267

Tähranda Birinji Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Eýrandaky ilçihanasynyň we Eýranyň söwda, senagat, şahtalar we oba hojalyk palatasynyň bilelikde gurnamagynda 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing geçirildi.
Tähranda Birinji Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk maslahatlaşyldy
543

Pudaklaýyn ýygnakda 2019-njy ýylyň birinji ýarymynda ýangyç-energetika toplumynyň işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredowyň ýolbaşçylygynda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda edilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat maslahaty geçirildi.
Pudaklaýyn ýygnakda 2019-njy ýylyň birinji ýarymynda ýangyç-energetika toplumynyň işiniň netijeleri maslahatlaşyldy
207

«Şatlyk» şypahanasy gazçylaryň saglygyny berkidýär

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Şatlyk» şypahanasynda Türkmenistanyň gaz senagatynda zähmet çekýän gazçylaryň saglygyny berkitmek üçin ähli şertler döredilendir.


2014