Habarlar RSS
165aa1d1d0497a.jpg
Aşgabatda Ýewropa Bileleşigi bilen geljegi uly ugurlar boýunça gepleşikler dowam etdi
19.01.24 - 16:19

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň bilen Ýewropa Bileleşiginiň Daşary aragatnaşyklar boýunça gullugynyň Russiýa, Gündogar hyzmatdaşlygy, Merkezi Aziýa we ÝHHG boýunça dolandyryjy direktorynyň orunbasary Lýuk Dewiniň arasynda duşuşyk geçirildi diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


165a8d1fb15305.jpg
Daşoguz welaýatynyň telekeçileri ýerli polietilenden we polipropilenden önümleriň öndürilişini artdyrýarlar
18.01.24 - 21:42

Daşoguz welaýatynyň telekeçileri ýerli önümçilikdäki sintetiki polimerlerden taýýarlanylýan önümleriň görnüşlerini artdyrýarlar. Şeýlelikde, täze harytlaryň sanawynda örülýän bakja mebeli peýda boldy. Onuň esasy çig maly hökmünde polietilen we polipropilen ulanylýar.


165a8cd8fbbd74.jpg
Margaritis Şinas: Aşgabada saparymyz ÝB-Türkmenistan gatnaşyklaryna ähli ugurlarda täze itergi berer
18.01.24 - 21:41

Aşgabada saparymyz ÝB-Türkmenistan gatnaşyklaryna ähli ugurlarda täze itergi berer. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Şinas çarşenbe güni Türkmenistana saparynyň netijeleri boýunça geçiren brifinginde belledi diýip, ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy habar berýär.


165a8cd312d863.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti bilen Brýusselde geçiriljek maýa goýum forumyna týýarlyk meselesini maslahatlaşdy
18.01.24 - 21:40

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Şinas bilen geçiren duşuşygynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


165a7d099c9cbc.jpg
TNGIZT 2023-nji ýylda sarp edijilere 4 million tonnadan gowrak nebit önümlerini iberdi
18.01.24 - 11:16

“Türkmennebit” döwlet konserniniň Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy 2023-nji ýylda sarp edijilere 4 mln 053,8 müň tonna nebit önümlerini iberdi.


165a662b602e5c.png
ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!
16.01.24 - 16:34

Türkmenistanyň milli şaşka merkezi «Nebit-gaz» gazetiniň, «Ussatnews» elektron gazetiniň redaksiýalary bilen bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň 33 ýyllygyna bagyşlap, sportuň şaşka görnüşi boýunça bäsleşik yglan edýär.


165a52509c4fd0.jpg
Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
15.01.24 - 17:28

Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň merkezi binasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary, işgärleridir hünärmenleri, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary, talyplary gatnaşdylar.


165a4daf0b43ab.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda içerki we daşarky bazara ýangyç-energetika toplumynyň önümleri ýerlenildi
15.01.24 - 16:58

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.


165a4dbe4c6e78.jpg
Ýangyç-energetika toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek babatda işleri dowam etdirmek wajyp – Türkmenistanyň Prezidenti
15.01.24 - 16:57

12-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taýýarlanan taslamalary hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň birnäçe meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


165a0cba45bbdd.jpg
Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody 2023-nji ýylda nebitiň gaýtadan işlenilişini 10,7% artdyrdy
12.01.24 - 19:36

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Lebap welaýatynda ýerleşen Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody 2023-nji ýyly ýokary görkezijiler bilen jemledi. Tamamlanan ýylyň dowamynda hem kärhana boýunça çig mallaryň 489 müň 684 tonnasy gaýtadan işlenilip, 413 müň tonnadan gowrak önüm öndürildi.


1659fb18c8fe87.jpg
“Türkmengaz” DK: täze guýular “mawy ýangyjyň” uly akymyny berdi
11.01.24 - 20:27

“Türkmengaz” döwlet konserniniň gazçylary 2023-nji ýyly ähli görkezijiler babatda ýokary netijeler bilen jemlediler we 2024-nji ýyly uly zähmet üstünlikleri bilen garşy aldylar.


1659e4bd956227.jpg
Türkmenistanyň Prezidentiniň COP28-de öňe süren milli garaýyşlary BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň resminamasy hökmünde neşir edildi
10.01.24 - 16:21

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2023-nji ýylyň 1-2-nji dekabrynda Dubaý şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna (COP28) gatnaşyjylaryň maslahatynyň ýigrimi sekizinji mejlisinde eden çykyşyndaky howanyň üýtgemegi we daşky gurşawyň howpsuzlygy baradaky milli garaýyşlaryň beýany, Baş Assambleýanyň 78-nji mejlisiniň resmi resminamasy hökmünde BMG-niň alty resmi dilinde neşir edildi we ýaýradyldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.


1659d113686383.jpg
Parižde geçiriljek maýa goýum forumyna taýýarlyk işleri başlandy
09.01.24 - 16:23

Türkmenistanyň energetika kompaniýalary 24-25-nji aprelde Parižde geçiriljek türkmen energetika maýa goýum forumyna işjeň taýýarlyk görüp başladylar.


1659ce8c09f23e.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda polipropilen, awiakerosin we ýol bitumy ýerlenildi
09.01.24 - 16:22

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy.


1659b98144780b.jpg
2024-nji ýylda ilkinji bäbek Arkadag şäherinde dünýä indi
08.01.24 - 20:11

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” şygary astynda badalga alan 2024-nji ýylyň ilkinji günleriniň şatlykly habarlarynyň biri hem täze ýylyň ilkinji bäbeginiň dünýä inmegi boldy. Arkadag şäheriniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezinde doglan bu oglanjyga onuň ata-enesi Arkadag diýip at goýdular.