Habarlar RSS
163ae826e769a3.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen 2-nji ýanwar iş güni däl diýlip yglan edildi
30.12.22 - 14:35

Türkmenistanda 2-nji ýanwar iş güni däl diýlip yglan edildi. Degişli Permana Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


163ad3adbe6e57.jpeg
Russiýa Gazagystana we Özbegistana gaz ibermegi artdyrmagy maslahatlaşýar
29.12.22 - 20:33

Russiýa Gazagystan we Özbegistan tarapyndan gazyň sarp edilişiniň artmagy netijesinde bu ýurtlaryň içerki bazarlary üçin ýangyjyň bu görnüşini ibermegini artdyrmak meselesini maslahatlaşýar. Bu barada RF-niň wise-premýeri Aleksandr Nowak TASS-a beren interwýusynda habar berdi.


163ad3bd83f3c0.jpeg
Birža söwdalarynda 1,7 müň tonna dizel ýangyjy eksporta iberildi
29.12.22 - 20:35

Duşenbe güni, 26-njy dekabrda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda Owganystandan gelen işewür 1,7 müň tonna dizel ýangyjyny satyn aldy. Bu barada TDHÇMB-niň saýty habar berýär.


163ad39b77cb75.jpeg
Nebitgaz taslamalaryna «ýaşyl» energetika garanda köp harçlamak meýilleri üçin BP kompaniýasy tankytlandy
29.12.22 - 20:36

BP britan nebitgaz korporasiýasy geljekde ýylda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerine garanda, nebitgaz taslamalaryna has köp harçlamagy meýilleşdirýändigi üçin tankyt astyna alyndy. Bu barada The Guardian gazeti habar berýär.


163abeafa18bbc.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» Halkara maslahatynyň we sergisiniň senesi belli boldy
28.12.22 - 19:04

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» Halkara maslahaty we sergisi indiki ýylyň 25-27-nji oktýabrynda geçiriler.


163abe062874fb.jpeg
Birža söwdalarynda daşary ýurtly alyjylara dizel ýangyjy we awiakerosin ýerlenildi
28.12.22 - 19:05

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.


163aabac1698fc.jpeg
Serdar Berdimuhamedow GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşdy
27.12.22 - 21:24

Prezident Serdar Berdimuhamedow duşenbe güni Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyryp, däp boýunça her ýyl Sankt-Peterburg şäherinde ýylyň ahyrynda geçirilýän GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl sammitine gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


163aabb45f0f84.jpeg
Ärdogan: Türkiýäniň Gara deňizdäki tebigy gaz ätiýaçlyklary 710 mlrd kub metre çenli artdy
27.12.22 - 21:26

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan duşenbe güni Gara deňizde Türkiýäniň tebigy gaz ätiýaçlyklarynyň 710 mlrd kub metre deňdigini habar berdi diýip, Interfaks agentligi Anadolu agentligine salgylanyp habar berdi.


163a94c07d0e6b.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Ýaponiýanyň premýer-ministri we birnäçe edaralarynyň ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi
26.12.22 - 16:55

«Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialogyna gatnaşyjy ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň 9-njy mejlisine gatnaşmak üçin Tokio şäherinde iş sapary bilen bolan Türkmenistanyň wekiliýeti geçen anna güni Premýer-ministr Fumio Kişida bilen duşuşdylar we birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdiler. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


163a94b9eaf015.jpeg
Ýangyç-energetika toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek meseleleri Hökümet mejlisinde maslahatlaşyldy
26.12.22 - 16:57

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde nebit önümlerini öndürmek we paýlamak, şeýle hem ýangyç-energetika toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak meseleleri maslahatlaşyldy.


163a53a6ec6281.jpeg
Birža söwdalarynda ECO-93 benzini we suwuklandyrylan gaz aýratyn islegden peýdalandy
23.12.22 - 18:15

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda 21-nji dekabrda, çarşenbe güni jemi bahasy 15,7 mln dollarlyk 19 sany geleşik baglaşyldy diýip, Orient news habar berýär.


163a5397ed5853.jpeg
Tokioda Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda resminamalar toplumyna gol çekildi
23.12.22 - 18:16

Tokio şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-ýapon we ýapon-türkmen komitetleriniň nobatdaky geçirilen 14-nji mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň öňdebaryjy döwlet konsernleri bilen himiýa-gaz senagaty, ulag, suw hojalygy ýaly ugurlar boýunça ýapon kompaniýalarynyň arasynda resminalaryň toplumyna gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


163a42e3108629.jpeg
NEXI ýapon kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen maýa goýum ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri maslahatlaşyldy
22.12.22 - 18:36

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýaponiýanyň eksport we maýa goýum ätiýaçlandyryş agentliginiň (NEXI) Ýerine ýetiriji direktory Atsuo Kuroda bilen duşuşdy. Bu agentlik ýapon we türkmen taraplarynyň durmuşa geçirýän bilelikdäki ykdysady taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin ätiýaçlandyryş öweziniň dolmagyny üpjün edýär diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


163a408850ceb9.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy JBIC ýapon kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen iri möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilişini maslahatlaşdy
22.12.22 - 18:38

Tokio şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk bankynyň ýolbaşçysy (JBIC) Nobumitsu Haýaşiniň duşuşygy geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


163a3fe124d2c4.jpeg
Kawasaki kompaniýasy bilen Türkmenistanda gazdan benzin öndürýän ikinji zawodyň gurluşygy boýunça gepleşikler geçirildi
22.12.22 - 18:39

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» kompaniýasynyň Prezidenti Tatsuýa Watanabe bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary we özara gatnaşyklaryň netijelligini ýokarlandyrmagyň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.