Habarlar
16246cb57270b6.jpeg
Ahmet Jumaýew “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň Ahal geofizika ekspedisiýasynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji
01.04.22 - 14:52

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylar okyjylarymyza forumda ara alnyp maslahatlaşylan möhüm meseleler barada gürrüň berdiler.


16246cc135a56a.jpeg
Mergen Muhammedow “Türkmengaz” döwlet konserniniň Geologiýa we gaz ýataklaryny işläp geçmek müdirliginiň baş hünärmeni
01.04.22 - 14:55

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylar okyjylarymyza forumda ara alnyp maslahatlaşylan möhüm meseleler barada gürrüň berdiler.


16246ccc41c2b8.jpeg
Saparguly Berdiýew - "Türkmennebitönümleri" baş müdirliginiň önümçilik meseleler we innowasion tehnologiýalar boýunça bölümiň başlygy
01.04.22 - 14:58

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylar okyjylarymyza forumda ara alnyp maslahatlaşylan möhüm meseleler barada gürrüň berdiler.


16246996437bc6.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýalaryny çekmegi dowam etmegi tabşyrdy
02.04.22 - 11:06

Geçen penşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşyna degişli wajyp meselelere we milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudaklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


162469b6cc30be.jpeg
«Şatlyk» kärhanasynyň hünärmenleri magistral gaz geçirijisiniň durnukly işini üpjün edýärler
02.04.22 - 11:07

Döwletabat-Derýalyk magistral gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşen «Şatlyk» önümçilik kärhanasy «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň öňdebaryjy önümçilik kärhanalarynyň biri bolup durýar. Bu ýerde 300-den gowrak hünärmen zähmet çekip, olar sarp edijilere tebigy gazyň berlişiniň tehniki gözegçiligini we basyşyny gözegçilikde saklaýarlar.


1624586cd999a1.jpeg
Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara maýa goýum forumy tamamlandy
01.04.22 - 11:45

Çarşenbe güni Türkmenistanyň paýtagtynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara maýa goýum forumynyň ikinji — jemleýji güni geçirildi. Onuň çäklerinde öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalarynyň täze işläp taýýarlamalar we pudakda gazanan tejribeleri barada çykyşlary diňlenildi.


1624543810ad37.jpeg
Türkmenistanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary bilelikdäki infrastruktura taslamalaryny ýerine ýetirmekligi maslahatlaşdylar
01.04.22 - 11:37

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Owganystanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Amir Han Mottaki bilen duşuşygynyň barşynda bilelikdäki infrastruktura taslamalarynyň ýerine ýetirilişini maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


162445d02c2e7a.jpeg
Türkmenistan Hytaýyň ygtybarly uzak möhletleýin gaz hyzmatdaşy bolup durýar — CNPC-niň wise-prezidenti
31.03.22 - 09:09

— Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky energetiki hyzmatdaşlyk berk aragatnaşygy ýola goýdy we öz aýdyň netijelerini berdi diýip, Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) wise-prezidenti Huan Ýunçžan «Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2022» Halkara forumynda eden çykyşynda belledi.


16244368616c17.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konserni giň halkara hyzmatdaşlygyny nazarlaýar
31.03.22 - 09:05

Şu gün «Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit gorlary esasan Türkmenistanyň günbatarynda jemlenilip, 30-dan gowrak ýatagy öz içine alýar. Olar işläp taýýarlamagyň dürli tapgyryndadyr. Bu barada «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Güýçgeldi Baýgeldiýew Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň ikinji gününde eden çykyşynda belläp geçdi.


16243fceca7107.jpeg
Energetiki howpsuzlyk meseleleri — Halkara maýa goýum forumynyň üns merkezinde
01.04.22 - 11:34

«Ýyldyz» myhmanhanasynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumynyň çäginde ählumumy energiýa ulgamynyň geljegi we sebitleýin energetika howpsuzlygyny üpjün etmek meseleleri maslahatlaşyldy.


1624315d52457b.jpeg
Azerbaýjanyň «Socar» Döwlet nebit kompaniýasynyň wise-prezidenti Elşat Nasirow
30.03.22 - 09:13

— Pursatdan peýdalanyp, «Türkmenistanyň nebiti we gazy» (OGT 2022) Halkara maýa goýum forumynyň ýokary guramaçylyk derejesini bellä geçmek isleýärin. Bu çäre sebitiň energetiki senenamasynda her ýylda geçirilýän möhüm çäreleriň biri boldy.


16242d140e8897.jpeg
Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara maýa goýum forumy öz işine başlady
29.03.22 - 17:27

Şu gün Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda 13:00-da «Türkmenistanyň nebiti we gazy» (OGT-2022) Halkara maýa goýum forumy öz işine başlady. Şu gün şeýle hem Dubaýdaky EXPO – 2020 halkara sergisine gatnaşyjylar bilen teleköpri guralar.


1624270be1ac34.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara
29.03.22 - 07:37

Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň gazananlaryny dünýä ýaýmak maksady bilen geçirilýän bu halkara maslahatyň işine uly üstünlikleri arzuw edýärin.


162429d7185e63.jpeg
Energetika Hartiýasy we Gazy eksport edijileriň forumy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge taýýar
30.03.22 - 09:19

Energetika Hartiýasynyň we Gazy eksport edijileriň forumynyň ýolbaşçylary Prezident Serdar Berdimuhamedowa iberen hatynda gaz ulgamynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge taýýardygyny mälim etdi.


162414e0a9948e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetiň täze düzümini tassyklady
28.03.22 - 11:59

Anna güni geçirilen Minsitrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň täze düzümini tassyklady. Döwlet Baştutany täze saýlanan Prezidentiň wezipesine girişmeginden soň, wezipe ygtyýarlyklaryny tabşyran Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryny wezipesinde dikeltdi.