Habarlar RSS
164c0a92b534e1.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurtlara «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» DK-nyň önümleri ýerlenildi
26.07.23 - 23:28

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 57-si hasaba alyndy.


164bf7495cb97b.jpg
Türkmenistan Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary dowam etmäge taýýar — DIM
25.07.23 - 19:38

Türkmenistan energetika akymlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak strategiýasyna ygrarlydyr hem-de Hazarüsti turba geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlar bilen özara hereketlerini dowam etdirmäge taýýardygyny mälim edýär. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligini köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin ýaýradan habarynda aýdylýar.


164be50ac614a4.jpg
Seýdiniň NGIZ-de ýarym ýylda 227 müň tonna çig mal gaýtadan işlenildi
24.07.23 - 15:24

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda 2023-nji ýylyň başky alty aýynda 227,4 müň tonnadan gowrak çig mal gaýtadan işlenildi. Şol bir wagtda önümçilik meýilnamasy 105,6% ýerine ýetirildi.


164be262f93f0a.jpg
Türkmenistanda nebitiň çykarylyşyny artdyrmak boýunça çäreler durmuşa geçirilýär
24.07.23 - 15:23

Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


164ba2921783a3.jpg
Türkmenistan maý aýynda Hytaýa gaz ibermelerini artdyrdy
21.07.23 - 18:16

Şu ýylyň maý aýynda Türkmenistan Hytaýa 2,73 mlrd kub metr tebigy gaz eksport etdi. bu 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5% artykdyr. Bu barada Interfaks HHR-iň Gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär.


164b8dc1b3084f.jpg
Türkmenistanyň wekiliýeti Seulda ýangyç-energetika, ulag we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşýar
20.07.23 - 19:43

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary B.Annamämmedowyň ýolbaşçylygyndaky resmi wekiliýet Koreýa Respublikasynda iş saparynda bolýar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


164b8d6caaf6b1.jpg
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň we Aýlag ýurtlarynyň maýa goýum forumyny geçirmegi teklip etdi
20.07.23 - 19:42

Prezident Serdar Berdimuhamedow Jidde şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi» görnüşindäki Sammitinde eden çykyşynda 2024-nji ýylda Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň we Aýlag Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň ýurtlarynyň Birinji maýa goýum forumyny geçirmegi teklip etdi diýip, TDH agentligi habar berýär.


164b8d6609538b.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Jidde şäherinde Energetika boýunça bilelikdäki iş toparyny döretmegi teklip edýär
20.07.23 - 19:39

Prezident Serdar Berdimuhamedow Jidde şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi» görnüşindäki Sammitinde eden çykyşynda ulag we energetika ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegi nygtady diýip, TDH habar berýär.


164b7a2c563809.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti halkara sammite gatnaşmak üçin Saud Arabystanyna bardy
19.07.23 - 18:48

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen, Saud Arabystany Patyşalygyna iş saparyna ugrady.


164b7a3313c88c.jpg
Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň ýakynda geçiriljek mejlisiniň gün tertibiniň esasy ugurlaryny aýtdy
19.07.23 - 18:47

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 24-nji sentýabrda geçiriljek mejlisine taýýarlyk görmek bilen bagly işleriň çäginde milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň ykdysady we maliýe görkezijileriniň içgin seljerilmelidigini belläp, bu babatda aýratyn möhüm hasaplanýan alty ugur barada aýtdy diýip, TDH habar berýär.


164b7a2fb59753.jpg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşi döredildi
19.07.23 - 18:46

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşini döretmek hakynda karara gol çekdi.


164b6323e05bb6.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurtlara «Türkmennebit» DK-nyň önümleri ýerlenildi
18.07.23 - 18:13

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.


164b63209cb3a6.jpg
Azerbaýjan Türkmenistandan tebigy gazyň satyn alnyşyny artdyrdy
18.07.23 - 18:14

Azerbaýjan 2023-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda türkmen tebigy gazynyň satyn alnyşyny 298,87 million kub metre çenli artdyrdy diýip, Trend habar berýär.


164b5281ee01ac.jpg
Nebitgaz toplumynda alty aýyň jemlerine garaldy
17.07.23 - 16:38

15-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda işleri has-da ilerletmegiň anyk ýollary kesgitlenildi.


164b4e0f3124da.jpg
Ýarym ýylyň jemleri boýunça Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 6,2% boldy
17.07.23 - 20:07

Durmuşa geçirilen çäreleriň netijesinde 2023-nji ýylyň alty aýynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim derejesinde artdy. Bu barada wise-premýer Hojamyrat Geldimyradow şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýurdumyzyň makroykdysady görkezijilerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde aýtdy.