Habarlar
15fc782830c5cf.jpeg
Halkara energetika forumy: Türkmenistan — ygtybarly hem geljegi uly hyzmatdaş
04.12.20 - 12:57

1-nji dekabrda Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk senesine gabatlanylyp geçirilen “Energetika ulgamyndaky durnukly hyzmatdaşlyk ählumumy ösüşiň möhüm şertidir” atly halkara onlaýn maslahaty dünýä jemgyýetçiliginiň dünýäniň energetika bazarynyň möhüm agzalarynyň biri hökmünde Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýändigini subut etdi.


15fc754ba3a2d2.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
04.12.20 - 12:56

Sişenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek baradaky meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.


15fc753b91996b.jpeg
Ählumumy gaz merkezi türkmen gazynyň Merkezi Aziýada we Ýewropada ilerledilmegine ýardam etmäge taýýar
05.12.20 - 12:55

Türkmenistan tebigy gory hem-de halkynyň bähbidine bolşy ýaly, Ýer ýüzüniň halklarynyň bähbidine durmuşa geçirýän taslamalary bilen sebitde möhüm orny eýeleýär. Bu barada Ählumumy gaz merkeziniň ýerine ýetiriji direktory Waleri Dýukro sişenbe güni Aşgabatda geçirilen “Energetika ulgamyndaky durnukly hyzmatdaşlyk ählumumy ösüşiň möhüm şertidir” atly halkara onlaýn maslahatynda eden çykyşynda belledi.


15fc67da339ac9.jpeg
«Türkmengaz» DK-nyň ileri tutýan ugurlary: turba geçiriji gazyny eksport etmekden başlap, ony çuňlaşdyryp gaýtadan işlemeklige çenli
01.12.20 - 19:21

Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň binýadynda durnukly ösüş arkaly parahatçylygy berkitmeklik ýatyr. Munuň özi bilelikdäki ykdysady, maýa goýum taslamalaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmegi, halkara gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmegi maksat edinýän ýurdumyzyň diplomatiýasynyň esasy düzümleriniň biri. Bu barada Döwlet ministri, «Türkmengaz» DK-nyň başlygy Batyr Amanowyň «Energetika ulgamyndaky durnukly hyzmatdaşlyk ählumumy ösüşiň möhüm şertidir» atly halkara onlaýn maslahatynda eden çykyşynda bellenilip geçilýär. Maslahat şu gün Aşgabatda şäherinde açyldy.


15fc67a697b537.jpeg
Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Energetika forumy açyldy
01.12.20 - 14:17

Şu gün «Türkmengaz» DK-nyň Tebigy gazyň ylmy-barlag institutynyň binasynda «Energetika ulgamyndaky durnukly hyzmatdaşlyk ählumumy ösüşiň möhüm şertidir» atly halkara onlaýn maslahaty öz işine başlady. Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyna bagyşlanan forum ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramyna bagyşlandy.


15fc5e6616576e.png
Hünärmen taýýarlygynyň ähmiýeti
01.12.20 - 11:44

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen bilim ulgamynda amala aşyrylýan işleriň ählisiniň düýp özeninde, ilkinji nobatda, ýurdumyzda geljekde hem kuwwatly ösüşleri üpjün etmek üçin berk binýady emele getirmek, ylym-bilimli, lebzihalal, giň dünýägaraýyşly, sagdyn ruhly nesli terbiýeläp ýetişdirmek, hut şonuň netijesinde hem kämil derejeli hünärmenleri taýýarlamak meselesi esasy orunda durýar.


15fc5e5f880d8b.png
Gazhimiýa önümçiligi: polimerler dünýäsinde Polistirol
01.12.20 - 11:43

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwatynyň mundan beýläk-de artdyrylmagyna gönükdirilen iri taslamalaryň amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, biz nebitgaz toplumyny diwersifikasiýalaşdyrmaga, täze, häzirki zaman önümçiliklerini döretmegiň hasabyna onuň infrastrukturasyny giňeltmeklige ugur aldyk.


