Habarlar RSS
16171033bd0381.jpeg
Türkmenistan owganara gapma-garşylyklary diňe parahatçylykly ýol, syýasy-diplomatik serişdeler arkaly kadalaşdyrylmaga gyzyklanma bildirýär - DIM
22.10.21 - 15:02

Türkmenistan Owganystanyň syýasy durnuklylygyna hem-de howpsuzlygyna, owgan halkynyň abadançylygyna we jebisligine, bar bolan gapma-garşylyklaryň diňe parahatçylykly ýollar bilen, syýasy-diplomatik serişdeleriň ulanylmagy arkaly kadalaşdyrylmagyna aýratyn gyzyklanma bildirýär.


16171076b29a8f.jpeg
«Moskwa formatyna» gatnaşyjylar halkara jemgyýetçiligini Owganystana gyssagly ynsanperwer we ykdysady kömegi bermäge çagyrdy
22.10.21 - 15:09

Çarşenbe güni Moskwada geçirilen geňeşmeleriň jemleri boýunça ýaýradylan «Moskwa formatynyň» bilelikdäki beýanynda bellenilişi ýaly, Owganystan boýunça halkara duşuşygyna gatnaşyjylar taliban hereketiniň resmi taýdan yglan edilmegine garaşmazdan, bu ýurt bilen iş ýüzünde özara gatnaşyklary ýola goýmagyň zerurdygyny bellediler diýip, Interfaks habar berýär.


1616fb1fee71f2.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Hazar deňzinde hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
20.10.21 - 20:30

19-njy oktýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Hazar sebitiniň ýangyç serişdelerini özleşdirmek ara alyp maslahatlaşmalaryň esasy meseleleriniň biri boldy. Bu babatda hukuk kadalaryna esaslanýan ylalaşykly halkara gatnaşyklary ýola goýmak hem-de birek-biregiň bähbitlerini hormatlamak ýörelgeleri möhüm ähmiýete eýedir.


1616fda4376f62.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Glazgoda Howanyň üýtgemegi boýunça BMG-niň maslahatyna gatnaşar
21.10.21 - 14:41

Türkmenistanyň ýokary derejedäki wekiliýeti Glazgoda Howanyň üýtgemegi boýunça BMG-niň maslahatyna (COP26) gatnaşar. Sapara görülýän taýýarlyk barada Türkmenistanyň Hökümet wekilleri sişenbe güni BMGÖM-niň we Beýik Britaniýanyň ilçihanasynyň gatnaşmagynda howa babatda hereketler boýunça geçirilen onlaýn-maslahatda habar berdiler. Bu barada BMGÖM Türkmenistanyň metbugat beýanynda aýdylýar.


1616e8812db794.jpeg
«Dragon Oil» kompaniýasy — «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2021» Halkara maslahatynyň altyn hemaýatkärleriniň hatarynda
20.10.21 - 20:29

Aşgabatda 27-28-nji oktýabrda geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVI Halkara maslahatyna taýýarlyk işleri şu günlerde ýokary depginde dowam edýär.


1616d1115de3a8.jpeg
Prezident 2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetini makullady
19.10.21 - 15:38

Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet býujetiniň hödürlenen taslamasyny makullap, 2022-nji ýyl üçin ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasyny Milli Geňeşiň Mejlisiniň garamagyna ibermek hakyndaky resminama gol çekdi.


1616d1205a2be5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletlerini ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge çagyrdy
19.10.21 - 15:39

Türkmenistanyň Prezidenti 15-nji oktýabrda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň onlaýn tertipde geçirilen mejlisine gatnaşdy.


1616d11918d160.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň bahasy 16 million dollara golaý boldy
19.10.21 - 15:41

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.


161691ab43db40.png
Hökümet topary Türkmenistanyň BSG agza bolmagy bilen bagly meseleleri maslahatlaşdy
17.10.21 - 02:06

Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň mejlisinde Türkmenistanyň BSG bilen hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirmeginiň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy diýip Türkmenistanyň daşary syýsat edarasynyň saýty habar berýär.


161691a38af3e0.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow ulag ulgamyny ösdürmek boýunça BMG-niň ýörite maksatnamasyny işläp taýýarlamagy teklip etdi
17.10.21 - 02:09

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatynda eden çykyşynda Türkmenistan tarapyndan BMG-niň ulagy ösdürmek boýunça Ýörite sebitara maksatnamasyny işläp taýýarlamak barada ozal öňe sürlen teklibe gaýdyp gelmegi teklip etdi.


16167d6d578d8f.jpeg
«Kenardaky» döwrebap işler
14.10.21 - 17:06

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy dünýäniň iň kuwwatly desgalarydyr kämil tilsimatlaryna eýe bolmak bilen, ýokary hil ülňülerine laýyk gelýän nebit we nebithimiýa önümlerini taýýarlamakda we ýerleşdirmekde uly sepgitlere eýe bolýar.


16167c6147aafd.jpeg
OPEC-iň Baş sekretary 27-nji oktýabrda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» halkara maslahatynda çykyş eder
15.10.21 - 14:20

Nebiti eksport ediji ýurtlaryň guramasynyň (OPEC) Baş sekretary Mohammed Sanusi Barkindo 27-28-nji oktýabrda Aşgabatda garyşyk görnüşde geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVI Halkara maslahatynda onlaýn görnüşde çykyş eder.


1616683ad6c4fd.jpeg
«ARETI-niň» ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine deňiz ýataklary işläp geçmek boýunça täze teklipleri hödürledi
14.10.21 - 20:39

«ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşykda Hazaryň türkmen bölegindäki ýataklary işläp geçmek boýunça döwlet Baştutanyna täze teklipleri hödürledi.


16166863e97189.jpeg
Türkmenistanyň we Hindistanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şol sanda TOPH taslamasyny maslahatlaşdylar
14.10.21 - 20:41

Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Subrahmaniýam Jaýşankar bilen geçiren ikitaraplaýyn gepleşiklerinde özara bähbitli türkmen-hindi hyzmatdaşlygyny berkitmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.


1616522e7bd172.jpeg
TNGIZT-niň önümleri — birža söwdalarynda öňdeligi eýeleýär
12.10.21 - 16:50

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.