Habarlar RSS
163a1836a25987.png
Birža söwdalarynda ýangyç-energetika toplumynyň önümleri içerki we daşarky bazara iberildi
20.12.22 - 14:43

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 32-si hasaba alyndy.


163a00e291e6ec.jpeg
11 aýda «mawy ýangyjyň» çykarylyşy we eksporty düýpli artdy
19.12.22 - 19:13

Türkmenistanda şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda tebigy we ugurdaş gazy çykarmak boýunça meýilnama 113,6 göterim, «mawy ýangyjy» eksport etmek boýunça meýilnama 124,7 göterim ýerine ýetirildi. «Türkmengaz» döwlet konserniniň önümçilik işiniň netijeleri barada geçen anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde habar berildi.


163a00eb79b37c.jpeg
Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 11 aýda 6,2% boldy
19.12.22 - 19:14

On bir aýyň jemleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim derejesinde durnukly saklanylýar. Bu barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde habar berildi. Onuň barşynda 2022-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýynyň durmuş-ykdysady ösüşiniň jemlerine garaldy.


163a00e6fa8720.jpeg
Seýdiniň NGIZ ýanwar-noýabr aýlarynda ýangyjyň önümçiligini artdyrdy
19.12.22 - 19:15

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň zähmetkeşleri 11 aýyň önümçilik meýilnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirdiler. Geçen döwürde kärhanada 208 müň tonnadan gowrak benzin we 104 müň tonna dizel ýangyjy, şeýle hem 34 müň tonna töweregi wakuum gazoýly, 28 müň tonnadan gowrak ýol bitumy öndürildi.


1639db7442df88.jpeg
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda on bir aýyň jemlerine garaldy
17.12.22 - 17:34

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


1639c3f73b3ffb.jpeg
Demirgazyk Goturdepe ýatagynda nebitiň täze senagat akymy alyndy
16.12.22 - 17:49

Demirgazyk Goturdepe ýatagynda uglewodorod çig malynyň täze senagat akymy alyndy. Munuň özi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň hünärmenleri tarapyndan Demirgazyk Goturdepedäki we Hazar deňziniň ýalpaklarynda we Merkezi hem-de Günbatar Goturdepe bilen birlikde olara ýanaşykly ýerlerde «gara altyn» gorlarynyň çaklamasyny subut etdi.


1639c11db3e3e2.jpeg
TNGIZT-de haýalladylan kokslaşdyrma we gudronyň deasfaltizasiýasy desgasynyň gurluşygy tamamlanýar
16.12.22 - 17:50

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtada işleýän zawodlar toplumynda haýalladylan kokslaşdyrma desgasynyň (HKD) we gudronyň deasfaltizasiýasy desgasynyň (GDAD) tamamlanyp barýar. Häzirki zaman desgalar TNGIZT-niň sargydy boýunça ABŞ-nyň «Westport Trading Europe Limited» kompaniýasy tarapyndan gurulýar.


1639af379af18f.jpeg
Nebitgazçylaryň baýramy ýokary guramçylykly geçirildi
15.12.22 - 15:04

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ösüşiniň täze belentlikleri» atly dabaraly baýramçylyk maslahaty geçirildi.


1639ad05f6883e.jpeg
Aşgabat Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe geçelgesi boýunça ýük daşamalary işjeňleşdirmek üçin Ýeke-täk logistika merkezini döretmegi teklip etdi
15.12.22 - 18:26

Türkmen tarapy Türkmenistan — Azerbaýjan — Türkiýe täze ulag geçelgesi boýunça ýük daşamaga amatly bolmagy üçin, ýeke-täk logistik merkezi döretmek baradaky meselä seretmegi teklip edýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow Hazar deňziniň türkmen kenarynda Awazada geçirilen üç ýurduň Prezidentleriniň Birinji sammitinde eden çykyşynda belledi.


1639acfa3179dc.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan, Azerbaýjan we Türkiýe energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermegiň sazlaşykly, köp görnüşli ulgamyny döretmek ugrunda çykyş edýärler
15.12.22 - 18:27

Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan, Azerbaýjan we Türkiýe energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermegiň sazlaşykly, köp görnüşli ulgamyny döretmek ugrunda çykyş edýärler Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni «Awazada» geçirilen «Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe» döwlet Baştutanlarynyň Birinji sammitinde eden çykyşynda belledi.


16399d2078b48a.jpeg
«Awazada» üçtaraplaýyn Sammitiň netijeleri boýunça resminamalar toplumyna gol çekildi
14.12.22 - 18:46

Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň Birinji Sammitiniň giňişleýin düzümdäki duşuşyk tamamlanandan soň, resminamalara gol çekmek dabarasy boldy diýip, çarşenbe güni TDH habar berýär.


16399d1b1b30c3.jpeg
«Awazada» Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Prezidentleriniň Birinji üçtaraplaýyn Sammiti başlandy
14.12.22 - 18:47

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongressler merkezinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň hem-de Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň gatnaşmagynda Birinji üçtaraplaýyn Sammit öz işine başlady. Onuň barşynda söwda-ykdysady, ýangyç-energetika we ulag ulgamlarynda üçtaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşylýar diýip, TDH habar berýär.


16399d158d1f04.jpeg
Azerbaýjanyň Prezidenti nebitgaz we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmek hakynda Türkmenistanyň teklibini goldady
14.12.22 - 18:48

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew ýangyç-energetika toplumynda we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurlygy baradaky türkmen tarapynyň tekliplerini doly goldady diýip, TDH habar berdi.


16399d26e16d77.jpeg
Türkmenistanyň we Türkiýäniň Prezidentleri nebitgaz we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyk meselelerini maslahatlaşdylar
14.12.22 - 18:49

Şu gün, 14-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň birinji üçtaraplaýyn sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda gepleşikler geçirildi diýip, TDH habar berdi.


16399511c55142.jpeg
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň işgärlerine
14.12.22 - 09:29

Siziň ähliňizi ýurdumyzda her ýyl uly dabara bilen bellenilýän hünär baýramyňyz — Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!