Habarlar
15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni
11.12.20 - 16:31

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.


15fcf410848176.png
Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygynda 100 ýaş toýuny toýlaýar
08.12.20 - 14:02

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şeýle ajaýyp toýly günlerinde ýaşuly neslimiz bilen didarlaşmakdan, olar bilen bilelikde toý şatlygyny paýlaşmakdan uly bagt barmy, eýsem?! Ykbal ýollaryny külterläp, durmuşynyň ýene bir ajaýyp sahypasyny arka atan atam Hally gyjakçy «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ak garly gyşynyň ilkinji günlerinde ömrüniň bir asyrlyk buýsançly günlerini garşylaýar. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýy maşgalamyzda atamyň 100 ýaş toýy bilen goşalanyp geldi.


15fd099a56f51a.jpeg
Owganystanyň täze Ilçisi Türkmenistanyň DIM-nde TOPH we beýleki bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylyşyny maslahatlaşdy
09.12.20 - 16:47

TOPH gaz geçirijisiniň, Türkmenistandan Owganystana demir ýol magistrallarynyň hem-de Türkmenistan – Owganystan – Pakistan ugry boýunça optiki-süýümli ulgamlaryň gurluşygy ýaly bilelikdäki iri taslamalaryň ähmiýeti Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Han Wali Han Başarmal bilen geçiren duşuşygynda agzalyp geçildi. Bu barada Türkmenistanyň daaşry syýasate edarasynyň saýty habar berýär.


15fcf407ecdded.png
Goşa toýy sowgatly garşylaýarlar
08.12.20 - 13:59

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Gazawat» senagat meýdançasynyň gazçylary häzirki döwürde barha golaýlaşýan goşa senäni, ýagny hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly baýramçylygyny hem-de onuň yzysüre belleniljek Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamak ugrunda joşgunly işleýärler.


15fd05dcfe6346.jpeg
«Nebitgazburawlaýyş» tresti: işleriň depgini düýpli ýokarlandy
09.12.20 - 16:45

2020-nji ýylyň geçen 11 aýynda «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň nebitgaz guýularyny berkitmek boýunça hojalyk hasaplaşygyndaky müdirligi tarapyndan ýerine ýetirilen işlerden özleşdirilen serişdeler 85 million 866 müň manada barabar boldy. Şol bir wagtda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 180,7% deň boldy


15fcf3ee9eb0b0.jpeg
HNGU-nyň talyplary okuw trenažýorlaryny özleşdirýärler
09.12.20 - 10:20

Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetinde talyplaryň ýokary hilli bilim almaklary üçin professor-mugallymlar düzüminiň tagallalary bilen zerur şertleriň ählisi döredildi. Nebit we gaz fakultetiniň barlaghanasy saýlap alan hünäriňi çuňlaşdyryp özleşdirmek üçin iň häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.


15fcdf932e5a3e.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary nebiti we gazy çykarmak hem-de gaýtadan işlemek boýunça on bir aýyň meýilnamasyny ýerine ýetirdiler
09.12.20 - 10:21

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hakynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredow hasabat berdi.


15fcdf639e18e5.jpeg
TOPH-nyň owgan bölegindäki gurluşyk işleri 2021-nji ýylda Hyratda başlanar
09.12.20 - 10:22

Geljek ýylda Hyratda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginde gurluşyk işleri başlanar. Bu barada Owganystanyň şahtalar we nebit senagaty ministri Garun Çahansuri metbugat maslahatynda aýtdy, diýip owgan habar beriş serişdeleri belleýär.


15fcdbedd00e9f.jpeg
Türkmenistanda ýanwar-noýabr aýlarynda jemi içerki önümiň ösüşi 5,8% deň boldy
09.12.20 - 10:23

2020-nji ýylyň geçen on bir aýynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 5,8%-e deň boldy, diýip Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde aýtdy.


15fcdbe872fd6b.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
09.12.20 - 10:19

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 262-si hasaba alyndy.


15fca23b6122ce.jpeg
OPEC+ ýurtlary ýanwardan nebitiň çykarylyşyny günde 0,5 mln barrel artdyrmagy ylalaşdylar
05.12.20 - 12:53

OPEC+ ministrleri penşenbe güni 2021-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap, nebitiň çykarylyşyny günde 0,5 mln barrel möçberde artdyrmak çözgüdini makulladylar. Duşuşyklar her aýda geçiriler, diýip OPEC-däki çeşmeler habar berdi. Muny TASS ýetirýär.


15fc9db9abf0bc.jpeg
Lebap welaýatynyň gaz geçirijileriniň düýpli abatlaýyş işleri alnyp barylýar
05.12.20 - 12:51

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň hünärmenleri Lebap welaýatynyň gaz geçirijilerini düýpli abatlamak boýunça düýpli işleri geçirdiler.


15fc9dae7d5be1.jpeg
Türkmenistan ÝHHG-ni Merkezi Aziýada hem-de Hazarda energetikany we ulagy ösdürmäge çagyrýar
05.12.20 - 12:50

Türkmenistan ÝHHG-ni Merkezi Aziýa we Hazar deňzi sebitleriniň energo mümkinçiliklerini hem-de ulag-kommunikasiýa geçelgelerini ösdürmäge çagyrdy. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynň habar bermegine görä, bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow 3-nji dekabrynda Albaniýa Respublikasynyň paýtagty Tiranada Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Ministrler geňeşiniň 27-nji mejlisinde belledi.


15fc8b2e6a2b9d.jpeg
Türkmen geologlary täze agyz suw ýataklaryny ýüze çykardylar
04.12.20 - 13:01

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň gidrogeologiki ekspedisiýasynyň geologlary Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynda agyz suw ýataklaryny tapdylar. Hünärmenleriň pikiriçe, “Çopanýap” we “Çagatýap” täze ýataklary Şarlawuk, Dostluk, Ak altyn, Bäşdaş, Agzybirlik we Gumly ilat nokatlarynyň ýaşaýjylaryny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek meselesini çözmäge kömek eder.


15fca115b59673.jpeg
Halkara serginiň üçünji güni Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň gazananlaryna bagyşlandy
04.12.20 - 13:00

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli guralan Halkara serginiň üçünji güni ýurdumyzyň nebitgaz toplumynda gazanylan üstünliklere bagyşlandy. Mowzuklaýyn çäreleriň guramaçylary hökmünde «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy hem-de Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy çykyş edýär.