Habarlar
1603894d205d5d.jpeg
TNGIZT-de kerosiniň önümçiligi artdyrylýar
26.02.21 - 16:47

2021-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 34 müň 857 tonna ýangyç kerosini öndürildi. Munuň özi önümçilik meýilnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirilendigine şaýatlyk edýär.


16034a797949b8.jpeg
Kärhananyň eksport önümleri
25.02.21 - 17:56

Golaýda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda daşary ýurtly sarp edijilere dürli görnüşli nebit önümleriniň nobatdaky tapgyry ugradyldy. Şeýle buýsandyryjy waka bu iri senagat kärhanasynda ýokary hilli önümleri eksport etmek işiniň sazlaşykly ýola goýulýandygyndan habar berýär. Geçen ýyly üstünlikli jemlän nebiti gaýtadan işleýjiler «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny hem uly zähmet üstünliklerine beslemek ugrunda tutanýerli zähmet çekýärler.


1603893f350c05.png
ABŞ Merkezi Aziýa ýurtlary üçin täze energetika maksatnamasyny ýola goýýar
27.02.21 - 19:29

ABŞ-nyň Hökümeti penşenbe güni Halkara ösüş agentliginiň (USAID) üsti bilen «USAID Merkezi Aziýanyň energetikasy» täze bäş ýyllyk energetika maksatnamasyny işe girizdi, diýip Interfaks-Gazagystan ABŞ-nyň Gazagystandaky ilçihanasyna salgylanyp habar berdi.


160377ba84ba33.jpeg
Türkiýäniň, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçylary ykdysady hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
26.02.21 - 16:15

Türkiýäniň, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri üç ýurduň daşary işler ministrleriniň çarşenbe güni Ankarada geçiren duşuşygynyň gün tertibiniň esasyny düzdi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160377cc0b9f79.jpeg
Türkiýe, Azerbaýjan we Türkmenistan sammiti 2021-nji ýylda geçiriler
26.02.21 - 16:16

Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan üç ýurduň gatnaşmagynda geçiriljek sammitiň netijeleri boýunça birnäçe ylalaşyklara gol çekmegi meýilleşdirýär, diýip Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu azerbaýjan hem-de türkmen kärdeşleri Jeýhun Baýramow we Raşid Merdow bilen 24-nji fewralda Ankarada geçiren duşuşygynyň jemleri boýunça žurnalistlere aýtdy. Bu barada Interfaks Azerbaýjan habar berýär.


16035eacc92a0b.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi
25.02.21 - 10:24

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


16035ef4e34778.jpeg
Azerbaýjanyň Mejlisi Hazardaky «Dostluk» ýatagyny özleşdirmek üçin Türkmenistan bilen Ähtnamany tassyklady
25.02.21 - 17:06

Azerbaýjanyň Milli mejlisi (Parlament) 23-nji fewralda plenar mejlisinde «Dostluk» ýatagy boýunça Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnamany tassyklady, diýip Interfaks – Azerbaýjan habar berýär.


16035f0667d8a5.jpeg
Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Ankarada birnäçe duşuşyklary geçirdi
25.02.21 - 17:07

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy bilen, 2021-nji ýylyň 22-24-nji fewraly aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherine gulluk iş sapary bilen ugradylan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek meselelerini maslahatlaşdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16035ef8af2064.jpeg
Türkiýe Türkmenistandan gaz ibermelerini we Ýewropa üstaşyr geçirmeleri üpjün etmegi wada edýär
25.02.21 - 17:08

Ankara türkmen tebigy gazynyň Türkiýä iberilmegini we öz çäginiň üsti bilen Ýewropa bazarlaryna üstaşyr geçirilmegini üpjün etmek üçin tagallalary etmäge taýýar. Bu barada sişenbe güni Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu aýtdy, diýip Interfaks-Azerbaýjan habar berýär.


16034a5f56556c.jpeg
«Dostluk» ýatagy dünýäniň işewür toparlarynyň üns merkezinde
23.02.21 - 11:51

Ägirt uly ykdysady, energetika we ulag-logistika kuwwatyna eýe bolan Hazar sebitiniň nebitgaz serişdelerini özleşdirmek meselesi ýene-de dünýäniň işewür toparlarynyň üns merkezinde. Bu ugurda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Lukoýl» açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperow bilen geçiren duşuşygynyň çäklerinde ara alnyp maslahatlaşyldy.


16034a6629624c.jpeg
Hazar — dünýä energetikasynyň möhüm merkezi
23.02.21 - 11:53

Hazar sebitinde netijeli gatnaşyklary berkitmek Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň hatarynda durýar, ol oňyn bitaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk we «Açyk gapylar» ýörelgelerine esaslanandyr. Şu ýylyň ýanwar aýynda gol çekilen Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama munuň nobatdaky subutnamasy boldy.


16034a72b24331.jpeg
Nebitgaz toplumynyň işiniň netijeleri jemlenildi
23.02.21 - 11:56

Şu ýylyň fewral aýynda wideoaragatnaşyk boýunça geçiren iş maslahatlarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny has-da ösdürmek boýunça esasy wezipeleri kesgitledi.


16034a051c7ea0.jpeg
«Türkmennebitönümleri» müdirliginiň «Serdar» nebitönümleri kärhanasy girdejililigini artdyrýar
24.02.21 - 11:12

«Türkmennebitönümleri» müdirliginiň «Serdar» nebitönümleri kärhanasynyň 2020-nji ýyldaky girdejisi 11,4 mln manada barabar boldy, şol bir wagtda meýilnama 149% ýerine ýetirildi.


160349fe09963c.jpeg
Türkmenistanyň DIM-inde Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi
24.02.21 - 11:14

22-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Aşgabada iş sapary bilen gelen Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marşal Abdul Raşid Dostum bilen duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160336afb88c52.jpeg
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerine sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy
22.02.21 - 17:45

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow 19-njy fewralda geçirilen Hökümet mejlisinde gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler, hususan-da, nebitgaz toplumyna degişli edara-kärhanalarda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak we maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça geçirilýän işler barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi.