Habarlar
15fbf6c449a486.jpeg
Türkmenistan Ýaponiýa bilen maýa goýum hyzmatdaşlygyny ösdürmegi we bilelikdäki kärhanalary döretmegi maksat edinýär
27.11.20 - 09:52

Türkmenistan Ýaponiýa bilen söwdany ösdürmegi, maýa goýum işjeňligini höweslendirmegi we bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri çykarmaga gönükdirilen bilelikdäki kärhanalary döretmegi meýilleşdirýär. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ýamamoto Hiroýuki bilen duşuşygynda belledi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.


15fbe1882904fa.jpeg
Türkmenistan we Malaýziýa ýangyç-energetika we IT-tehnologiýalar ulgamlarynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär
26.11.20 - 14:02

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Malaýziýanyň Daşary işler ministri Şri Hişamuddin Tun Husseýn bilen sişenbe güni onlaýn geçirilen duşuşygyň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, energetika hem-de ynsanperwerlik ulgamlaryndaky köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15fbdfc2a17467.jpeg
Türkmenistan geljek ýylda Owganystanyň çäginde TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna başlar – DIM-niň ýolbaşçysy
26.11.20 - 14:01

2021-nji ýylda Türkmenistan Owganystanyň çäginde TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna başlar. Bu barada wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Owganystan boýunça ýokary derejeli Maslahatyň plenar mejlisiniň barşynda nygtady, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty belleýär.


15fbcbf7dd33e4.jpeg
ÝHHG-niň bilermenleri Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň ekologiýa howpsuzlygyny bellediler
26.11.20 - 14:07

ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi energetika ulgamynda ekologiýa howpsuzlygyny gorap saklamak ulgamynda gurama agza döwletleriň tejribesi bilen tanyşdyrmak boýunça onlaýn okuwlary guradylar.


15fbce5807bfde.png
Geolog bagşy
24.11.20 - 15:50

Bagşy Ilgeldi Magtymgulyýewe ussat gyjakçy Ata Ablyýew «geolog bagşy» diýer eken. Onuň aýdýan «Nowgül», «Ne peýda», «Biläni», «Delalat ýagşy» ýaly aýdymlaryny kiçiligimizden radioýaýlymlar arkaly diňläp gelýäris, ýöne esasy käriniň geologdygyny welin, arada «Miras» teleýaýlymynda çykyş edip otyrka aýdanda bildik. Ilgeldi aganyň zähmet hem durmuş ýoly barada gyzyklanyp,


15fbcefc96fda1.jpeg
Türkmenistan we Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar
26.11.20 - 14:05

Duşenbe güni onlaýn görnüşinde Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň 8-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde giň gerimli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek esasy ara alnyp maslahatlaşylan mesele boldy.


15fbce50d1c859.png
«Hanhowuz» suw desgasynda
24.11.20 - 15:48

«Türkmengaz» döwlet konserniniň iri önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylary döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna hem-de hünär baýramçylygyna — Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe gaz känlerinden «mawy ýangyç» çykarmak boýunça aýma-aý gazanýan zähmet üstünlikleri bilen barýarlar.


15fbca892b3ddd.jpeg
Aşraf Gani Owganystany dikeltmekde sebit hyzmatdaşlygynyň möhümligini belläp geçdi
26.11.20 - 14:04

Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani Owganystan boýunça Maslahatyň çäklerinde sebitleýin hyzmatdaşlyk boýunça ýokary derejeli duşuşygyň çäginde eden çykyşynda Owganystanyň hemmetaraplaýyn ösüş meselesinde sebitleýin hyzmatdaşlygyň aýratyn orna eýedigini belledi, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.


Abuna — 2021 Hormatly okyjylar!
17.11.20 - 15:40

«Nebit-gaz» gazetiniň redaksiýasy 2021-nji ýylyň birinji ýarymy üçin gazete kagyz we elektron görnüşde abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini size habar berýär.


15fbc920807dc8.jpeg
Türkmenistan bilen Owganystanyň hyzmatdaşlygy iri taslamalara esaslanýar — wise-premýer
26.11.20 - 14:00

23-nji noýabrda Ženewada Owganystan Yslam Respublikasynyň we Finlýandiýa Respublikasynyň Hökümetleriniň başlyklyk etmeklerinde Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde geçirilýän Owganystan boýunça ýokary derejeli iki günlük maslahat öz işine başlady. Ol onlaýn görnüşinde geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


15fb3a84d15ee5.png
Türkmenistanyň bilýard boýunça açyk çempionaty geçirildi
17.11.20 - 15:39

Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesindäki sportuň oýun görnüşleri boýunça türgenleşik zalynda hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň bilýard boýunça açyk çempionaty geçirildi. 12—14-nji noýabr aralygynda «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan geçirilen ýaryşda ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelen türgenleriň onlarçasy ussatlygyny görkezdi.


15fbb45ffe9d4e.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
23.11.20 - 10:27

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 49-sy hasaba alyndy.


15fb3a7d58c9ae.png
Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň ähmiýeti
17.11.20 - 15:37

Milli Liderimiz ýurdumyzyň dürli pudaklaryna, şol sanda nebit we gaz pudagyna täze innowasion, sanly tehnologiýalary ornaşdyryp, elektron resminamalar dolanyşygyna geçmek, bäsleşige ukyply sanly ykdysadyýeti, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny döretmek, sanly aragatnaşyk babatda şäherleriň we obalaryň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak wezipelerini öňe sürýär.


15fb75e47b9155.jpeg
Hökümetara türkmen-koreý toparynyň nobatdaky mejlisi 23-nji noýabrda geçiriler
22.11.20 - 20:42

Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly sekizinji mejlisi 23-nji noýabrda geçiriler.


15fb3a7599f005.png
Tebigy gaz bökdençsiz akdyrylýar
17.11.20 - 15:35

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän önümçilik edaralarynyň gazçylary şu ýylyň 10 aýynyň iş tabşyryklaryny netijeli jemlemek bilen, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyna hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe sowgatly barýarlar.