16152b85441d38.jpeg
Tagallalary rowaçlyga beslenýär
28.09.21 - 16:38

Işi şowuna, çekýän halal zähmeti tüýs ýerine düşýän adamlaryň ruhlary belent, keýpleri çag bolýar. Olar bitirýän işlerinden çäksiz lezzet, uly kanagatlanma alýarlar. Bu diýýänlerimize «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň edermen baýlyk çykaryjylary hem degişli.


161496dd129d50.jpeg
Ýyllyk meýilnama artygy bilen
21.09.21 - 15:29

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkan welaýatyndaky Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirliginiň hünärmenleri şu günler buýsanç bilen dowam edýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny ýokary önümçilik görkezijilerine beslemek üçin has-da gaýratly işleri bitirýärler.


161496e5a51e84.jpeg
Ygtybarly hyzmatdaşlygyň miwesi
21.09.21 - 15:32

Hormatly Prezidentimiz Mary welaýatynda iş sapary bilen bolanda, dünýäde iri gaz ýataklarynyň biri hasaplanylýan «Galkynyş» gaz käninde täze gaz guýularynyň üçüsiniň gurluşygyna badalga berdi. Şu gaz käninde aýratyn çylşyrymly häsiýeti bilen tapawutlanýan täze gaz guýularynyň gurluşygyna girişilmegi «Türkmengaz» döwlet konserniniň iri önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylarynda täze zähmet galkynyşyny döretdi.


1613f65e3b1280.jpeg
Baş baýrama bagyşlanyp geçirilen ylmy-amaly maslahat
14.09.21 - 15:00

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz instituty, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty tarapyndan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi mynasybetli sanly ulgam arkaly ylmy-amaly maslahat geçirildi.


1613f66234bbca.jpeg
Maksat — möwsüme taýýarlykly barmak
14.09.21 - 00:54

Güýz-gyş pasyllary ilatly ýerleri we önümçilik düzümini tebigy gaz bilen üpjün etmek işi bilen meşgullanýan hünärmenler üçin jogapkärli döwür hasap edilýär. Şol aýlarda ýangyjyň sarp edilişiniň artmagy olaryň hyzmat edýän ulgamynyň sazlaşykly we bökdençsiz işlemegini talap edýär.


16136f194d7733.jpeg
Iri kärhanada işler ilerleýär
07.09.21 - 14:59

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda benzin öndürmekde geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 158,9 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Şeýle oňyn görkezijiler beýleki geçginli önümleri öndürmekde-de gazanyldy. Olaryň arasynda dizel ýangyjy, agyr wakuum gazoýly, ýol bitumy hem bar. Munuň özi iri kärhananyň agzybir işgärleriniň Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyna uly zähmet sowgatlary bilen barmak barada beren sözlerinde abraý bilen tapyljakdyklaryndan habar berýär.


16136f1d24478d.jpeg
Zähmet gadamlary batlanýar
07.09.21 - 15:00

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda barha ösüşleriň täze belentliklerine çykýan eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygyny sowgatly garşylamak ugrundaky asylly maksat ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň edara-kärhanalarynyň her birinde zähmet joşgunyny emele getirdi. «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gaz gurluşykçylary hem halkymyzyň baş baýramynyň öň ýanyndaky günlerde her bir iş gününi üstünlikli jemleýärler.


16136f2155887a.jpeg
Göreldeli halypa
07.09.21 - 15:01

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynda indi biregne 20 ýyldan gowrak wagtdan bäri zähmet çekip gelýän Myrat Mätjikow geçen döwürde müşderilere döwrebap hyzmat etmek bilen birlikde, nebit we nebit önümleri bilen işlemekligiň baý iş tejribesini toplady.


1612e0025dbf57.jpeg
Möwsüme taýýarlyk baş wezipe
31.08.21 - 20:10

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary häzirki döwürde demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, gaz desgalaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda hem depginli işleri alyp barýarlar.


1612e007473471.jpeg
Döwrebap zähmetiň netijesi
31.08.21 - 20:12

Garaşsyz, baky Bitarap ata Watanymyz Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň uglewodorod çig mallarynyň gorlaryna baý döwletleriniň hataryna girmek bilen, ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamakda hem-de olary üstünlikli durmuşa geçirmekde tutanýerli işleri bitirmegiň hötdesinden gelýär.


161248dca81e4b.jpeg
Abatlaýjylaryň ynamly gadamlary
24.08.21 - 16:12

Döwleti dolandyrmakdaky pähim-paýhasy, ýiti öňdengörüjiligi ählumumy ykrarnama eýe bolan milli Liderimiz ýurdumyzdaky ýataklardan nebiti çykarmakda döwrebap tehnologiýalary we usullary ulanmak arkaly «gara altynyň» ýeriň jümmüşinden alynýan mukdaryny ýokarlandyrmak, guýulary abatlamak we durkuny täzelemek işlerini öz wagtynda geçirmek, çig nebitiň gaýtadan işleýjilere bökdençsiz ugradylmagyny gazanmak babatda milli ykdysadyýetimiziň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde belent wezipeleri goýýar.


161248e16bcf6f.jpeg
Türkmen geologlary batly depgin bilen öňe barýarlar
24.08.21 - 16:13

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy (öňki «Türkmengeologiýa» müdirligi, «Türkmengeologiýa» geologiýa-gözleg işleri boýunça önümçilik birleşigi) 1938-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda Orta Aziýa geologiýa tresti ýapylandan soň döredildi.


161248dca81e4b.jpeg
Уверенные шаги ремонтников
02.09.21 - 13:57

Наш национальный лидер, обладающий мудростью и дальновидностью в управлении страной, так же имеющую всеобщую признательность, ставит высокие цели перед топливно-энергетическим сектором нашей национальной экономики -увеличивая количества, добываемого из недр земли «черного золота» за счёт использования современных технологий и методов добычи нефти с нефтяных месторождений в нашей стране а так же своевременным ремонтом и реконструкцией колодцев, с точки зрения обеспечения бесперебойной отгрузки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия.


161248dca81e4b.jpeg
Confident steps of repairmen
02.09.21 - 13:59

Our national leader, who has wisdom and foresight in managing the country, who also has universal appreciation, sets high goals for the fuel and energy sector of our national economy-increasing the amount of "black gold" extracted from the bowels of the earth through the use of modern technologies and methods of oil extraction from oil fields in our country, as well as timely repair and reconstruction of wells, from the point of view of ensuring uninterrupted oil shipment to oil refineries.


161248e16bcf6f.jpeg
Туркменские геологи идут вперёд быстрыми темпами
02.09.21 - 14:00

Государственная корпорация «Туркменгеология» (бывшее управление «Туркменгеология», производственное объединение геологоразведочных работ «Туркменгеология») была создана 31 октября 1938 года после закрытия Среднеазиатского геологического треста.