160e4177f9515e.jpeg
In honor of the glorious date
23.07.21 - 19:38

This year marks the 30th anniversary of the independence of Turkmenistan, which is widely celebrated in our country. Among them is the Bayramali oil products enterprise of the "Turkmennebitonumleri" General Directorate of the Turkmenbashi complex of oil refineries. In honor of the significant date, the close-knit employees of the leading enterprise built and commissioned a new gas station for the 81st car under construction on the Mary-Turkmenabat international highway.


160dab1e054255.jpeg
Durky täzelenen beket halkyň hyzmatynda
29.06.21 - 15:38

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi hem-de Gahryman Arkadagymyzyň doglan güni mynasybetli «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynyň garamagyndaky durky düýpgöter täzelenen 170-nji awtoulaglara ýangyç guýujy döwrebap bekediň ulanylmaga berilmegi ýakymly pursatlara baý boldy.


160dab25f95293.jpeg
Çig mala baý Akbulak
29.06.21 - 15:40

— Ýurdumyzyň Köýtendag sebiti baýlyklara baýdyr. Milli Liderimiz şol baýlyklary ýurdumyzyň ösüşleriniň hyzmatyna goýmak maksady bilen anyk wezipeleri kesgitledi. Öňden bellenilenleri üstünlikli amala aşyrmak üçin ýerli çig mallara daýanýan kuwwatly önümçilik kärhanalary gurulýar. Bu möhüm işe biziň hünärmenlerimiz işjeň hem-de netijeli gatnaşýarlar.


160d1ba2bb0d6c.jpeg
Türkmenistan — Hytaý: strategik hyzmatdaşlar we hoşniýetli dostlar
22.06.21 - 20:23

«Türkmengaz» döwlet konserni «mawy ýangyjy» batly depginler bilen çykarmagy dowam edýär.


160d1bacae9929.jpeg
Suw gözleýjileriň zähmet üstünlikleri
22.06.21 - 20:26

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzalary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylyň her bir aýyny zähmet rowaçlyklaryna beslemek bilen, ýurt Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şöhratly senesini mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamaklyga uludan taýýarlyk görýärler.


160d1bb18b660d.jpeg
Geofizikleriň batly gadamlary
22.06.21 - 20:27

«Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Mary meýdançasyndaky guýularda geofiziki gözlegler boýunça önümçilik tehnologiki gullugy müdirligiň öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biridir. Gullugyň agzybir hünärmenleri Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şu ýyl uly dabara bilen baýram ediljek 30 ýyllyk şanly senesini ýokary önümçilik görkezijileri bilen garşy almak üçin her bir aýy üstünlikli jemleýärler.160c83efaf1ec0.jpeg
Nebitgaz toplumy: buýsandyryjy netijeler, geljegi uly maksatnamalar
15.06.21 - 15:47

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän energetika strategiýasy ýurdumyzyň ägirt uly uglewodorod kuwwatynyň netijeli amala aşyrylmagyna hem-de energetika pudagynda milli we döwlet bähbitlerine laýyk gelýän halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge gönükdirilendir.


160c83f5b7fd8a.jpeg
Guýulary bökdençsiz işletmegiň çäreleri
15.06.21 - 15:49

Nebit önümli gatlaklaryň geologik-fiziki häsiýetnamalaryny, guýularyň önüminiň düzümini we häsiýetlerini, olaryň gurluşlaryny we işleriniň taslama düzgünlerini hasaba alyp, ulanyş döwründe ýüze çykýan çylşyrymly ýagdaýlaryna seredip, öz wagtynda çäresini görüp, nebit akymyny artdyrmak öňde goýlan esasy wezipedir. Çüwdürimli guýularyň kadaly iş düzgüni saýlanyp alnanda, olaryň ştuseriniň diametriniň, gaz faktorynyň, debitiniň (çykymynyň) möçberiniň sazlanylmagy we gatlaklarynyň parametrleriniň öwrenilip seljerilmegi göz öňünde tutulýar.


160c83fa33f704.jpeg
Sarpasy uly halypa
15.06.21 - 15:50

Manyly ömrüniň 36 ýylyny ýa-da bütin zähmet ýoluny ülkämiziň gaz senagaty ulgamynyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekmeklige bagyşlan tejribeli hünärmen Agajan Mapbakowyň ýetginjeklik ýyllary Mary welaýatynyň çägindäki baý gory bolan Gündogar hem-de Günbatar Şatlyk gaz käniniň ýokary depgin bilen özleşdirilip başlanan ýyllaryna gabat gelipdi.


160c83fecee5c3.jpeg
Garagumdaky gyzgalaňly işler
15.06.21 - 15:51

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň gurluşykçylary ata Watanymyzyň şanly toýuny — Garaşsyzlyk baýramyny saldamly zähmet sowgatlary bilen garşylamagy maksat edinip, her iş gününi üstünlikli jemleýärler.


160bf096577aef.jpeg
Şanly ýyldaky şowly gadamlar
08.06.21 - 16:08

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllyk baýramyny zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak, ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň işgärleriniň baş maksadydyr.


160b671c85ae6f.jpeg
Möwsüme taýýarlyk möhüm wezipe
02.06.21 - 03:43

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda ýerleşýän gaz hojalyk edarasynyň gazçylarynyň etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny ýylyň islendik möwsüminde milli baýlygymyz bolan «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek maksadynda şu günler durmuşa geçirýän derwaýys işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


160b6721343f12.jpeg
Durky täzelenen beket müşderilere hyzmat edýär
02.06.21 - 03:44

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Baýramaly nebit önümleri kärhanasynyň agzybir zähmet adamlary Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizde giňden toýlanýan şanly seneleri sowgatly garşylamagy özleri üçin asylly däbe öwürdiler.


160b672f44e490.jpeg
Türkmenistan — Gruziýa: nebit önümleriniň eksporty artýar
02.06.21 - 03:48

Şu ýyl Türkmenistanda öndürilýän nebithimiýa önümleriniň Gruziýa iberilýän möçberi ep-esli artdy.