16087a5d1421f7.jpeg
Hünärli ýaşlar taýýarlanylýar
27.04.21 - 15:49

Biz işimiziň aýratynlygyna laýyklykda, önümçilik kärhanalarynda ýygy-ýygydan bolýarys. Şonda bizi garşylaýanlaryň arasynda öňki ýyllarda hünär okuw mekdebimizi üstünlikli tamamlan hünärmenlere gabat gelýäris.


16087a61019eff.jpeg
«Mawy ýangyjyň» çykarylyşy artýar
27.04.21 - 15:50

«Türkmengaz» döwlet konserni uglewodorod çig malyny çykarmak boýunça önümçilik maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirýär. Şu ýylyň üç aýynda ýeriň astyndan tebigy we ugurdaş gazyň 22 milliard kubmetrden gowragy çykaryldy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 2,5 milliard kubmetr köp bolup, ösüş depgini 113 göterime deň boldy. «Mawy ýangyjyň» eksporty 16,4 göterim artyp, 10,5 milliard kubmetrden gowrak boldy.


1607e6a7d82e5f.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geljekki mümkinçilikler
20.04.21 - 15:45

Gazy eksport edýän ýurtlaryň forumy GECF «Global Gas Outlook 2050» atly nobatdaky bäşinji hasabatyny çap etdi, onda dünýäniň energetika bazarlarynyň ýagdaýy we olaryň ösüşi, energetika ulgamynda tebigy gazyň eýeleýän orny jikme-jik seljerilýär.


16075333d30ccb.jpeg
Dirilik çeşmesiniň gözbaşynda
13.04.21 - 15:59

«Türkmennebit» döwlet konserniniň uglewodorod çig mallaryny çykaryjylaryny tehniki-önümçilik suwlary bilen ygtybarly üpjün etmek Suw üpjünçilik müdirliginiň paýyna düşýär. Ägirt uly işleri bitirýän merdana nebitçileriň hem-de olaryň maşgalalarynyň ýaşaýan ilatly nokatlarynyň aglabasynyň arassa agyz suwuna bolan islegleri hem hut şu kärhananyň hünärmenleriniň tagallaly zähmeti bilen üpjün edilýär.


1606bf8a606572.jpeg
Kuwwatly desga üçin gaz geçiriji
06.04.21 - 15:59

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň 5-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň gaýratly gurluşykçylary umumy uzynlygy 125 kilometre barabar bolan ýokary basyşly gaz geçirijiniň gurluşyk işlerine girişdiler. Bu gaz geçiriji Üçajy gaz käninden gözbaş alyp, ýurdumyzyň gündogar welaýatynyň Çärjew etrabynyň çäginde gurulýan kuwwatlylygy 432 MWt bolan gazturbinaly elektrik stansiýasyny tebigy gaz bilen ygtybarly üpjün etmäge niýetlenendir.


1606bf92e8a051.jpeg
«Galkynyş» — bereket çeşmesi
06.04.21 - 16:01

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Galkynyş» gaz känindäki tebigy gazy kükürtden arassalaýan baş desgalarynda zähmet çekýän gazçylaryň arasynda döwletimiziň Garaşsyzlygynyň şu ýyl giňden toýlanyljak şanly 30 ýyllyk baýramçylygyna ýokary önümçilik sowgatlary bilen barmak ugrundaky zähmet galkynyşy emele geldi.


16062fc606abc2.jpeg
Tebigy gazyň eşreti
30.03.21 - 17:09

«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň iri hem-de öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biri bolan «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň hünärmenleridir işçileri döwletimiziň Garaşsyzlygynyň şu ýyl uly dabara bilen belleniljek 30 ýyllyk şanly toýuna sowgatly barmak üçin döredijilikli hem gözlegli zähmet çekýärler. Häzirki günlerde gazanylýan ýokary önümçilik görkezijileri müdirligiň gazçylaryna «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýylda ýokary sepgitleri eýelemeklige şert döredýär.


16062fc77be799.jpeg
Önümleriň görnüşleri artdyrylýar
30.03.21 - 17:17

Ýurdumyzda nebiti gaýtadan işleýän senagat kärhanalary Türkmenbaşy we Seýdi şäherlerinde ýerleşýär. Günbatar we Merkezi Türkmenistanda çykarylýan nebit Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda gaýtadan işlenilýär.


16062fd05e4c59.jpeg
Suwuklandyrylan gazdan netijeli peýdalanylýar
30.03.21 - 20:27

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary welaýatyň medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalarynyň ýaşaýjylaryny we Garagum sährasynyň jümmüşindäki obalaryň ilatyny suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar. Bu ugurda müdirligiň gaz dolduryjy bekediniň işçi-hünärmenleriniň şu günler ýerlerdäki gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary bilen agzybirlikde durmuşa geçirýän derwaýys işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


16062fda70df14.jpeg
Ojakdan gözbaş alyp...
30.03.21 - 20:29

Aňyrsyna-bärsine göz ýetmeýän, uç-gyraksyz Garagum. Onuň asty hem, üsti hem durşuna genji-hazyna. Baryp-ha geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň ortalarynda Demirgazyk — Gündogar Garagumda ýerasty baýlygyň — «mawy ýangyjyň» köp mukdardaky gorunyň bardygy anyklanylýar.


1605ad31fbc538.jpeg
Ylmy-tejribe seminary
24.03.21 - 15:50

Milli Liderimiz: «Güýçli döwletde ylym esasy orny eýeleýär, diýmek, biz ylmyň iň täze gazananlary bilen aýakdaş gitmelidiris» diýip bellän pähimli, paýhasly sözlerinden ugur alnyp, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň binasynda internet wideoaragatnaşyk arkaly halkara Nebitçi inženerçilik jemgyýeti (Society of Petroleum Engineers — SPE) bilen «Uly gazly karbonat gatlakly känleri işläp geçmekligiň tejribesi» atly mowzuk bilen ylmy-tejribe seminary geçirildi.


1605ad3871720b.jpeg
Tebigy gazyň çykarylýan we eksport edilýän möçberleri artýar
24.03.21 - 15:52

Nebitiň we tebigy gazyň çykarylýan, gaýtadan işlenilýän we eksport edilýän möçberlerini artdyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde goýan möhüm wezipeleriniň biridir.


1605ad44f1b61d.jpeg
Polipropileniň bahasy rekord derejä ýetdi
24.03.21 - 15:55

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda täze rekord hasaba alyndy. 10-njy martda geçirilen söwdalarda rafiýa sortly polipropileniň 1,5 müň tonnasy eksport üçin satuwa çykaryldy. Ol Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürildi.


1605ad4d4743af.jpeg
Goşmaça nebit almagyň ussatlary
24.03.21 - 15:57

Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny ýylsaýyn täze belentliklere götermekde we ýeriň jümmüşinden alynýan uglewodorod çig mallarynyň möçberlerini artdyrmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň nebitgaz çykaryş müdirlikleriniň Balkan welaýatyndaky guýulary düýpli abatlaýyş toparlary netijeli işleri amala aşyrýarlar. Önüm bermesini kemelden ýa-da bütinleý bes eden guýulary düýpli abatlap, täzeden hatara goşmakda bu toparlar geçen ýyl tutuş konsern boýunça üç ýüz müň tonna golaý «gara altynyň» goşmaça çykarylmagyny üpjün etdiler.


16050493013713.jpeg
Gaz desgalarynyň bökdençsiz işlemegi gazanylýar
16.03.21 - 15:59

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň etraplarynda bar bolan gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri bagtyýar il-günümizi gymmatly «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmekde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýylyň her bir aýyny netijeli jemlemek bilen, häzirki döwürde mart aýynyň işlerini guramaçylykly dowam edýärler.