Habarlar
1609e440f58e32.jpeg
Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar
14.05.21 - 21:36

Penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


1609bde49d8c82.jpeg
Maýa goýum forumynyň birinji güni tamamlandy
14.05.21 - 14:31

Çärşenbe güni, 12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi.


1609b5589b6108.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara
12.05.21 - 09:35

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy­ň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.


1609b80d76846c.jpeg
Aşgabatda Halkara nebitgaz maýa goýum forumy öz işine başlady
12.05.21 - 14:31

Şu gün irden Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumy öz işine başlady.


1609a0168b3dc5.jpeg
Dört aýyň jemlerine garaldy
11.05.21 - 09:00

Düýn Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda wideomaslahat görnüşinde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri
11.05.21 - 17:07

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1609a366c70eda.png
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar
11.05.21 - 17:10

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.


16098dc009553a.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
11.05.21 - 17:05

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy
11.05.21 - 17:08

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.


16094cc2a436b8.jpeg
Türkmenistanyň we HHR-iň Liderleri telefon arkaly hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar
10.05.21 - 10:47

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1609391a485ad7.jpeg
Awstriýanyň ýokary okuw mekdebi HNGU-nyň talyplaryna talyp haklaryny hödürleýär
06.05.21 - 17:39

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň hem-de Awstriýanyň Leoben dag uniwersitetiniň rektorlary iki ýokary okuw mekdepleriniň arasynda 2020-nji ýylda gol çekilen Özara düşünişmek hakynda Ähtnama laýyklykda, ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça onlaýn gepleşikleri geçirdiler.


1609391387561c.jpeg
Yslamabat TOPH taslamasyny tiz wagtda durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýär - HBS
10.05.21 - 10:48

Pakistanyň öňdebaryjy habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, Pakistan Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisini gurmak taslamasynyň gysga wagtda durmuşa geçirilmegine gyzyklanma bildirýär.


160923057652a9.jpeg
«Körpeje» buraw işleri müdirligi buraw işleriniň depginini artdyrýar
06.05.21 - 17:38

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Körpeje» buraw işleri müdirliginiň burawçylary uglewodorod çig malyna baý ýataklarda buraw işlerini geçirmekde ýokary netijeleri gazanýarlar. Şu ýylyň başyndan bäri kärhana tarapyndan amala aşyrylan dag jynslarynyň burawynyň jemi çuňlugy 9 müň 214 metre barabar boldy.


16092309aee24e.jpeg
Türkmenistan Russiýanyň üsti bilen nebit eksport etmek boýunça ikinji ýerde
06.05.21 - 17:40

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Russiýanyň üsti bilen daşarky bazarlara çig mal ugradýan nebiti eksport ediji döwletleriň arasynda ikinji ornuny saklap galdy. Bu barada Ýangyç-energetika toplumynyň Merkezi dispetçer müdirliginiň maglumatlaryna salgylanyp, Interfaks agentligi habar berýär.


16090ed7c9e59a.jpeg
Talyplar hünär başarnyklaryny tejribede özleşdirýärler
05.05.21 - 10:09

SNGIZ-niň №15 başlangyç hünär okuw mekdebiniň 400-den gowrak talyby önümçilik tejribesini geçdiler. Tejribeligiň dowamynda talyplar hünär başarnyklaryny we endiklerini aldylar.