152

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşygyň möhletini uzaltmak hakyndaky çözgüt maýda kabul ediler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşygyň möhletini uzaltmaklyk henize çenli sorag astynda saklanýar: Kuweýtde ylalaşyklara gözegçilik etmek boýunça ministrler geňeşiniň duşuşygyna gatnaşyjylaryň aglabasy ýekşenbe güni resminamanyň möhletini uzaltmak barada çykyş etdiler, emma gutarnykly çözgüt haçan-da maýda bazaryň ýagdaýy doly düşnükli bolanda we ähli ýurtlaryň garaýyşlary jemlenende kabul ediler, diýip Pia Nowosti habar berýär. Ýekşenbe güni Kuweýtde ylalaşyklara gözegçilik etmek boýunça ministrler derejesinde duşuşyk geçirildi. gözegçilik geňeşine OPEC-iň üç ýurdunyň (Wenesuela, Kuweýt, Alžir), şeýle hem gurama degişli bolmadyk iki ýurduň (Russiýa we Oman) ministrleri girýär. Mundan başga-da, mejlise OPEC-iň Baş sekretary Mohammed Barkindo we Yragyň nebit ministri Jabbar al-laibi gatnaşdy. El-Kuweýte şeýle hem BAE-niň energetika ministri Sheýl al-Mazrui geldi. Bu gezekki duşuşyga Saud Arabystanynyň energetika ministri Halid al-Falih gatnaşmady. Ýöne mejlise gatnaşyjylar meseleleri onuň bilen telefon arkaly maslahatlaşdylar. Ol nebit bazarynda iň täsirli adamlaryň biridir. Ministrleriň Kuweýtde çözgüt kabul etmegi üçin o diýen köp wagt gerek bolmady — mejlisden öň birnäçe resmi däl duşuşyklar we geňeşiň çäklerinde bir ýarym sagada golaý maslahat. «Gözegçilik geňeşi borçnamalaryň berjaý edilişiniň ýokary derejededigini belleýär we olaryň ýarym ýyl uzaldylmagyny teklip edýär» — diýlip gözegçilik boýunça geňeşiň mejlisiniň jemleri boýunça relizde aýdylýar. Hususan-da, bellenilişi ýaly, nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşygyň ýurtlary jemi alnanda onuň şertlerini ýanwarda 86 göterim ýerine ýetirenlerinden soňra, fewralda 94 göterim ýerine ýetirdiler. Şunuň bilen birlikde geňeş ähli ýurtlary borçnamalaryň 100 göterim ýerine ýetirilmegine çagyrdy. Şonuň bilen bir hatarda ministrler duşuşygyň netijeleri boýunça aprelde nebitiň çykarylyşy boýunça ylalaşygyň möhletini uzaltmak meseleleri babatda tekliplerini hödürlemegi OPEC-iň sekretariatlygyndan haýyş etdiler. Başgaça aýdylanda, geňeşiň agzalary resminamanyň möhletini uzaltmak teklibini seresaplyk bilen goldasalar-da, yza teser ýaly çykalga hem goýdular. RF-iň energetika ministri Aleksandr Nowagyň bellemegine görä, gutarnykly çözgüdiň kabul edilmegi üçin wagt gerek bolar, ylalaşyklaryň möhletini uzaltmak hakyndaky mesele gözegçilik boýunça ministrler geňeşiniň maýdaky mejlisinde kabul ediler, şol wagtda çenli ýagdaýlar bahalandyrylar.

2014