Habarlar RSS
1663f0ac321996.jpg
Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň eksport mümkinçiliklerini we maddy-tehniki binýadyny berkitmegiň ýollary maslahatlaşyldy
11.05.24 - 18:19

10-njy maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.


1663db51912321.jpg
Türkmenistanyň wekiliýeti Abu-Dabide XIII Halkara maýa goýum forumyna gatnaşdy
10.05.24 - 16:47

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti 7-9-njy maýda Abu-Dabi şäherinde geçirilen XIII Halkara maýa goýum forumyna we sergisine gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.


1663db159e736f.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş güni mynasybetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy
10.05.24 - 16:48

9-njy maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli dabaraly çärelere hormatly myhman hökmünde gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


1663dd2f2e69e8.jpg
Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri TOPH taslamasynyň durmuşa geçirilişini maslahatlaşdylar
10.05.24 - 16:49

Kabulda türkmen wekiliýetiniň Owganystanyň dag magdan we nebit ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Şahabuddin Delawar bilen duşuşyk geçirildi.


1663c962dc7dca.jpg
Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşuryldy
09.05.24 - 15:38

Türkmenistanda 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna, uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýörite sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy boldy.


1663c66b12609a.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni bilen gutlady
09.05.24 - 15:01

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy bilen gutlady.


1663b45c3058f4.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaşlyk suw arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
09.05.24 - 10:38

8-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan Ýaşlyk suw arassalaýjy desgasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


1663b25c032a85.jpg
Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyry açyldy
08.05.24 - 13:07

Şu gün, 8-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyndaky ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenen Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


16639d73a40754.jpg
Iýun aýynda Arkadag şäherinde känleri işläp taýýarlamagyň ekologiýa jähtleri boýunça halkara ylmy maslahat geçiriler
09.05.24 - 15:37

2024-nji ýylyň 5-6-njy iýunynda Arkadag şäherinde geçiriljek “Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň energetika geljegi, täze tehnologiýalary we ekologiýa jähtleri” atly Halkara ylmy maslahata (TESC 2024) gatnaşyjylary hasaba almaklyk başlandy. Bu barada guramaçylaryň saýtynda habar berilýär.


16639d7947c053.webp
Türkmenistan dizel ýangyjynyň arzanlygy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda öňde ýerleşýär
08.05.24 - 13:06

Türkmenistan dizel ýangyjynyň arzanlygy boýunça Merkezi Aziýada öňdäki orunlarda ýerleşýär diýip, Global petrol Prices portaly (GPP) habar berýär.


16639d7c816daa.png
BAE-den, Türkiýeden, Owganystandan we Gruziýadan gelen işewürler TDHÇMB-niň söwdalarynda ýangyç-energetika toplumynyň önümlerini satyn aldylar
07.05.24 - 12:28

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy.


16638780d9bfbe.webp
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri döwlet dolandyrylyşy boýunça Hytaýda okuw geçerler
06.05.24 - 15:38

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň deňleýjileri HHR-iň Pekin uniwersitetiniň döwlet dolandyrylyşy boýunça gysga möhletleýin okuwyna gatnaşarlar diýip, Türkmenistan Habarlar merkezi habar berýär.


16638777d75ed3.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti: Jemi içerki önümiň ösüş depgini ýanwar-aprel aýlarynda 6,3% boldy
06.05.24 - 15:39

2024-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,3%-e deň boldy. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow 3-nji maýda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde aýtdy.


166378ed1e0af2.jpg
Nebitgaz toplumynda ýylyň dört aýynyň jemlerine garaldy
05.05.24 - 09:37

4-nji maýda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 3-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


16635da4f38cbe.jpg
Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň dört aýynyň işiniň netijelerine garaldy
04.05.24 - 19:32

Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen dört aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine seredildi, şeýle hem beýleki käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.