Habarlar
1614827e0bbe8a.jpeg
Prezident: Türkmenistan ŞHG ýurtlary bilen energetika, ulag we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmekde ägirt uly mümkinçiliklere eýe
21.09.21 - 09:53

Türkmenistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň işine gyzyklanma we hormat goýmak bilen garaýar, energetika hem-de ulag ulgamlarynda, söwda we maýa goýumlarda, senagatda, obasenagat toplumynda, ýokary tehnologiýalar, innowasiýalar ulgamynda hyzmatdaşlygymyzyň uly kuwwata eýedigine düşünýäris diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni Täjigistanyň paýtagtynda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň sammitinde eden çykyşynda nygtady.


1614822e51d3e5.jpeg
Bäsleşigiň jemi jemlenildi
20.09.21 - 10:57

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi edara binasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli hem-de «Nebit-gaz» gazetiniň döredilmeginiň 10 ýyllygyna bagyşlanyp, yglan edilen «Nurly şuglasyny saçyp äleme — Garaşsyzlyk bagt getirdi ilime» atly bäsleşigiň jemi jemlenildi.


16148264bdaab5.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda içerki bazar üçin nebitgaz toplumynyň önümleri satyn alyndy
20.09.21 - 20:57

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 291-si hasaba alyndy.


161442fe58509e.jpeg
«Türkmengeologiýa» Türkmenistanyň günbatarynda gözleg işlerinni geçirmek üçin «Yug-Neftegaz Private Limited» bilen şertnama baglaşar
17.09.21 - 11:07

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasyna Günbatar Türkmenistanyň Balkanýaka zolagynyň Goturdepe ýatagynyň gündogar böleginde 3D ölçegli gözleg-barlag işlerini hem-de Günorta Burun meýdançasynda 2D ölçegli gözleg-barlag işlerini geçirmek barada Singapuryň «Yug-Neftegaz Private Limited» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Degişli resminama Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.


16144343ee4be2.jpeg
Aşgabatda Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli sergi geçiriler
19.09.21 - 15:28

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda giň möçberli sergi geçiriler. Giň möçberli çäräniň geçirilmegine görülýän taýýarlyk işleri barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow penşenbe güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi.


161443764c9b88.jpeg
Türkmenistan Dubaýdaky EXPO-2020 sergisine gatnaşmaga taýýarlyk görýär
19.09.21 - 15:29

Ýakynda Türkmenistanyň paýtagtynda 1-nji oktýabrda Dubaýda (Birleşen Arap Emirlikleri) dabaraly ýagdaýda açyljak EXPO-2020 sergisine bagyşlanyp, webinar geçirildi. Ony BAE-niň Türkmenistandaky ilçihanasy gurady.


16142d4818397d.jpeg
Daşkentde senagat, energetika, ulag pudaklarynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
17.09.21 - 11:05

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-özbek toparynyň ýakynda geçirilen on altynjy mejlisinde taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny hem-de senagat ulgamyndaky özara hereketleri giňeltmegiň, energetika, ulag we üstaşyr daşamak ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy
16.09.21 - 10:56

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy
16.09.21 - 10:57

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


161404a5f6eac8.jpeg
Türkmenistan Owganystanda durmuş desgalaryny gurýar, yzygiderli ynsanperwer kömekleri iberýär - DIM
15.09.21 - 10:10

Türkmenistan Owganystanda durmuş maksatly desgalary gurýar, yzygiderli ynsanperwer köneklerini iberýär diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1613f0ab88c841.jpeg
Sekiz aýyň jemlerine garaldy
13.09.21 - 13:24

Şu gün — 13-nji sentýabrda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda sanly ulgam arkaly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


1613ef0e65cf8b.jpeg
Sekiz aýyň jemleri boýunça Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2%-e deň boldy
14.09.21 - 11:32

2021-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim derejede saklandy. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde habar berdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meselelerine garaldy.


1613ef0842c549.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda «mawy ýangyjyň» çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy
14.09.21 - 11:35

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meselelerine garaldy.


1613af054da399.jpeg
Vitol we SOCAR Baku-Tbilisi-Jeýhan turba geçirijisi boýunça türkmen nebitini daşamak boýunça ylalaşyga gol çekdiler
13.09.21 - 09:02

Vitol (Niderlandlar) halkara energetika we söwda kompaniýasy 2021-nji ýylyň oktýabryndan başlap, Baku-Tbilisi-Jeýhan turba geçirijisi boýunça türkmen nebitiniň daşalýan mukdaryny ýylda 1 million tonna ýetirmek hakynda Azerbaýjanyň döwlet nebit kompaniýasy SOCAR bilen ylalaşyga gol çekdi. Bu barada Energy Diary habar berýär.


1613af0dae9f92.jpeg
Daşoguz welaýatynda gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak işleri alnyp barylýar
13.09.21 - 09:04

Häzirki wagtda «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylarynyň esasy wezipeleriniň biri hem welaýatyň gaz torlaryny gyş möwsümine öz wagtynda we ýokary hilli taýýarlamak bolup durýar. Gaz paýlaýjy ulgamlary güýz-gyş möwsüminde işlemäge taýýarlamak — olaryň bökdençsiz ulanylyşynyň hem Daşoguz welaýatynyň sarp edijilerine üznüksiz ýetirilmeginiň möhüm düzüjisidir.