Habarlar RSS
1642fc0516bedd.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Mejlise «Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda» we «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny kämilleşdirmegi teklip etdi
07.04.23 - 22:19

Prezident Serdar Berdimuhamedow döwrüň talaplaryna laýyk getirmek bilen baglylykda, «Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda» we «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny kämilleşdirmegi teklip etdi.


1642fc24c1ca51.jpeg
Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda işewürlik gurşawyny gowulandyrmak üçin kanunçylyga üýtgetmeleri girizmegi teklip etdi
07.04.23 - 22:19

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda işewürlik gurşawyny gowulandyrmaga gönükdirilen kadalar bilen bagly «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunyna, Türkmenistanyň Gümrük kodeksine, beýleki kanunlara döwrebap üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmegi teklip etdi.


1642e5d67d8037.jpeg
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň agzalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
06.04.23 - 23:36

Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuartyň ýolbaşçygylynda ABŞ-nyň işewür toparlarynyň agzalary bilen çarşenbe güni geçiren duşuşygynda ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.


1642d0b66d3ed4.jpeg
BP Azerbaýjanda uzakdan dolandyryşdaky ilkinji deňiz platformasyny gurar
05.04.23 - 23:41

BP kompaniýasynyň uzakdan dolandyrylmaga ukyply dünýäde ilkinji deňiz platformasy Azerbaýjanda gurulýar diýip, BP-niň Azerbaýjan, Gruziýa we Türkiýe boýunça sebit prezidenti Geri Jons aýtdy. Muny Praým agentligi ýetirýär.


1642d22121c9fd.jpeg
Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasynda haryt dolanyşygyny artdyrmagyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy
05.04.23 - 17:24

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu bilen geçiren duşuşygynda iki ýurduň arasynda haryt dolanyşygyny artdyrmakda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek meseleleri maslahatlaşyldy.


1642bd1e704654.jpeg
Türkmenistan HHR-den göçme buraw enjamlaryny satyn aldy
04.04.23 - 19:44

Türkmenistan ýurdumyzda nebitgaz känlerini işläp taýýarlamak boýunça işleriň depginini tizleşdirmäge ýardam etjek HHR-de öndürilen täze göçme buraw enjamlaryny satyn aldy. Täze XJ 450 we XJ 650 göçme buraw enjamlary Balkan welaýatynyň çägindäki Barsagelmez we Goturdepe nebit ýataklarynda oturdyldy.


1642bc3159eebe.jpeg
Uzynada meýdançasynda kondensaty ýygnaýjy, bölüşdiriji we geçiriji desgany dolulygyna gurmak boýunça bäsleşik yglan edildi
04.04.23 - 17:28

“Türkmennebit” DK Uzynada meýdançasynda kondensaty ýygnaýjy, bölüşdiriji we geçiriji desganyň taslamasyny düzmek, ony dolulygyna gurmak, işe girizmek hem-de onuň gurluşygy üçin gerekli materiallar we enjamlar bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan etdi.


1642abc3d2d804.png
Birža söwdalarynda daşary ýurt puluna «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» DK-nyň, SNGIZ-niň önümleri ýerlenildi
03.04.23 - 22:13

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 32-si hasaba alyndy.


1642a7205d2cf1.jpeg
Saýlawlaryň ýokary derejede geçirilmegi üçin nebitgaz toplumynda zerur çäreler görüldi
03.04.23 - 21:43

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşynda örän möhüm syýasy çäre bolan Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň jemlerine seredildi.


16426a68227fa0.jpeg
Balkan welaýatynda Güýjik meýdançasynda täze guýy burawlanylýar
01.04.23 - 00:13

Balkan welaýatynda Güýjik meýdançasynda taslama çuňlugy 2 müň 60 metr bolan № 148 ulanyş guýusynda buraw işleri alnyp barylýar.


164267f12b6373.jpeg
Birža söwdalarynda eksporta suwuklandyrylan gaz iberildi
31.03.23 - 17:14

29-njy martda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy $1,3 mln amerikan dollaryna deň bolan 7 geleşik baglaşyldy.


16425383ab6b93.jpeg
«Gumdagnebit» müdirligi ýanwar-fewral aýlarynda önümiň çykalyş depginini düýpli artdyrdy
31.03.23 - 14:27

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Gumdagnebit» nebitgazçykaryş müdirligi 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda hereket edýän guýulardan 91 müň tonna nebitiň çykarylmagyny üpjün etdi. Şol bir wagtda hasabat döwründe meýilnama 112 göterim ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 124 göterime deň boldy.


1642538ac09b05.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz ýokary okuw mekdebinde sowadyjy we howa ulgamlary tejribehanasy açyldy
30.03.23 - 21:51

Birleşen Milletler Guramasynyň senagaty ösdürmek guramasynyň (UNIDO) Aşgabatdaky Ozon wekilhanasynyň hem-de Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hemaýatkärliginde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Innowasiýa ylmy-okuw merkeziniň Sowadyjy we howa ulgamlary tejribehanasy açyldy.


1642537ef3737f.jpeg
Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň gutarnykly netijeleri jemlenildi
30.03.23 - 21:52

Çarşenbe güni Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda geçirilen mejlisde Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň ählihalk saýlawlarynyň gutarnykly netijeleri jemlenildi diýip, TDH habar berýär.


1642444a9af19f.jpeg
Mary welaýatynda Ýylan käninde gazyň senagat akymy alyndy
30.03.23 - 00:03

Mary welaýatynyň çäginde ýerleşen Ýylan gaz käniniň №01 ulanyş-bahalandyryş guýusynda tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Munuň özi «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň buraw brigadalarynyň hünärmenleri tarapyndan geçirilen buraw işleriniň netijesinde mümkin boldy.