Habarlar
1612dc00c1e996.jpeg
«Nebitgazçykaryş» tresti nebitiň we gazyň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrýar
03.09.21 - 10:34

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň işgärleri guýulary düýpli abatlamak hem-de olary ulanyşa girizmek netijesinde nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmaga düýpli goşant goşdular. Bu işleriň netijesinde 2021-nji ýylyň ýedi aýynda konsern boýunça goşmaça çykarylan nebitiň möçberi meýilleşdirilen 96 müň 585 tonna derek120 müň tonna barabar boldy.


1612c78db50090.png
TNGIZT-de öndürilen awtobenzin — Türkmenistanyň biržasynda eksport geleşikleriniň hatarynda
31.08.21 - 15:12

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 12-si hasaba alyndy.


1612c78810e787.jpeg
«Türkmengaz» DK we «Haldor Topsoe» tebigy gazdan ammiak we metanol önümçiligini ýola goýmaga taýýarlanýar
31.08.21 - 15:14

«Türkmengaz» döwlet konserni Daniýanyň «Haldor Topsoe» kompaniýasy bilen Türkmenistanda tebigy gazy gaýtadan işläp, ammiak we metanol önümçiligi boýunça kiçi göwrümli gazhimiýa zawodyny gurmak boýunça gepleşikler geçirýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow geçen anna güni Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanyna hasabat berdi.


161287c117eea6.jpeg
Pakistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi bilen Owganystandaky ýagdaýy maslahatlaşdy
27.08.21 - 15:22

Owganystandaky ýagdaý we sebitde parahatçylygy we durnuklylygy saklap galmak maksady bilen sebit özara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek boýunça mundan beýläkki hereketler penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi bilen duşuşygynda maslahatlaşyldy. Pakistanyň DIM-niň ýolbaşçysy sapar bilen Türkmenistana geldi diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


161287caa2d40b.jpeg
TOPH gaz geçirijisi tutuş sebite bähbit getirer, şol sanda üstaşyr geçirim üçin Owganystana 1 mlrd dollar getirer — Pakistanyň DIM-niň ýolbaşçysy
30.08.21 - 11:22

Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasy tutuş sebite peýda getirer we bu taslama tamamlanandan soň Owganystanyň gaznasyna diňe üstaşyr töleglerden 1 milliard ABŞ dollar geler, bu barada Pakistanyň Daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi penşenbe güni aýtdy diýip, Pakistan neşiri Daily Times belleýär.


161273406e94db.jpeg
Türkmenistan Owganystanyň sebitlerini elektrik energiýasy bilen üpjün etmegini dowam edýär — DIM
27.08.21 - 15:23

Türkmenistan häzirki hereket edýän şertnamalaryna laýyklykda goňşy Owganystana elektrik energiýasynyň üpjünçiligini dowam edýär diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1612733a2e8cb9.jpeg
Türkmen-owgan serhedinde gözegçilik-geçiriş nokatlarynyň bökdençsiz işi üpjün edilýär - DIM
27.08.21 - 15:25

Türkmenistan türkmen-owgan serhedindäki gözegçilik-göýberiş nokatlarynyň bökdençsiz işini üpjün etmegi dowam edýär. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


16125dfff455a8.jpeg
TNGIZT-de‌ ‌ýedi‌ ‌aýda‌ ‌41,6‌ ‌müň‌ ‌tonna‌ ‌polipropilen‌ ‌öndürildi‌ ‌
25.08.21 - 15:45

Türkmenbaşydaky‌ ‌Nebiti‌ ‌gaýtadan‌ ‌işleýän‌ ‌zawodlar‌ ‌toplumy‌ ‌içerki‌ bazarlarda‌ ‌bolşy‌ ‌ýaly,‌ ‌daşarky‌ ‌bazarlarda‌ ‌hem‌ ‌uly‌ ‌islegden‌ ‌peýdalanýan‌ ‌polipropileniň‌ ‌önümçiligini‌ ‌yzygiderli‌ ‌artdyrýar.‌ ‌


16125e7e6563a0.jpeg
Türkmenistan Gruziýa awtomobil ýangyjyny ibermekde ilkinji üçlükde
25.08.21 - 15:47

Birinji ýarymýyllykda Gruziýa 669,2 mln litr benzin we dizel ýangyjyny import etdi. Ýangyjyň aglaba bölegi hasabat döwründe Rumyniýadan – 23,77%, Türkmenistandan – 23,75% we Russiýadan – 21,1% import edildi.


16124c90be2f29.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: geljekde Hytaýa tebigy gazyň eksporty 100 mlrd kub metre ýeter
25.08.21 - 09:14

Geljekde Hytaýa iberilýän tebigy gazyň mukdary 100 milliard kub metre ýetiriler. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow duşenbe güni «Galkynyş» gaz käninde täze guýulary burawlamak işine badalga bermäge geçirilen dabaranyň barşynda belledi.


16124be27345e2.jpeg
«Galkynyş» känindäki täze taslama — nebitgaz ulgamynda türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny berkitmekde möhüm ädim — ilçi HHR
25.08.21 - 09:10

«Galkynyş» gaz käninde üç guýynyň gurluşygyna badalga berilmegi energetika ulgamynda döwletara türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň ýolunda täze ädimi alamatlandyrýar. Bu barada HHR-niň Türkmenistandaky ilçisi Sýan Naýçen Mary welaýatynda täze taslamany iş girizmek dabarasynda belledi.


16124c819aa83f.jpeg
«Galkynyşdaky» ekologiýa taýdan howpsuz we ýokary tehnologiki taslama üstünlikli durmuşa geçiriler — CNPC-niň ýolbaşçysy
25.08.21 - 09:11

«Galkynyş» käninde gurluşyk işleri geçirilende häzirki zaman ylmy-tehniki esaslandyrmalar hem-de usullar ulanylar, guýulary burawlamak işleri bolsa iň ýokary hilinde ýerine ýetiriler. Bu barada Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň (“CNPC”) Türkmenistandaky “International Ltd.” şahamçasynyň baş direktory Çen Huaýlun iri “Galkynyş” gaz käninde üç sany täze guýyny burawlamak işine badalga bermek dabarasynda belledi.


1612376d62c693.jpeg
Hormatly Prezidentimiz dünýäniň iri gaz ýatagynda gaz guýularynyň gurluşygyna badalga berdi
24.08.21 - 10:01

Düýn, 23-nji awgustda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndaky «Galkynyş» gaz käninde gaz guýularynyň gurluşygyna badalga bermek mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.


161233b510ee13.jpeg
«Fitch Ratings» agentligi Türkmenistana «В» we «В + durnukly» karz derejelerini berdi
24.08.21 - 10:41

«Fitch Ratings» halkara reýting agentligi Türkmenistana şu reýtingleri berdi: “B” derejede gysga möhletleýin reýting we “B + durnukly” derejede uzak möhletleýin reýting. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.


161237730dc008.jpeg
Olimpiýa medalçysy Polina Gurýewa Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşuryldy
24.08.21 - 10:42

21-nji awgustda Olimpiýa şäherçesinde Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan türkmen sportunyň wekillerini hormatlamak dabarasy geçirildi.