Habarlar RSS
15fc5e46547fa8.png
Il-ýurt bähbitli işler
01.12.20 - 11:36

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän deňsiz-taýsyz çäreler netijesinde tebigy gaz halkymyzyň bagtyýarlygyna, ykdysadyýetimiziň depginli ösmegine hyzmat edýär. Öňde goýlan maksatnamalary amala aşyrmak üçin kuwwatly gaz geçirijiler çekilýär, ozaldan hereket edýänleriniň bolsa durky düýpli täzelenilýär. Şeýle il bähbitli, ýurt ähmiýetli möhüm işlere «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň başarjaň hem-de janypkeş gurluşykçylary ýokary ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda olaryň iş gadamlary has-da batly.


15fc6126c80a0d.jpeg
«Energetika ulgamyndaky durnukly hyzmatdaşlyk ählumumy ösüşiň möhüm şertidir» atly halkara onlaýn maslahatyna gatnaşyjylara
01.12.20 - 09:32

Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilýän Türkmenistanyň hoşniýetli energetika diplomatiýasyna bagyşlanan «Energetika ulgamyndaky durnukly hyzmatdaşlyk ählumumy ösüşiň möhüm şertidir» atly halkara onlaýn maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!


15fc4b6e666502.jpeg
Owganystanyň Prezidenti halkara syýasy giňişliginde Owganystana goldaw berýändigi üçin Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk bildirdi
01.12.20 - 11:31

OYR-nyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani halkara syýasy giňişliginde Owganystana pugta we yzygigedrli goldaw berýändigi Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Iki döwletiň Baştutanlary telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-owgan gatnaşyklarynyň şu günki ýagdaýy we geljekki ugurlary boýunça pikir alyşdylar.


15fc47c57b16f5.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
30.11.20 - 23:17

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 69- sy hasaba alyndy.


15fc098e3576d9.jpeg
«Türkmennebit» DK-nyň «Tatneft» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygynyň möhleti 8 ýyl uzaldyldy
30.11.20 - 23:19

Guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Tatneft» rus kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygynyň möhleti 8 ýyl uzaldylar.


15fbf6c856940b.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynda sebitde maýa goýum şertleriniň ösdürilmegi ugrunda çykyş etdi
27.11.20 - 09:53

Türkmenistan sebitde maýa goýum şertleriniň ösdürilmegi ugrunda çykyş edýär, «Täze Demirgazyk Ykdysady syýasat» başlangyjyny goldaýar, bu barada Türkmenistanyň wise-premýer, Daşary işler ministri R.Meredow «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisinde wideoýüzlenmesinde belledi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15fbf6c449a486.jpeg
Türkmenistan Ýaponiýa bilen maýa goýum hyzmatdaşlygyny ösdürmegi we bilelikdäki kärhanalary döretmegi maksat edinýär
27.11.20 - 09:52

Türkmenistan Ýaponiýa bilen söwdany ösdürmegi, maýa goýum işjeňligini höweslendirmegi we bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri çykarmaga gönükdirilen bilelikdäki kärhanalary döretmegi meýilleşdirýär. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ýamamoto Hiroýuki bilen duşuşygynda belledi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.


15fbe1882904fa.jpeg
Türkmenistan we Malaýziýa ýangyç-energetika we IT-tehnologiýalar ulgamlarynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär
26.11.20 - 14:02

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Malaýziýanyň Daşary işler ministri Şri Hişamuddin Tun Husseýn bilen sişenbe güni onlaýn geçirilen duşuşygyň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, energetika hem-de ynsanperwerlik ulgamlaryndaky köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15fbdfc2a17467.jpeg
Türkmenistan geljek ýylda Owganystanyň çäginde TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna başlar – DIM-niň ýolbaşçysy
26.11.20 - 14:01

2021-nji ýylda Türkmenistan Owganystanyň çäginde TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna başlar. Bu barada wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Owganystan boýunça ýokary derejeli Maslahatyň plenar mejlisiniň barşynda nygtady, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty belleýär.


15fbcbf7dd33e4.jpeg
ÝHHG-niň bilermenleri Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň ekologiýa howpsuzlygyny bellediler
26.11.20 - 14:07

ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi energetika ulgamynda ekologiýa howpsuzlygyny gorap saklamak ulgamynda gurama agza döwletleriň tejribesi bilen tanyşdyrmak boýunça onlaýn okuwlary guradylar.


15fbce5807bfde.png
Geolog bagşy
24.11.20 - 15:50

Bagşy Ilgeldi Magtymgulyýewe ussat gyjakçy Ata Ablyýew «geolog bagşy» diýer eken. Onuň aýdýan «Nowgül», «Ne peýda», «Biläni», «Delalat ýagşy» ýaly aýdymlaryny kiçiligimizden radioýaýlymlar arkaly diňläp gelýäris, ýöne esasy käriniň geologdygyny welin, arada «Miras» teleýaýlymynda çykyş edip otyrka aýdanda bildik. Ilgeldi aganyň zähmet hem durmuş ýoly barada gyzyklanyp,


15fbcefc96fda1.jpeg
Türkmenistan we Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar
26.11.20 - 14:05

Duşenbe güni onlaýn görnüşinde Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň 8-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde giň gerimli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek esasy ara alnyp maslahatlaşylan mesele boldy.


15fbce50d1c859.png
«Hanhowuz» suw desgasynda
24.11.20 - 15:48

«Türkmengaz» döwlet konserniniň iri önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylary döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna hem-de hünär baýramçylygyna — Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe gaz känlerinden «mawy ýangyç» çykarmak boýunça aýma-aý gazanýan zähmet üstünlikleri bilen barýarlar.


15fbca892b3ddd.jpeg
Aşraf Gani Owganystany dikeltmekde sebit hyzmatdaşlygynyň möhümligini belläp geçdi
26.11.20 - 14:04

Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani Owganystan boýunça Maslahatyň çäklerinde sebitleýin hyzmatdaşlyk boýunça ýokary derejeli duşuşygyň çäginde eden çykyşynda Owganystanyň hemmetaraplaýyn ösüş meselesinde sebitleýin hyzmatdaşlygyň aýratyn orna eýedigini belledi, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.


Abuna — 2021 Hormatly okyjylar!
17.11.20 - 15:40

«Nebit-gaz» gazetiniň redaksiýasy 2021-nji ýylyň birinji ýarymy üçin gazete kagyz we elektron görnüşde abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini size habar berýär.