfb02.jpeg
Arkalaşykly işiň miwesi
31.01.23 - 10:48

«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň Döwletabat —Derýalyk baş gaz geçirijisiniň ugrundaky «Şatlyk» önümçilik edarasy hem Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe täze döredijilik gözlegleri bilen işleýän öňdebaryjy zähmet toparlarynyň biridir. Kärhananyň hünärmenleridir işçileri meýilleşdirilen önümçilik tabşyryklaryny ýerine ýetirip, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» ilkinji aýyny üstünlikli jemlediler.