Habarlar
16139b562189a8.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Özbegistana barar
10.09.21 - 09:01

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýeti ýakynda Özbegistan Respublikasyna resmi sapar bilen barar. Onuň dowamynda hyzmatdaşlyk boýunça resminamalaryň toplumyna gol çekiler. Sapara taýýarlyk meseleleri ýakynda geçirilen iş maslahatynyň barşynda maslahatlaşyldy.


16139b5e268b08.jpeg
Soňky ýyllarda Türkmenistan 15 mlrd dollardan gowrak daşary ýurt maýasyny çekdi
10.09.21 - 09:03

Soňky ýyllarda daşary ýurtly guramalar bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanyň ykdysadyýetine 15 mlrd amerikan dollary möçberinde daşary ýurt maýalary çekildi. Bu barada Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahymberdi Jepbarow türkmen metbugatyna beren interwýusynda belledi.


1613854c4b5173.jpeg
«Bagtyýarlyk» gaz käninde täze taslama badalga berildi
08.09.21 - 14:33

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda barha ösüşleriň täze belentliklerine çykýan eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygyny sowgatly garşylamak ugrundaky asylly maksat ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň edara-kärhanalarynyň her birinde zähmet joşgunyny emele getirdi. «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gaz gurluşykçylary hem halkymyzyň baş baýramynyň öň ýanyndaky günlerde her bir iş gününi üstünlikli jemleýärler.


1613855d94346d.jpeg
Geofizikleriň gazanýan üstünlikleri — innowasiýalary ornaşdyrmagyň netijesi
09.09.21 - 09:11

Şu ýylyň ýedi aýynyň jemi boýunça «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitgeofizika» müdirligi boýunça ýerine ýetirilen işlerden 44 mln manat özleşdirildi. Bu görkeziji bellenilen döwür üçin göz öňünde tutulan görkezijiden 5,3 mln manat ýokarydyr.


1613709502a88a.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň imperatoryny bilelikdäki energetiki taslamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen gutlady
08.09.21 - 09:14

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito iberen hatynda ony netijeli türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň nobatdaky nyşanyna öwrülen Türkmenistanyň Lebap welaýatynda gazturbinaly elektrik stansiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen gutlady.


16136fbf8226cc.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurtly alyjylara awiasion we awtoýangyç satyldy
08.09.21 - 09:16

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.


16135ba073a288.jpeg
Lebapdaky täze GES elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmaga mümkinçilik berer
06.09.21 - 19:43

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 megawat bolan gazturbinaly elektrik stansiýasy ulanyşa girizildi. Täze desga Merkezi Aziýa ýurtlaryna, şol sanda Özbegistana, Gyrgyz Respublikasyna we Owganystana elektrik energiýasynyň iberilişiniň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berer.


16135ba5674a83.jpeg
TNGIZT «An-2» kysymly uçarlar üçin awiabenziniň önümçiligini ýola goýdy
06.09.21 - 19:45

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy tarapyndan oba hojalygynda giňden peýdalanylýan «An-2» kysymly uçarlar üçin awiabenzininiň önümçiligi ýola goýuldy. Bu barada geçen anna güni wise-premýer Şahym Abdrahmanow Hökümet mejlisinde habar berdi.


1613333d8e5eb7.gif
Hoşallyk maslahaty geçirildi
04.09.21 - 13:52

Şu gün — 4-nji sentýabrda Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň merkezi binasynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň 1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy okuw sapagy mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary, hünärmenleri, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersitetiniň professor-mugallymlary we ýaşlar gatnaşdylar.


16131c11f78981.jpeg
Aşgabatda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy
04.09.21 - 11:53

Penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Ýaponiýanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy, ýurduň Ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça Döwlet ministri Edzima Kiýosini kabul etdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16131c329d96b7.jpeg
Türkmenistanyň we BAE-niň wekilleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar
04.09.21 - 11:54

29-njy awgustdan Birleşen Arap Emirliklerinde saparda bolýan Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giň toplumy boýunça gepleşikleri geçirdiler.


16131bf59b09cc.jpeg
Owganystan sebitiň ösüşine ýardam edýän «Bir guşak, bir ýol» hytaý maksatnamasyny goldaýar — «Talibanyň» wekili
06.09.21 - 19:44

Owganystanda häkimiýet başyna geçen «Taliban» hereketi Hytaýy esasy halkara hyzmatdaşy hökmünde görýär diýip, hereketiň wekili Zabiulla Mujahid aýtdy. Bu barada Interfaks habar berýär.


16130a44002f96.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: nebitgaz pudagy Türkmenistanyň ykdysady garaşsyzlygyny berkitmekde esasy binýadymyz bolup durýar
03.09.21 - 10:36

Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň ykdysady garaşsyzlygymyzy berkitmegiň, halkyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagyň, kuwwatly, köpugurly önümçilik pudaklaryny döretmegiň esasy binýady bolup durýar. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji sentýabrda Maslahat köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy okuw sapagynda belledi.


1612f238cb5820.jpeg
Türkmenistanda ýokanç keselleriň ýaýramgynyň öňüni almak üçin edaralarda çeýe iş tertibini girizmek maslahat berilýär
01.09.21 - 14:57

Dünýädäki häzirki epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly möwsümleýin wirus ýokançlygynyň öňüni almak maksady bilen, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdna goramak ministrligi ýurduň ähli guramalaryna, eýeçilik görnüşine garamazdan ähli edaralaryna wagtlaýynça işgärleriň çeýe iş wagty geçmegi maslahat berýär.


1612f23d8ed012.jpeg
«Serhetabat-Turgundy» türkmen-owgan GGN-dan geçirilýän ýükleriň göwrümi artdyrylar
01.09.21 - 14:58

Türkmen wekiliýeti sişenbe güni «Serhetabat-Turgundy» gözegçilik-göýberiş nokadynda Owganystanyň Hyrat welaýatynyň ygtyýarly wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. «Serhetabat-Turgundy» GGN-nyň işiniň güýçlendirilmegi, hususan-da ondan geçirilýän ýükleriň göwrüminiň artdyrylmagy, şeýle-de zerur bolan lukmançylyk enjamlarynyň üpjün edilmeginde degişli hemaýatlaryň berilmegi ara alyp maslahatlaşmalaryň aýratyn ugry boldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.