Habarlar RSS
163032100cf55e.jpeg
Birža söwdalarynda ýangyjyň dürli görnüşleri we polietilen ýerlenildi
22.08.22 - 16:57

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 29 million 727 müň dollaryndan gowrak boldy.


1630320b56f783.jpeg
Neon senagaty Türkmenistana uly girdejileri getirip biler — bilermen
22.08.22 - 17:46

Belli türkmen alymy, bilermen we tehniki ylymlarynyň doktory Allaberdi Ylýasow Türkmenistanda neonyň himiýa substansiýasynyň önümçilik mümkinçiligini geljegi uly taslama hasaplaýar. Bu barada CentralAsia.news habar berýär.


162ff52a84f66b.jpeg
TNGIZT-de hapalaýjy jisimlere awtomatlaşdyrylan gözegçilik ulgamy oturdylar
19.08.22 - 16:55

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda hapalaýjy jisimleriň atmosfera düşmegine gözegçilik edýän we hasaba alýan awtomatlaşdyrylanulgamy oturtmagy meýilleşdirýär.


162fddc19b1166.jpeg
«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň gazçylary zähmet borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirýärler
19.08.22 - 09:03

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň gazçylary şu ýylyň ýedi aýy boýunça ýokary zähmet üstünliklerini gazandylar. Hasabat döwründe müdirlik boýunça tebigy gazyň önümçiligi 7 mlrd 214,6 mln kub metre barabar boldy, meýilnama 127% ýerine ýetirildi.


162fe1bc6f3bfa.jpeg
Bilermen: Ýewropanyň senagaty gazyň şuwagtky bahalaryna eýgermez
19.08.22 - 09:04

«Gazpromda» hasaplamaklaryna görä, geljek gyşda gazyň bahalary Ýewropada müň kub metri üçin dört müň dollara ýetip biler. Kompaniýanyň telegram-kanalynda ýerleşdirilen çaklamada bellenilişi ýaly, «Ýewropanyň sport biržalarynda gazyň bahalary 2 müň 500 dollardan geçdi. Konserwatiw bahalandyrmalara görä, eger-de tendensiýa saklanda gyşda bahalar müň kub metrine 4 müň dollardan geçer».


162fc9092bf5cc.jpeg
Türkmenistan BAE-niň öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar
17.08.22 - 17:02

Türkmenistan BAE-niň öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar. Bu barada 15-16-njy awgustda Awazada geçirilen ulag forumynyň çäginde Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Energetika we infrastruktura ministri Suheil Al-Mazruiniň arasynda geçirilen duşuşykda bellenildi.


162fc8af2dec34.jpeg
Türkmenistan birinji ýarym ýyllykda Azerbaýjana benzin ibermekde ikinji orny eýeledi
17.08.22 - 17:02

Azerbaýjan 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistandan 36 müň 571 tonna AI-92 belgili awtomobil benzinini import etdi diýip, angy.ru nebitgaz habarlar agentligi habar berýär.


162fb5fca869e5.jpeg
Birža söwdalarynda nebithimiýa önümleri satyldy
16.08.22 - 18:45

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.


162fb603fda7dd.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: geljek ulag gatnaşyklarynyň utgaşdyrylan ulgamynda
16.08.22 - 18:46

Geljek ulag gatnaşyklarynyň utgaşdyrylan ulgamynda. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatda eden çykyşynda belledi.


162fb3bbd688e4.jpeg
Serdar Berdimuhamedow ulag ulgamynda BMG-niň howandarlygynda täze halkara başlangyçlary öňe sürdi
17.08.22 - 09:02

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow deňze çykalgasy bolmadyk döwletler üçin ulag ulgamynda BMG-niň howandarlygynda täze halkara başlangyçlaryny öňe sürdi. Bu barada döwlet Baştutany 15-nji awgustda Hazar deňziniň türkmen kenarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda açylan Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki Halkara maslahatyna iberen wideoýüzlenmesinde belledi.


162f9ec9450f7f.jpeg
Hökümetiň göçme mejlisinde Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýanwar-iýul aýy boýunça işleriniň netijeleri jemlendi
16.08.22 - 08:59

Geçen anna güni, 12-nji awgustda Hazar deňziniň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de käbir meselelere garaldy. Mejlisiň barşynda wise-premýer Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.


162f9e70ec400d.jpeg
«Awazada» deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag boýunça maslahaty öz işine başlady
16.08.22 - 09:00

15-nji awgustda irden «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongressler merkezinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty öz işine başlady.


162f5f51979269.jpeg
Ýewropada gazyň spotlaýyn bahasy müň kub metrine 2300 dollardan geçdi
12.08.22 - 14:55

Ýewropada gazyň spotlaýyn bahasy müň kub metrine 2300 dollardan geçdi. ICE Futures biržasynda TTF üçin golaýdaky fýuçersiň bahasy penşenbe güni irden müň kub metri üçin 2311 dollara ýetdi, şol bir wagtyň özünde söwdalaşyklar 2200 dollardan başlandy diýip, Interfaks habar berýär.


162f5f12236c73.jpeg
Brend nebiti 99,11 dollara çenli arzanlady
12.08.22 - 14:56

Deslapky günüň söwdalaşyklarynda ynamly ösüşden soň, anna güni söwdalaryň barşynda nebitiň bahalary aşaklaýar diýip, Interfaks habar berýär.


162f4d866baf0b.jpeg
Dünýä boýunça nebit ibermeleri iýul aýynda pandemiýadan soňky iň ýokary çägine ýetdi - HEA
12.08.22 - 08:54

OPEC+ ýurtlary tarapyndan nebit çykarylyşynyň artmagy, şeýle hem birnäçe sebitlerde tehniki hyzmat senagatynyň düýpli dikeldilmegi netijesinde dünýä boýunçe nebit ibermeleri iýul aýynda pandemiýadan soňky iň ýokary çägine ýetdi diýip, Interfaks Halkara energetika agentliginiň her aýlyk hasabatyna salgylanyp habar berýär.