Habarlar RSS
16423d80440e01.jpeg
Mitro International Türkmenistanyň Dubaýdaky maýa goýum forumynyň altyn gatnaşyjysy boldy
29.03.23 - 16:17

Mitro International Limited kompaniýasy Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça 2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde Dubaýda geçjek Halkara forumyň altyn gatnaşyjysy boldy.


16422b5e3ce3a8.jpeg
Nebitgaz kompaniýasynyň we pudaklaýyn ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň duşuşygy geçirildi
29.03.23 - 00:00

Hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Ý.Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň wekilleriniň bu ugurdan ýöriteleşen halkara kompaniýalary we ýokary okuw mekdepleri bilen iş duşuşygy geçirildi.


16423e54a3fa56.png
Dragon Oil we Yug-Neftegaz kompaniýalary Dubaýdaky halkara forumyna hyzmatdaşlygyny tassykladylar
28.03.23 - 23:58

Ýene-de iki sany iri daşary ýurt nebitgaz kompaniýasy 26-27-nji aprelde Dubaýda (BAE) geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyna hyzmatdaş bolmak meýillerini tassykladylar.


16422891a9e7f2.png
Birža söwdalarynda nebiti gaýtadan işlemegiň önümleri uly islegden peýdalandy
28.03.23 - 21:44

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy.


1642125f6a66fb.jpeg
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi
27.03.23 - 23:49

Ýekşenbe güni Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi.


16423e5184497f.png
Mitro International we PETRONAS – Dubaýdaky Halkara forumynyň hemaýatkärleriniň hatarynda
24.03.23 - 22:30

26-27-nji aprelde Dubaýda (BAE) geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumynyň öz işine başlamagyna bir aýdan sähel köp wagt galdy. Häzirki wagtda bu möhüm pudaklaýyn foruma taýýarlyk işleri işjeň dowam edýär.


1641d43ec91602.jpeg
Suwuklandyrylan gaz we benzin — birža söwdalarynyň öň hatarynda
24.03.23 - 19:45

Duşenbe güni, 20-nji martda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy 15,8 mln dollara barabar bolan 12 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habar berýär.


1641bf0ba85122.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Katar bilen döwletara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmagyň mümkinçilikleri hakynda
24.03.23 - 00:33

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygynda döwletara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçililere seretmegiň zerurlygyny belledi. Bu barada Türkmenistanyň Baştutany Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641bf293a5da2.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi
24.03.23 - 00:20

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ruhubelentlik bilen garşylandy.


1641bf06e38528.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlaryny Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga çagyrdy
24.03.23 - 01:06

Prezident Serdar Berdimuhamedow katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641bf03937ebf.jpeg
Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti bilen Hytaý bilen Merkezi Aziýanyň hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşini maslahatlaşar
24.03.23 - 14:01

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen «Hytaýyň we Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary hem-de hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň ägirt uly meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga umyt edýändigini» belledi.


164183c6fda201.jpeg
Türkmen-katar gepleşikleriniň netijeleri boýunça resminamalaryň toplumyna gol çekildi
21.03.23 - 17:09

Serdar Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda gepleşikler tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi. Bu barada TDH habar berdi.


16417f83e624c4.jpeg
Duşenbe güni Dohada ýokary derejedäki türkmen-katar gepleşikleri geçiriler
20.03.23 - 17:00

Duşenbe güni Kataryň paýtagty Doha şäherinde ýokary derejedäki türkmen-katar gepleşikleri geçiriler. Düýn agşam Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Katara bardy.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi
17.03.23 - 14:23

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


164140e2430d50.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr
18.03.23 - 16:22

Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdan daşary mejlisine gatnaşanda çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.