Habarlar RSS
163e9df3135302.jpeg
BAE-niň kompaniýalary Türkmenistanda «Galkynyş» känini özleşdirmek we beýleki taslamalara gatnaşar
13.02.23 - 21:31

Birleşen Arap Emirlikleriniň iri nebitgaz kompaniýalary Türkmenistandaky ägirt uly «Galkynyş» gaz käniniň nobatdaky tapgyrlaryny özleşdirmäge işjeň gatnaşarlar. Bu «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Abu-Dabiniň Milli nebit kompaniýasynyň (ADNOC) arasynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk babatda özara düşünişmek hakynda gol çekilen Ähtnamada göz öňüne tutulýar.


163e5fd1fbface.jpeg
Irki känlerde täze tehnologiýalar
11.02.23 - 01:25

2023-nji ýylda Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşen «Gumdag» käni senagat taýdan özleşdirilmeginiň 75-nji ýylyny doldurdy. Nebitiň ilkinji senagat akymy №1 guýudan 1947-nji ýylda alyndy.


163e5fd783bf04.jpeg
Pakistan TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge taýýar — HBS
10.02.23 - 22:08

Pakistan, Hindistan bilen, ýa-da onsuz hem bolsa, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmäge başlamaga taýýarlygyny mälim etdi, çünki Owganystan bu taslama üçin ýörite güýçleri toplamaga taýýar. Bu barada ýurduň nebit we tebigy serişdeler ministri Musadik Malik ýakynda Saud Arabystanyna sapary wagtynda aýtdy diýip, Pakistanyň gündelik maliýe gazeti bolan Business Recorder ýazýar.


163e5fccf5d9e9.jpeg
Türkmenistan Merkezi Aziýa we GDA döwletlerinde iň arzan benzin babatda liderligini saklaýar
10.02.23 - 22:07

Merkezi Aziýa sebitinde we GDA giňişliginde iň arzan benzin — Türkmenistanda. Bu netije GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan 30-njy ýanwarda düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde tassyklanylýar.


163e48b54bc1de.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkiýede betbagtçylyga uçranlaryň arasynda Türkmenistanyň raýatlary hem bar, döwletimiz olara goldaw bermäge taýýar
09.02.23 - 21:52

Türkiýede bolup geçen elhenç ýer titreme şol wagt bu ýurtda bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hem başyna ýetdi. Bu barada Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow çarşenbe güni Türkiýe Respublikasynyň ilçihanasyna baryp görmeginiň barşynda aýtdy.


163e488420b4f4.jpeg
Türkmenistan Türkiýäniň doganlyk halkyna ynsanperwer kömegini iberdi
09.02.23 - 21:50

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy bilen, Türkiýe Respublikasynda bolan güýçli ýer titremäniň netijesinde ejir çeken dostlukly döwletiň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegi ugradyldy. Ynsanperwerlik ýüki derman hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdelerden we dokma önümlerinden ybaratdyr.


163e487f28ea3a.jpeg
Birža söwdalarynda daşarky we içerki bazara ýangyç-energetika toplumynyň harytlary ýerlenildi
09.02.23 - 21:51

Sişenbe güni, 7-nji fewralda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 38,4 mln dollaryna we 26 mln manada deň bolan 50 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT agentligi habar berýär.


163e33c8a0f2f2.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanda muzdsuz suwuklandyrylan gaz ibermek hakynda tabşyryk berdi
08.02.23 - 22:45

Türkmenistan gyş möwsüminde ýangyç çig malynyň ýetmezçiligi zerarly kynçylyk çeken Özbegistana goldaw bermek üçin bu ýurda suwuklandyrylan gaz iberer.


163e34c1660c76.jpeg
Pekinde türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
08.02.23 - 22:43

Pekinde Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Sianyň Nebit uniwersitetiniň Halkara bilim kollejiniň we Ýüpek ýolunyň energetika kollejiniň direktory hanym Don Hao bilen duşuşdy. Bu barada Orient habar berýär.


163e1f168df798.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň DIM-niň wekilleri ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar
07.02.23 - 22:28

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýranyň Daşary işler ministriniň konsullyk, mejlis we eýranlylaryň işleri boýunça orunbasary Alireza Bikdeli bilen geçiren duşuşygynda syýasy-ykdysady, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


163e1f44a3b808.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda awtomobil we awiaýangyç, nebit koksy söwdalaryň öň hatarynda boldy
07.02.23 - 22:30

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.


163e1ec445302a.jpeg
Azerbaýjan Türkmenistan we Türkiýe bilen ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşygy tassyklady
07.02.23 - 22:34

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistan we Türkiýe bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşygy tassyklady diýip, Trend agentligi ýazýar.


163e09aeef2b6c.jpeg
Ýanwarda Türkmenistanyň jemi içerki önümi 6,2% ösdi
06.02.23 - 20:54

Ýanwar aýynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy. Bu barada wise-premýer Hojamyrat Geldimyradow geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.


163e09876f341b.jpeg
Türkmenistanyň Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň işiniň netijeleri maslahatlaşyldy
06.02.23 - 20:52

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işleriniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


163e09eb6c5264.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: ýanwarda 2 mlrd manatdan gowrak maýa goýum serişdeleri özleşdirildi
06.02.23 - 20:57

Ýanwarda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna Türkmenistan boýunça özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi 2 milliard manatdan gowrak boldy. Bu bolsa, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 9,1 göterim artykdyr diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni Hökümet mejlisinde aýtdy.