Habarlar RSS
1631058e125933.jpeg
Nebitiň bahalary awgusty aşaklama bilen tamamladylar we arzanlama dowam edýär
01.09.22 - 18:44

Nebitiň bahalary awgusty aşaklama bilen tamamladylar we sentýabryň birinji gününde hem aşaklamagyny dowam edýär.


1630ef766b9e6d.jpeg
Iki ýurduň DIM-niň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Prezidentiniň Katara resmi saparynyň guramaçylygyny maslahatlaşdy
31.08.22 - 19:26

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Katar Döwletiniň Daşary işler ministri Muhammed ben Abdel Rahman Al Tani bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine resmi saparynyň gurnalmagynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1630eef858f271.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda awiakerosin we karbamid eksport edildi
31.08.22 - 19:27

Duşenbe güni, 29-njy awgustda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy 18,1 mln amerikan dollaryna we 416,4 müň türkmen manadyna barabar bolan 7 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habarlar agentligi habar berýär.


1630d9affb6df9.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurtly alyjylara awiakerosin we suwuklandyrylan gaz satyldy
30.08.22 - 10:09

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.


1630d9a9f191b5.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Gazpromyň» ýolbaşçysy bilen gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy
30.08.22 - 18:52

Duşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen «Gazprom» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Alekseý Milleriň arasynda geçirilen duşuşykda ýangyç-energetika toplumy ulgamynda mundan beýläkki hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


1630c5645f20d7.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmennebit» DK-nyň başlygynyň orunbasaryny wezipesinden boşatdy
30.08.22 - 09:16

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Mämmedow Toýgeldi Baýrammyradowiç, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, “Türkmennebit” döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.


1630c5ae3075b1.jpeg
«Türkmengeologiýa» DK 3D modelirleme üçin enjamlary satyn almagy meýilleşdirýär
30.08.22 - 09:17

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy seýsmiki barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, 3D ölçegli geofiziki enjamlar toplumyny satyn almagy meýilleşdirýär.


1630c56bfb837d.jpeg
«Türkmennebit» DK «KING EASE LIMITED» (HHR) kompaniýasyndan buraw turbalaryny satyn alar
30.08.22 - 09:22

“Türkmennebit” döwlet konsernine 2309 tonna dürli ölçegli buraw turbalaryny satyn almak barada Hytaý Halk Respublikasynyň “KING EASE LIMITED” kompaniýasy bilen şertnamany öz serişdeleriniň hasabyna baglaşmaga ygtyýar berildi.


163086bb70e28b.jpeg
Brent nebitiniň bahasy ýene-de 100 dollardan geçdi
27.08.22 - 09:18

Deslapky gün aşaklamadan soň, anna güni irden nebitiň bahalary ýene-de ýokarlanýar diýip, daşary ýurt habar beriş serişdeleri ýazýar.


1630859aadff9f.jpeg
Ýewropada gazyň bahasy 1 müň kub metrine 3300 dollardan geçdi
27.08.22 - 09:20

Ýewropada gazyň spotlaýyn bahasy penşenbe güni agşam işjeň ösüşini dowam etdi. Ýewropa söwda sessiýasynyň ahyrynda bahalaryň ýokary göterilmegi aziýa bazarynda kotirowkalaryň ýokarlanmagynyň täsiriniň netijesi bolup durýar diýip, Interfaks habar berýär.


163070ce276e13.jpeg
Balkan welaýatynda uglewodorodlaryň önümçiligini artdyrmak meýilleşdirilýär
25.08.22 - 19:58

Türkmenistanyň esasy nebitgaz toplumy bolan Balkan welaýatynda 2025-nji ýyla çenli tebigy gazyň çykarylyşyny ýylda 11 mlrd kub metre çenli artdyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysady howplardan goranmak boýunça Agentligiň Ykdysady howplary analiz etmek boýunça müdirliginiň ýolbaşçysy Hangeldi Gurbangeldiýew türkmen metbugatyna beren teswirinde belledi.


1630608dd4382e.jpeg
Birža söwdalarynda suwuklandyrylan tebigy gazyň we awiakerosiniň eksporty boýunça geleşikler baglaşyldy
24.08.22 - 19:34

22-nji awgustda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 5,4 mln dollaryna barabar bolan 12 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT agentligi habar berýär.


16304711b2440c.jpeg
«Türkmennebit» DK: ýanwar-iýul aýlary boýunça üstünlikli netijeler gazanyldy
23.08.22 - 21:51

2022-nji ýylyň ýedi aýynyň netijeleri boýunça «Türkmennebit» döwlet konserni boýunça senagat taýdan özleşdirilen guýulardan 2 mln 123 müň tonna «gara altyn» we 2 mlrd 613 kub metr «mawy ýangyç» alyndy. Şol bir wagtda bellenilen döwür üçin önümçilik meýilnamasy degişlilikde 101,1% we 115,3% ýerine ýetirildi.


163046c91386c3.jpeg
BMG-niň Baş Assambleýasynda Türkmenistan energetika ulgamynda başlangyçlar bilen çykyş eder
23.08.22 - 21:52

Birnäçe hepdeden Nýu-Ýorkda öz işine başlajak Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisinde Türkmenistan birnäçe başlagyçlary, şol sanda energetika ulgmamynda başlangyçlary öňe sürer. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.