15fc5e5772f10d.png
Söwda gatnaşyklary berkidilýär
01.12.20 - 11:40

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeň ösdürilýär. Russiýanyň Federal gümrük gullugynyň maglumatlaryna laýyklykda, şu ýylyň 9 aýynda iki ýurduň haryt dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde 90 göterim artyp, ABŞ-nyň 800 million dollaryna deň boldy. Türkmenistan öz önümleriniň eksportyny 1,5 esse artdyrdy, Russiýanyň harytlarynyň importy bolsa, 68 göterime golaý ýokarlandy.


15fc5e51d7babc.png
Beýik döwrüň özgerişlerine nebit pudagynyň düzümleri saldamly goşant goşýar
01.12.20 - 11:39

Türkmennebit» döwlet konserniniň nebitgaz çykarmak, guýulary gazmak, abatlamak bilen iş salyşýan edara-kärhanalarynyň islendigini alyp görseň-de, ata Watanymyzyň çig mal binýadyny artdyrmakda alyp barýan ýadawsyz zähmetini duýmak bolýar. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilýän şu ýylynda hem netijeli işleriniň özboluşlylygy bilen tapawutlanýan düzümleriň biri-de Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirligidir.


15fc5e46547fa8.png
Il-ýurt bähbitli işler
01.12.20 - 11:36

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän deňsiz-taýsyz çäreler netijesinde tebigy gaz halkymyzyň bagtyýarlygyna, ykdysadyýetimiziň depginli ösmegine hyzmat edýär. Öňde goýlan maksatnamalary amala aşyrmak üçin kuwwatly gaz geçirijiler çekilýär, ozaldan hereket edýänleriniň bolsa durky düýpli täzelenilýär. Şeýle il bähbitli, ýurt ähmiýetli möhüm işlere «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň başarjaň hem-de janypkeş gurluşykçylary ýokary ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda olaryň iş gadamlary has-da batly.


15fc6126c80a0d.jpeg
«Energetika ulgamyndaky durnukly hyzmatdaşlyk ählumumy ösüşiň möhüm şertidir» atly halkara onlaýn maslahatyna gatnaşyjylara
01.12.20 - 09:32

Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilýän Türkmenistanyň hoşniýetli energetika diplomatiýasyna bagyşlanan «Energetika ulgamyndaky durnukly hyzmatdaşlyk ählumumy ösüşiň möhüm şertidir» atly halkara onlaýn maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!


15fc4b6e666502.jpeg
Owganystanyň Prezidenti halkara syýasy giňişliginde Owganystana goldaw berýändigi üçin Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk bildirdi
01.12.20 - 11:31

OYR-nyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani halkara syýasy giňişliginde Owganystana pugta we yzygigedrli goldaw berýändigi Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Iki döwletiň Baştutanlary telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-owgan gatnaşyklarynyň şu günki ýagdaýy we geljekki ugurlary boýunça pikir alyşdylar.


15fc47c57b16f5.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
30.11.20 - 23:17

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 69- sy hasaba alyndy.


15fc098e3576d9.jpeg
«Türkmennebit» DK-nyň «Tatneft» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygynyň möhleti 8 ýyl uzaldyldy
30.11.20 - 23:19

Guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Tatneft» rus kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygynyň möhleti 8 ýyl uzaldylar.


15fbf6c856940b.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynda sebitde maýa goýum şertleriniň ösdürilmegi ugrunda çykyş etdi
27.11.20 - 09:53

Türkmenistan sebitde maýa goýum şertleriniň ösdürilmegi ugrunda çykyş edýär, «Täze Demirgazyk Ykdysady syýasat» başlangyjyny goldaýar, bu barada Türkmenistanyň wise-premýer, Daşary işler ministri R.Meredow «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisinde wideoýüzlenmesinde belledi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.