Habarlar RSS
1660127f13f1da.jpg
Türkmenistan ÝB bilen hyzmatdaşlygy berkitmek üçin 2024-nji ýylda birnäçe çäreleri geçirer
25.03.24 - 15:56

Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşigi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça şu ýylda birnäçe möhüm çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada 23-nji martda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berildi.


16601212870461.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Änew şäheriniň müňýyllyk taryhy barada kitap ýazdy
25.03.24 - 15:56

Prezident Serdar Berdimuhamedow Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabyny ýazyp tamamlady. Bu kitap «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda mähriban halkymyza sowgat bolar.


166002a346b1bf.jpg
Türkmenistanyň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş Assambleýasy 2025-nji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etdi
25.03.24 - 09:07

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisinde «2025-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 23-nji martda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.


165ffc645228c6.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Parižde maýa goýum forumyny ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy
25.03.24 - 09:06

Prezident Serdar Berdimuhamedow 23-nji martda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere garaldy.


165fd2c7c0bf9b.jpg
Türkmenistanda Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar geçirildi
22.03.24 - 19:19

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni bellenilýär. Şu mynasybetli Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda, şol sanda Arkadag şäherinde dabaralar geçirildi.


165fd42e9cc21d.jpg
Türkmenistan we Italiýa ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekdiler
22.03.24 - 19:17

20-nji martda türkmen wekiliýetiniň Rime amala aşyran saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M. Çakyýew bilen Wise-premýer, Italiýanyň infrastruktura we ulag ministri Matteo Salwininiň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyga Italiýanyň ulag pudagynyň esasy bölümleriniň wekilleri hem gatnaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.


165fbe460ac430.jpg
4-nji TAPGYR
21.03.24 - 12:40

Aklar başlaýar we utýar.


165fa7e62d68b6.jpg
“Türkmenistan – ÝB” Tegelek stola gatnaşyjylar energetika, maýa goýumlar, söwda ulgamlarynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar
20.03.24 - 15:49

18-nji martda Brýusselde (Belgiýa) Ýewropanyň işewürler jemgyýeti bilen “Türkmenistan we ÝB: täze ykdysady hyzmatdaşlyga tarap” mowzugy bilen Tegelek stol guraldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär.


165fa77f291e80.png
Birža söwdalarynda ýangyç-energetika toplumynyň önümleri öňdebaryjy boldy
20.03.24 - 15:48

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


165fa7ec6a11f2.jpg
Türkmenistanyň wekiliýeti Ýewropa kompaniýalary we guramalary bilen işewür hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýollaryny maslahatlaşdy
20.03.24 - 15:47

Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredow we Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş müdiri Mämmethan Çakyýew Brýusselde birnäçe işewür duşuşyklary geçirdirler diýip, Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.


165f935a095670.jpg
Türkmenistan Türki döwletleriniň söwda-senagat edaralarynyň birleşiginiň agzalygyna kabul edildi
19.03.24 - 18:39

Türkmenistan Türki döwletleriniň söwda-senagat edaralarynyň birleşiginiň agzasy boldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i 18-nji martda habar berdi.


165f9356775316.jpg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy türkmen-russiýa hyzmatdaşlygyny berkitmekde Putiniň goşandyny belledi
19.03.24 - 18:37

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Wladimir Putine Russiýa Federasiýasynyň Prezident saýlawlarynda ynamly gazanan ýeňşi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.


165f93505a2e08.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady
19.03.24 - 18:37

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Wladimir Putine saýlawlarda gazanan ýeňşi we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.


165f7e17a812d4.jpg
Ählihalk bag ekmek çäresiniň barşynda Türkmenistanda 595 müň töweregi nahal oturdyldy
18.03.24 - 14:54

16-njy martda ählihalk bak ekmek dabarasynyň barşynda tutuş Türkmenistan boýunça saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzüm nahallarynyň 594 müň 892 düýbi oturdyldy. Şeýle hem seýilgähleri, tokaý zolaklaryny arassalamak, abadanlaşdyrmak işleri bilen birlikde, jemi 2 million 376 müň 204 düýp agaja ideg işleri geçirildi diýip, "Türkmenistan" gazetiniň elektron neşiri habar berýär.


165f7d3d2b1a34.jpg
Tokioda 27-nji martda Türkmen-ýapon işewürlik maslahaty geçiriler
18.03.24 - 14:54

27-nji martda Tokioda geçiriljek Türkmen-ýapon kiçi we orta telekeçileriniň işewürlik maslahatynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşylar. Bu barada 15-nji martda Hökümet mejlisinde habar berildi.