Habarlar RSS
1643e466a7843e.jpeg
Aşgabatda türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň, şol sanda gaz ulgamynda hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy
18.04.23 - 20:43

Duşenbe güni türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreý-türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Li Dal Gonuň ýolbaşçylygynda ýurdumyza sapar bilen gelen Koreýa Respublikasynyň parlament wekiliýeti bilen duşuşygynda parlamentara, kanun çykaryjylyk we söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


1643d84f39b6d3.jpeg
Nebitgaz toplumynda ýylyň birinji çärýeginiň jemlerine garaldy
18.04.23 - 03:42

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» geçen üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 15-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda işleri has-da ilerletmegiň anyk ýollary kesgitlenildi.


1643d0a16e853e.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň işiniň ýylyň birinji çärýeginiň jemleri jemlenildi
18.04.23 - 03:15

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň geen şenbe güni sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy.


1643d0aafa3aa0.jpeg
Türkmenistanyň we Pakistanyň diplomatlary nebitgaz we ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar
18.04.23 - 03:14

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň Pakistanyň daşary işler döwlet ministri Rabbani Har bilen geçiren duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyklaryň uly mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.


1643d0a83084bd.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda nebitgaz toplumynyň 20 mln dollaryndan gowrak bolan önümi ýerlenildi
18.04.23 - 03:14

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy.


1643920aa896e0.jpeg
«Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasy Uzynada meýdançasynda nobatdaky guýuda buraw işlerini geçirýär
14.04.23 - 22:25

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň işgärleri Uzynada meýdançasynda 16-njy gözleg guýusynda buraw işlerini geçirýärler.


16437a60c910e8.jpeg
CNPC Türkmenistanyň Dubaýda Halkara forumynyň platina hyzmatdaşy bolup çykyş eder
14.04.23 - 14:57

Hytaýyň milli nebit kompaniýasy (CNPC) Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça 2-27-nji aprelde Dubaýda geçjek Halkara forumynyň platina hyzmatdaşy hökmünde çykyş eder.


16437a5d6cb4b5.jpeg
Birža söwdalarynda 40 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz eksporta iberildi
13.04.23 - 21:23

Sişenbe güni, 11-nji aprelde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy 16,5 mln amerikan dollaryna deň bolan 18 geleşik baglaşyldy – diýip, ORIENT habar berýär.


16436543cb943b.jpeg
Hyundai Engineering — Türkmenistanyň Dubaýdaky Halkara maýa goýum forumynyň bürünç hyzmatdaşy
12.04.23 - 21:19

Hyundai Engineering 2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde Dubaýdaky Hyatt Regency myhmanhanasynda geçiriljek Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumynyň bürünç hyzmatdaşydyr - diýip, forumyň guramaçylary habar berýär.


1643654f08104a.jpeg
AÖB 2023-nji ýylda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşini 6,5% diýip çaklaýar
12.04.23 - 19:28

Aziýa ösüş banky (AÖB) 2023-nji ýylda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depginini 6,5 % derejesinde çaklaýar. Bu Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň ýokary görkeziji bolup durýar. Bu barada AÖB-niň aprel aýy üçin hasabatynda aýdylýar. Hasabat bankyň saýtynda çap edildi.


1643507a69953a.jpeg
Energetika — Türkmenistan bilen Moldowanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugry
12.04.23 - 00:11

Moldowa we Türkmenistan söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge we energetika ulgamynda özara gatnaşyk etmäge gyzyklanma bildirýär. Bu barada Moldowanyň daşary işler we ýewropa integrasiýasy ministrliginiň döwlet sekretary Ruslan Bolboçanyň Türkmenistanyň Moldowadaky täze ilçisi Toýly Ataýew bilen duşuşygynda gürrüň edildi diýip, Noi.md portaly ýazýar.


1643508220faf5.png
Dubaýdaky Halkara forumynyň hyzmatdaşlarynyň sany täze gatnaşyjylar bilen artdy
12.04.23 - 00:11

Türkmenistanyň energetika toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň açylmagyna ýarym aý galdy. Forum 2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde BAE-niň Dubaý şäherinde Hyatt Regency myhmanhanasynda geçiriler.


16433da5fe518b.jpeg
Täze «gara altynly» guýular
10.04.23 - 19:45

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli Maksatnamasyny» üstünlikli amala aşyrýan «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň burawlaýjylary «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» geçen üç aýynda gazuw işleri tamamlanan guýularyň altysyny nebitgaz çykaryjylara ulanmaga berdiler. Gazanylan bu zähmet üstünliklerinde «Goturdepe» we «Nebitdag» buraw işleri müdirlikleriniň burawlaýjylarynyň mynasyp goşantlary bar.


16433a39b96a1e.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» DK-nyň önümleri daşary ýurtlara ýerlenildi
10.04.23 - 19:34

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.


16433a35dbe1e2.png
Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri telefon arkaly ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerini msalahatlaşdy
10.04.23 - 19:35

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi geçen anna güni geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde döwletara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, TDH habar berýär.