Habarlar
160336bb451406.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçylary Ankarada gepleşikleri geçirer
22.02.21 - 17:46

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 2021-nji ýylyň 22-24-nji fewralynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherine gulluk iş saparyny amala aşyrar.


160336c2be8f16.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
26.02.21 - 16:30

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 66-sy hasaba alyndy.


1602e542cdd4ef.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Özbegistanyň DIM-niň ýolbaşçysy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar
19.02.21 - 20:55

2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky haryt dolanyşygy 8,6 göterim ýokarlandy. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow bilen çarşenbe güni geçiren duşuşygynda habar berildi.


1602df5a420eab.png
Täze bölümçe açyldy
18.02.21 - 10:05

Nebitgaz pudagynda öňdebaryjy daşary ýurt firmalarydyr kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kesgitlän esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagtda şeýle firmalardyr kompaniýalaryň birnäçesi ýurdumyzyň iri önümçilik-hojalyk toplumy bolan «Türkmennebit» döwlet konsernine hyzmat edip, olar diňe bir täze tehnika, enjamlar bilen üpjün etmek däl, eýsem, burawlaýyş, nebit çykaryş, düýpli abatlaýyş işleri bilen meşgullanýan kärhanalara uly hemaýat edýärler. Şolaryň biri-de Russiýanyň «Tatneft» jemagat paýdarlar jemgyýetidir.


1602df3063693c.png
TOP halkara elektrik geçirijisi gurulýar
18.02.21 - 09:54

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistany ösen senagatly döwlete öwürmek, milli ykdysadyýetimiziň eksport mümkinçiligini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek we artdyrmak baradaky maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginde ýurdumyzyň elektroenergetika pudagyna hem möhüm orun berilýär.


1602df240ea4c4.png
Belent sepgitlere ynamly badalga
18.02.21 - 09:51

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» müdirliginiň düzümlerinde hem şu günler döwrebap işler bitirilýär. Bu barada müdirligiň Balkan welaýatyndaky Serdar nebit önümleri kärhanasynyň başlygy Baýrammyrat ORAZGELDIÝEW habarçymyza şeýle gürrüň berdi: — Kärhanamyzyň garamagyndaky beketlerde bar bolan dürli maksatly tilsimatlardyr enjamlar hemişe saz işledilýär. Ýangyçdyr çalgy ýaglarynyň dürli görnüşleri sarp edijilere ýetirilende, ilkinji nobatda, daşky gurşawy goramagyň düzgünleri pugta berjaý edilýär.


1602df1322249c.png
Demirgazyk Goturdepe: täze guýulardan nebit çykaryldy
18.02.21 - 09:46

Hazaryň türkmen ýalpaklygynyň we kenarýaka zolagynyň geljegi uly ýataklaryny senagat möçberinde batly depginler bilen özleşdirmek, bu ugurda daşary ýurt kompaniýalaryny we maýalaryny hyzmatdaşlyga çekmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nebitgaz toplumynyň hünärmenleriniň öňünde goýan esasy wezipeleriniň biri bolup durýar.


1602cbb15ab5f3.jpeg
Гурбангулы Бердымухамедов: в 2020 году рост ВВП Туркменистана составил 5,9%
17.02.21 - 11:43

В прошлом году рост ВВП Туркменистана составил 5,9%. Об этом заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся в минувшую пятницу расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана, на котором подведены итоги 2020 года.


1602c9e22e4477.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň täze ilçisi bilen TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň barşyny maslahatlaşdy
18.02.21 - 09:39

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Irfan Ahmed bilen 16-njy fewralda geçiren duşuşygynda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek meselelerine aýratyn üns berildi.


1602bd3ae1eccb.jpeg
Geçen ýylyň jemlerine garaldy
16.02.21 - 19:17

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda toplumyň düzümine girýän konsernlerde, korporasiýada we edara-kärhanalarda geçen 2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýerine ýetirilen işleriň jemine hem-de şu ýylyň ýanwar aýynyň netijelerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


1602b77200a2e1.jpeg
«Türkmengeologiýa» DK täze guýularda buraw işlerini alyp barýar
16.02.21 - 19:26

Türkmenistanyň ýurt Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk ýubileýiniň bellenilýän ýylynda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda we desgalarynda işler giň gerimde alnyp barylýar. Şu günlerde «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň hünärmenleri «Malaý» käninden uzakda bolmadyk «Agarguýy» meýdançasynda № 5 guýusyny burawlamaga girişdiler. Guýynyň taslama çuňlugy 3300 metre deňdir.


1602a0e9c45be0.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň 2020-nji ýylda we şu ýylyň ýanwarynda işleriniň jemlerine seredildi
16.02.21 - 12:31

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň 2020-nji ýylda we şu ýylyň ýanwar aýynda alyp baran işleriniň netijeleri Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň 12-nji fewralda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde seljerildi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow 2020-nji ýylda we şu ýylyň ýanwar aýynda ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.


1602a0e2a47aea.jpeg
Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň ady dakyldy
16.02.21 - 12:34

Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetine görnükli döwlet we jemgyýetçilik işgäri, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna ýolbaşçylyk eden Ýagşygeldi Kakaýewiň ady dakyldy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy bilen Türkmenistanyň Mejlisi degişli Karary kabul etdi.


1602a0d79586f4.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
16.02.21 - 12:28

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 110-sy hasaba alyndy.


160265d6a317dd.png
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Şahym Abdrahmanow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi
15.02.21 - 11:13

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 11-nji fewralynda çykaran Permany bilen, Şahym Abdrahmanow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenilip, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşadyldy.