Habarlar RSS
160af7998464ff.jpeg
2030-njy ýyllaryň başyna dünýä bazarynda nebitiň bahalary aşaklap başlar — bilermenler
31.05.21 - 14:20

2030-njy ýyllaryň başynda dünýä bazaryndaky nebite bolan isleg peselip başlar, bu bolsa býujetiň nebit girdejileriniň azalmagyny aňladýar. Bu barada RF-niň Hasap palatasynyň ýolbaşçysy A.Kudrin aýtdy diýip, neftegaz.ru habar berýär.


160adf2d848cba.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň forumynda pes uglerodly energetikany we wodorod ýangyjyny ösdürmek başlangyjy bilen çykyş etdi
28.05.21 - 16:07

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow onlaýn görnüşde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň geçiren «Gazylyp alýan pudaklar durnukly ösüşiň hereketlendirijisidir» mowzugy bilen geçirilen ýokary derejeli ählumumy «tegelek stoluň» başyndaky maslahatynda eden çykyşynda pes uglerodly energetikany we wodorod ýangyjyny ösdürmek boýunça Türkmenistanyň başlangyçlaryny beýan etdi.


160adf3f46d858.jpeg
Ýanwar-aprel aýlarynda SNGIZ-de 158,4 müň tonna nebit önümleri öndürildi
28.05.21 - 16:08

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylda uly zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda işleriň netijeleri muňa aýdyň şaýatlyk edýär.


160acd27480638.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň RF bilen 2023-nji ýyla çenli ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasyny makullady
25.05.21 - 20:34

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen 2021 — 2023-nji ýyllar üçin Hökümetara ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasyny makullady.


160aca00d1548f.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentine «Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty» diýen ady dakyldy
25.05.21 - 20:34

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa «Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty» diýen at dakyldy. Bu barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Aşgabat şäheriniň gününiň öňüsyrasynda — Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli Karar kabul etdi.


160ab437f71d92.gif
Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan bäsleşigiň jemi jemlenildi
24.05.21 - 16:11

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda ,,Arkadagyň ak mermerli şäheri, Gözelligiňe älem aşyk, Aşgabat!’’ atly paýtagtymyzyň ösüşlerini, özgerişlerini açyp görkezýän we çeper beýan edýän iň gowy makalalaryň, oçerkleriň, fotoreportažlaryň, goşgudyr hekaýalaryň döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.


160ab3da1cf990.jpeg
«Türkmengaz» «Трубной Металлургической Компании» (RF) we «GAZPROM Schweiz AG» (Şweýsariýa) kompaniýalaryndan turbalary satyn alar
24.05.21 - 22:39

«Türkmengaz» döwlet konserni Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda gurulýan gazturbinaly elektrik stansiýasynyň meýdançadan daşarky eltiji gaz geçirijisiniň gurluşygy üçin zerur bolan dürli görnüşli turba önümlerini satyn almak barada Russiýa Federasiýasynyň «Трубная Металлургическая Компания» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti we Şweýsariýa Konfederasiýasynyň «GAZPROM Schweiz AG» kompaniýasy bilen şertnama baglaşar. Munuň üçin ygtyýar berýän degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.


160ab45e5dc5f6.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
24.05.21 - 22:41

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy.


160a758ed2a87b.jpeg
Şatlyk şäheriniň ilaty gaz bilen üznüksiz üpjün edilýär
24.05.21 - 22:42

Mary welaýatynyň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň «Şatlykşähergaz» gaz hojalyk kärhanasynyň hünärmenleri gazyň üznüksiz berilmegini üpjün edýärler, gaz enjamlaryna we gaz geçirijilerine ýokary hilli hyzmat edýärler.


160a7568270425.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti tebigy gazdan benzin öndürýän zawodda iş maslahatyny geçirdi
24.05.21 - 22:44

Penşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynda gurlan täze iň döwrebap senagat toplumynyň – tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň işi bilen tanyşdy hem-de nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen onuň ikinji nobatdakysyny gurmak boýunça pikir alyşdy.


160a60e20cd651.jpeg
4 aýda «Türkmennebit» DK-nyň burawçylary 53,8 müň metrden gowrak buraw işlerini geçirdiler
20.05.21 - 22:13

«Türkmennebit» döwlet konserniniň burawçylary şu ýylyň başyndan bäri çig mal serişdelerine baý ýataklarda buraw işlerini geçirmekde ýokary netijeleri gazanýarlar.


160a60db6c6e6d.jpeg
Çärjew etrabynyň gaz torlaryna ýokary hilli ideg edilýär
20.05.21 - 22:15

«Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň «Çärjewetrapgaz» hojalyk guramasynyň gazçylary Çärjew etrabynyň ilatyny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça işleriň depginini artdyrýarlar. Bu günki gün turba geçirijiler arkaly «mawy ýangyç» 22,2 müňden gowrak ýaşaýyş jaýlaryna iberilýär.


160a4b22a86007.jpeg
Türkmenistan we Gyrgyzystan nebitgaz, dokma we azyk senagaty ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi meýilleşdirýär
20.05.21 - 22:11

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň iş sapary bilen Aşgabada gelen Gyrgyz Respublikasynyň Energetika we senagat ministri K.A.Turdubaýew bilen geçiren duşuşygynda iki ýurduň arasynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160a4b2eeca07c.jpeg
Türkmenistanyň we Tatarystanyň Liderleri nebitgaz we ykdysadyýetiň beýleki ugurlarynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegi ylalaşdylar
20.05.21 - 22:12

Duşenbe güni Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda gepleşikler geçirildi.


160a2173c228c9.gif
Hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
17.05.21 - 17:11

Geçen şenbe güni Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.