Habarlar RSS
15f344661d027d.png
BAÝRY INSTITUTYŇ IŞ GADAMLARY
26.08.20 - 09:37

«Nebitgazylmytaslama» instituty ýurdumyzda baýry nebitgaz ylmy-barlag we taslama-gözleg instituty bolmak bilen, onuň döredilenine 70 ýyldan gowrak wagt geçdi. Ol ýurdumyzyň nebitgaz senagatynda ylmy derňewleri, seljermeleri, barlaglary, oýlap tapyşlary hem-de ylmy hasabatlary, taslamalary önümçilige ornaşdyrýan, nebitgaz senagatynyň häzirki ýagdaýyny, geljekdäki ösüş ýollaryny kesgitleýän «Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit we gaz çykarmak baradaky döwlet borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegi üçin saldamly goşant goşýan ylmy edaradyr.


15f4c9a8f565b4.jpeg
Mun Çže In Gurbanguly Berdimuhamedowy Koreýa Respublikasyna sapar bilen gelmäge çagyrdy
31.08.20 - 21:50

Türkmenistan Koreýa Respublikasyny özüniň ygtybarly işewür hyzmatdaşy hasaplaýar. Ýurdumyz onuň bilen mundan beýläk-de bar bolan ägirt uly kuwwata hem-de taraplaryň hoşmeýilli erk-islegine esaslanýan netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegi göz öňünde tutýar. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde aýtdy.


15f3444cac768a.png
TOPH HALKARA GAZ GEÇIRIJISI: GURLUŞYK ÜSTÜNLIKLI DOWAM EDÝÄR
26.08.20 - 08:48

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty esasynda gurulýan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygy ýokary depginler bilen alnyp barylýar.


15f4c819fc51a3.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
31.08.20 - 21:48

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy.


15f34441c4f25e.png
TÄZE OKUW BINASY AÇYLDY
26.08.20 - 11:51

Hormatly Prezidentimiziň geçen hepdäniň penşenbe güni geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyrygy boýunça Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze okuw binasynyň açylyş dabarasy boldy.


15f48e6d81b27a.jpeg
TNGIZT gazturbinalary gurmak we elektrik beketleri abatlamak boýunça Çalik Enerji kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar
28.08.20 - 22:27

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna 2 sany täze gazturbinany gurmak we elektrik bekediniň durkuny täzelemek barada Türkiýe Respublikasynyň “Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” kompaniýasy bilen desgany 18 aýyň dowamynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak şertinde öz serişdeleriniň hasabyna şertnama baglaşmaga ygtyýar berýän Karara gol çekdi.


15f344375a9f1b.png
DESGANYŇ 20 ÝYLLYGY DABARALY BELLENILDI
26.08.20 - 11:47

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň toý dabaralaryna beslenýän günlerinde TNGIZT-niň 7-nji sehiniň agzybir zähmetkeşleri CCR görnüşli katalizatory üznüksiz dikeldiji katalitik riforming desgasynyň 20 ýyllyk toýuny aýdym-sazly dabara bilen belläp geçdiler.


15f47c5cb9d8fb.jpeg
Ýapon hyzmatdaşlary bilen wideoduşuşyk boýunça gepleşikler geçirildi
27.08.20 - 19:41

2020-nji ýylyň 26-njy awgustynda nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Ýaponiýanyň «Kawasaki Heavy Ind. Ltd» kompaniýasynyň prezidenti T. Watanabe bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideo duşuşyk boýunça gepleşikler geçirildi.


15f3440cb43124.png
DÜNÝÄNIŇ NEBITGAZ IŞEWÜRLERI TÜRKMENISTAN BILEN HYZMATDAŞLYGA ULY GYZYKLANMA BILDIRÝÄRLER
26.08.20 - 11:40

Şu günler ýurdumyzyň ähli sebitlerinde we onuň çäklerinden alysda 2020-nji ýylda bellenilýän şanly waka — ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dürli dabaralar geçirilýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilen möhüm wezipeleri çözmäge mümkinçilik berýär.


15f479d8e41d98.jpeg
Mary welaýatynda ilatly nokatlary gazlaşdyrmak wezipesi üstünlikli çözülýär
28.08.20 - 22:25

«Marygazüpjünçilik» müdirligine ýokary we orta basyşly gaz geçirijileriniň gurluşygy üçin 325 mm diametrli turbalaryň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy.


15f343f6167f56.png
TAGALLALY ZÄHMETIŇ NETIJESI
26.08.20 - 11:35

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalary nebitgazly ýataklary senagat taýdan işläp taýýarlamakda, uglewodorod çig mallarynyň çykarylýan möçberlerini artdyrmakda uly işleri amala aşyrýarlar. Konsern boýunça şu ýylyň ilkinji aýynda meýilnama goşmaça 2 müň 310 tonna barabar «gara altynyň» çykarylmagy, 1 müň 72 metre barabar çuňlugyň artyk burawlanmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr.


15f45e9945e4bd.jpeg
Türkmenistan eksport ugurly polimer önümleriniň önümçiligini artdyrýar
27.08.20 - 19:44

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda ýurdumyz boýunça polipropilen önümçiligi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 40,5%, polietilen – 140% ýokarlandy. Şol bir wagtda öndürilen polipropileniň fiziki göwrümi 71,1 müň tonna, poietilen bolsa 137,4 müň tonna deň boldy.


15f343c6eac397.png
TÄZE SEPGITLERE YNAMLY BADALGA
26.08.20 - 11:30

Amatly geoykdysady ýagdaýa eýe bolan Garaşsyz Diýarymyzda esasy uglewodorod serişdeleri bolan nebitdir gazy çykarmak, olary gaýtadan işläp, ýokary hilli harytlyk görnüşine getirmek, önümçilige häzirki zaman tilsimatlaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, ulgamyň kärhanalaryny tehniki taýdan pugta enjamlaşdyrmak, täze ýangyç geçirijilerini gurmak,


15f44d9bfcfdd7.jpeg
«BAGTYÝARLYK» — DOSTLUGYŇ WE HYZMATDAŞLYGYŇ MESGENI
26.08.20 - 11:33

Merkezi Aziýa — Hytaý gazgeçirijisiniň ulanmaga berlen wagtyndan bäri Hytaý Halk Respublikasyna tebigy gazyň 316 milliard kubmetri akdyryldy. Daşary ýurtlaryň habar beriş serişdeleri bu barada habar bermek bilen, transmilli ulgamyň eýýäm 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýändigini, 500 milliondan gowrak adama peýda getirýändigini belleýärler.


15f343b9f24619.png
GADAMLARY BATLY GAZ AKDYRYJYLAR
26.08.20 - 11:25

Milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagy «Türkmengaz» döwlet konserniniň edara-kärhanalarynda işleriň ýokary depginde we sazlaşykly bolmagynda möhüm ähmiýete eýe hasaplanýan iri düzümleriň biri-de «Türkmengazakdyryş» birleşigidir. Birleşigiň esasy wezipesi tebigy gaz çykaryjy kärhanalardan alynýan «mawy ýangyjy» ýokary basyşly gaz geçirijiler arkaly ähli welaýatlarymyza we Aşgabat şäherine akdyrmakdan ybarat. Bu işler, ýagny ilaty, edara-kärhanalary,