Habarlar RSS
16389a7c7910e9.jpeg
Türkmenistanyň DIM-inde Eýranyň wekiliýeti bilen duşuşykda ýangyç-energetika we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy
02.12.22 - 19:06

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Energetika ministri Ali Akbar Mehrabianyň ýolbaşçylygyndaky eýran wekiliýeti bilen geçiren duşuşygynda elektroenergetika, nebitgaz pudaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollary, suw we ekologiýa pudagynda özara gatnaşyklar meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16389a9b4968fe.jpeg
Owganystanyň Häkimiýeti TOPH gaz geçirijisi boýunça işleri geçirip başlamagyň zerurlygyny beýan etdi
02.12.22 - 19:07

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny başlamak zerurlygy barada Talibanlaryň hökümetinde dag senagaty we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Şahabuddin Delawar TOPH gaz geçirijisiniň taslamasynyň ýeine ýetiriji direktory Muhammetmyrat Amanow hem-de Türkmenistanyň Kabuldaky ilçisi Hoja Öwezow bilen duşuşykda belledi.


163885368668f7.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň energetika ministri bilen energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
01.12.22 - 19:38

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabianyň arasynda geçirilen duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


163874af263c4c.jpeg
Tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň ikinji tapgyryny koreý kompaniýalarynyň gatnaşmagynda gurmak meýilleşdirilýär
30.11.22 - 20:25

Türkmenistanyň wekiliýeti Koreýa Respublikasynyň iri kompaniýalarynyň wekilleri bilen Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürmek boýunça zawodyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygy boýunça gepleşikleri geçirdi.


16386f53b6d69a.jpeg
Bakuda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň söwda-ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmegiň geljegi maslahatlaşyldy
30.11.22 - 16:00

Bakuda türkmen wekiliýetiniň Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşygynda hem-de Ykdysady we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara Bilelikdäki toparyň mejlisiniň barşynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, azerbaýjan habar beriş serişdeleri habar berýär.


16386ef5ae8711.jpeg
Ankarada Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe üstaraplaýyn duşuşygyna taýýarlyk maslahatlaşyldy
30.11.22 - 16:03

Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda 28-nji noýabrda Ankarada geçirilen syýasy geňeşmeleriň barşynda Awazada geçirilmegi göz öňünde tutulan Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe üçtaraplaýyn dyşuşygyna görülýän taýýarlyk meseleleri maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16385a536200dc.png
Nebit önümleri — geçen hepdäniň birža söwdalarynyň öň hatarynda boldy
29.11.22 - 17:43

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.


16385b687e92a7.jpeg
Türkmen-koreýa parlamentara gepleşiklerinde täze energetika taslamalaryna maýa goýum mümkinçilikleri maslahatlaşyldy
29.11.22 - 17:47

Maýa goýumlaryň kepillikleri hakynda ylalaşygyň baglaşylmagy iki ýurduň arasynda maýa goýum gatnaşyklaryny işjeňleşdirmekligi höweslendirer. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda belledi.


1638455ecdc1dc.jpeg
BAE-niň wekiliýeti Türkmenistana saparynyň barşynda bilelikdäki işewürler geňeşini döretmek meselesini maslahatlaşar
28.11.22 - 16:26

Ýakyn wagtda Birleşen Arap Emirlikleriniň senagat we öňdebaryjy tehnologiýalar ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana geler. Bu barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow habar berdi.


1638463ad4c3c2.jpeg
«Döwletabat» käninde gazy bökdençsiz ibermek üçin enjamlary abatlamak meýilleşdirilýär
28.11.22 - 16:42

Geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow “Türkmengaz” döwlet konserniniň gaz generatorlaryny düýpli abatlamak barada şertnama baglaşmagy hakynda” Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.


163806ba94a37f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary ýakynda geçiriljek ýokary derejedäki duşuşyklary maslahatlaşdylar
25.11.22 - 16:56

Penşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Pak Jin bilen geçiren telefon arkaly gepleşiginiň barşynda ikitaraplaýy gün tertibiniň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1637f19d72533a.jpeg
Türkmenistanyň we ÝB-niň wekilleri «ýaşyl energetika» hem-de metan zyňyndylary ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
24.11.22 - 17:04

22-23-nji noýabrda Aşgabatda «Ýaşyl energetika we ÝB-niň wodorodyň ulanylmagy we metanyň zyňyndylarynyň azaldylmagy boýunça strategiýasy» temasy bilen Ýewropa Bileleşiginiň we Türkmenistanyň bilelikdäki maslahaty geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1637f19791d204.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasy maslahatlaşyldy
24.11.22 - 17:05

Geçen çarşenbe güni Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Onuň barşynda 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.


1637db36cca419.jpeg
Suwuklandyrylan gaz, awiakerosin we dizel ýangyjy TDHÇMB-niň walýuta geleşikleriniň esasyny düzdi
23.11.22 - 15:40

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.


1637db0144e035.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: BAE bilen gatnaşyklary täze derejä çykarmak üçin ähli mümkinçilikler bar
23.11.22 - 15:41

Häzirki wagtda Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky gatnaşyklary täze derejä çykarmak üçin ähli mümkinçilikler bar. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabi şäherinde «Türkmenistan — BAE» işewürlik maslahatynyň dowamynda eden çykyşynda belledi.