Habarlar RSS
165ab6e81e5138.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti agyz suwy ýataklaryny gözlemegiň we ýüze çykarmagyň möhüm wezipedigini belledi
20.01.24 - 19:43

19-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem beýleki meselelere garaldy.


165aa4affe1aba.jpg
Türkmenistan we Ermenistan Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökmetara toparyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görýär
19.01.24 - 16:19

Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçisi M.Aýazowyň Ermenistan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary M.Safarýan bilen geçiren duşuşygynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ermeni hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisini geçirmek bilen bagly meseläniň üstünde durlup geçildi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.


165aa1d1d0497a.jpg
Aşgabatda Ýewropa Bileleşigi bilen geljegi uly ugurlar boýunça gepleşikler dowam etdi
19.01.24 - 16:19

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň bilen Ýewropa Bileleşiginiň Daşary aragatnaşyklar boýunça gullugynyň Russiýa, Gündogar hyzmatdaşlygy, Merkezi Aziýa we ÝHHG boýunça dolandyryjy direktorynyň orunbasary Lýuk Dewiniň arasynda duşuşyk geçirildi diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


165a9ff8a5a5db.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň nebit ministri bilen nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
19.01.24 - 16:20

Penşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi diýip, TDH habar berýär.


165aa6d1c6d197.jpg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Eýranyň nebit ministri bilen energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy
20.01.24 - 19:43

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň binasynda Daşary işler ministri Raşid Meredow Eýranyň nebit ministri Jawad Owji bilen geçiren duşuşygynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-i anna güni habar berdi.


165a8d1fb15305.jpg
Daşoguz welaýatynyň telekeçileri ýerli polietilenden we polipropilenden önümleriň öndürilişini artdyrýarlar
18.01.24 - 21:42

Daşoguz welaýatynyň telekeçileri ýerli önümçilikdäki sintetiki polimerlerden taýýarlanylýan önümleriň görnüşlerini artdyrýarlar. Şeýlelikde, täze harytlaryň sanawynda örülýän bakja mebeli peýda boldy. Onuň esasy çig maly hökmünde polietilen we polipropilen ulanylýar.


165a8cd8fbbd74.jpg
Margaritis Şinas: Aşgabada saparymyz ÝB-Türkmenistan gatnaşyklaryna ähli ugurlarda täze itergi berer
18.01.24 - 21:41

Aşgabada saparymyz ÝB-Türkmenistan gatnaşyklaryna ähli ugurlarda täze itergi berer. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Şinas çarşenbe güni Türkmenistana saparynyň netijeleri boýunça geçiren brifinginde belledi diýip, ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy habar berýär.


165a8cd312d863.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti bilen Brýusselde geçiriljek maýa goýum forumyna týýarlyk meselesini maslahatlaşdy
18.01.24 - 21:40

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Şinas bilen geçiren duşuşygynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


165a7d099c9cbc.jpg
TNGIZT 2023-nji ýylda sarp edijilere 4 million tonnadan gowrak nebit önümlerini iberdi
18.01.24 - 11:16

“Türkmennebit” döwlet konserniniň Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy 2023-nji ýylda sarp edijilere 4 mln 053,8 müň tonna nebit önümlerini iberdi.


165a662b602e5c.png
ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!
16.01.24 - 16:34

Türkmenistanyň milli şaşka merkezi «Nebit-gaz» gazetiniň, «Ussatnews» elektron gazetiniň redaksiýalary bilen bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň 33 ýyllygyna bagyşlap, sportuň şaşka görnüşi boýunça bäsleşik yglan edýär.


165a52509c4fd0.jpg
Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
15.01.24 - 17:28

Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň merkezi binasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary, işgärleridir hünärmenleri, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary, talyplary gatnaşdylar.


165a4daf0b43ab.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda içerki we daşarky bazara ýangyç-energetika toplumynyň önümleri ýerlenildi
15.01.24 - 16:58

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.


165a4dbe4c6e78.jpg
Ýangyç-energetika toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek babatda işleri dowam etdirmek wajyp – Türkmenistanyň Prezidenti
15.01.24 - 16:57

12-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taýýarlanan taslamalary hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň birnäçe meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


165a0cba45bbdd.jpg
Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody 2023-nji ýylda nebitiň gaýtadan işlenilişini 10,7% artdyrdy
12.01.24 - 19:36

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Lebap welaýatynda ýerleşen Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody 2023-nji ýyly ýokary görkezijiler bilen jemledi. Tamamlanan ýylyň dowamynda hem kärhana boýunça çig mallaryň 489 müň 684 tonnasy gaýtadan işlenilip, 413 müň tonnadan gowrak önüm öndürildi.


1659fb18c8fe87.jpg
“Türkmengaz” DK: täze guýular “mawy ýangyjyň” uly akymyny berdi
11.01.24 - 20:27

“Türkmengaz” döwlet konserniniň gazçylary 2023-nji ýyly ähli görkezijiler babatda ýokary netijeler bilen jemlediler we 2024-nji ýyly uly zähmet üstünlikleri bilen garşy aldylar.