Habarlar RSS
15fbc920807dc8.jpeg
Türkmenistan bilen Owganystanyň hyzmatdaşlygy iri taslamalara esaslanýar — wise-premýer
26.11.20 - 14:00

23-nji noýabrda Ženewada Owganystan Yslam Respublikasynyň we Finlýandiýa Respublikasynyň Hökümetleriniň başlyklyk etmeklerinde Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde geçirilýän Owganystan boýunça ýokary derejeli iki günlük maslahat öz işine başlady. Ol onlaýn görnüşinde geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


15fb3a84d15ee5.png
Türkmenistanyň bilýard boýunça açyk çempionaty geçirildi
17.11.20 - 15:39

Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesindäki sportuň oýun görnüşleri boýunça türgenleşik zalynda hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň bilýard boýunça açyk çempionaty geçirildi. 12—14-nji noýabr aralygynda «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan geçirilen ýaryşda ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelen türgenleriň onlarçasy ussatlygyny görkezdi.


15fbb45ffe9d4e.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
23.11.20 - 10:27

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 49-sy hasaba alyndy.


15fb3a7d58c9ae.png
Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň ähmiýeti
17.11.20 - 15:37

Milli Liderimiz ýurdumyzyň dürli pudaklaryna, şol sanda nebit we gaz pudagyna täze innowasion, sanly tehnologiýalary ornaşdyryp, elektron resminamalar dolanyşygyna geçmek, bäsleşige ukyply sanly ykdysadyýeti, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny döretmek, sanly aragatnaşyk babatda şäherleriň we obalaryň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak wezipelerini öňe sürýär.


15fb75e47b9155.jpeg
Hökümetara türkmen-koreý toparynyň nobatdaky mejlisi 23-nji noýabrda geçiriler
22.11.20 - 20:42

Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly sekizinji mejlisi 23-nji noýabrda geçiriler.


15fb3a7599f005.png
Tebigy gaz bökdençsiz akdyrylýar
17.11.20 - 15:35

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän önümçilik edaralarynyň gazçylary şu ýylyň 10 aýynyň iş tabşyryklaryny netijeli jemlemek bilen, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyna hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe sowgatly barýarlar.


15fb612c783f5f.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Kataryň Emiri ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar
22.11.20 - 20:40

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletiniň Emiri Tamim Bin Hamad Al-Tani bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar.


15fb3a6e300b51.png
Nebitgaz toplumy: gazanylan netijeler
17.11.20 - 15:33

«Türkmennebit» döwlet konserni uglewodorod çig malyny çykarmagyny artdyrýar: şu ýylyň on aýynda nebitiň 3 million 245 müň tonnadan gowragy çykaryldy. Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşyklara laýyklykda ýataklary işläp taýýarlaýan daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň goşandyny nazara alanyňda, ýurdumyzyň ýer astyndan nebitiň we gaz kondensatynyň 8 million tonna golaýy gazylyp alyndy.


15fb61267a1bc5.jpeg
Prezident Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli halkara maslahatyny we sergisini geçirmegi tabşyrdy
22.11.20 - 20:37

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, laýyklykda, Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara maslahatyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi üpjün etmek tabşyryldy.


15fb3a688b7d0c.png
2021-nji ýylda gepleşikler dowam etdiriler
17.11.20 - 15:31

Energetika Hartiýasyna Şertnamany (EHŞ) döwrebaplaşdyrmak boýunça halkara gepleşikleriniň üçünji tapgyry tamamlandy, olar Brýusselde (Belgiýa) Energetika Hartiýasynyň Sekretariaty tarapyndan wideokonferensiýalar görnüşinde geçirilýär. Ozal habar berlişi ýaly, gepleşiklere EHŞ-niň agza ýurtlarynyň, şol sanda Türkmenistanyň, şeýle hem Ýewropa Komissiýasynyň hem-de beýleki birnäçe halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşýarlar.


15fb50ebfec7c4.jpeg
Energetiki barlaglar boýunça Oksford instituty Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň geljegine ýokary baha berýär
20.11.20 - 10:01

Gaz senagatynyň ösüşi, gaz bazarlary, gaz eksport akymlary hem-de ýurtda gazdan peýdalanmaklygyň beýleki usullary — bular türkmen nebitgaz toplumynda Energetiki barlaglar boýunça Oksford institutyny (OIES) gyzyklandyrýan esasy ugurlardyr, diýip OIES-iň wekili Julian Bouden beýan etdi. Bu barada Trend habar berýär.


15fb3a38788b9f.png
Işeňňir işde belli
17.11.20 - 15:18

Şu günler her bir zähmet adamy, zähmetkeşler köpçüligi ýetip gelýän uly baýramy — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny mynasyp derejede garşylamagy, bu beýik senäni zähmet ýeňişlerine beslemegi maksat edinýär.


15fb50c54c2f3c.jpeg
OPEC+ geňeşi bazaryň indiki hereketlerini 1-nji dekabrda seljerer
20.11.20 - 10:02

OPEC+ ylalaşygyna gatnaşýan ýurtlar 17-nji noýabrda OPEC+ ministrler gözegçilik geňeşiniň mejlisiniň netijeleri boýunça 2020-nji ýylyň IV çärýeginde bazarda isleg bilen teklibiň ýagdaýyny öwrenmekligi dowam etmegi hem-de 2021-nji ýylda dünýäniň nebit bazarynda öz indiki hereketlerini OPEC we OPEC däl döwletleriniň 2020-nji ýylyň 1-nji dekabrynda meýilleşdirilen ministrler maslahatynda seljermegi ylalaşdylar, diýip INTERFAKS RF-iň hökümetiniň metbugat beýanyna salgylanyp habar berýär.


15fb39dea3665b.jpeg
Türkmenistanyň DIM-inde Italiýanyň kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy
18.11.20 - 22:01

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Italiýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Luçiano Galli bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýt habar berýär.


15fb39d9101b14.jpeg
Beýik Britaniýa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýär
18.11.20 - 21:57

Wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen Türkmen-britan söwda-ykdysady mejlisinde ileri tutulýan ugurlar boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.