1627a0aea65218.jpeg
Gadamy batly gazçylar
10.05.22 - 16:49

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda ýerleşýän gaz hojalyk edarasynyň agzybir işçi-hünärmenleriniň şu günler ilaty we edara-kärhanalary gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmek ugrunda durmuşa geçirýän nusgalyk işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


1627a0b2957897.jpeg
Üstünlige tarap gaýratly gadamlar
10.05.22 - 16:50

Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň önümçilik kärhanalarynda şanly ýyly üstünliklere beslemek ugrunda zähmet gaýnap joşýar. Olaryň hatarynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň başarjaň işgärleri hem bar. Maksada okgunly, başarjaň nebiti gaýtadan işleýjileriň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen dört aýynda bitiren işleri hakynda guwanç bilen gürrüň edesiň gelýär. Sebäbi bu iri senagat kärhanada çig mallary çuňňur gaýtadan işlemegiň hasabyna geçginli harytlyk önümleri öndürmekde gowy netijelere eýe bolunýar.


16270cd6b889d6.jpeg
Döwrüň ruhuna mahsus wezipeler
03.05.22 - 16:36

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalygy edarasynyň işgärleri etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar. Gaz hojalygy edarasynyň agzybir işçi-hünärmenleri tarapyndan «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan ýylyň häzirki günlerinde etrabyň çäginde bar bolan dürli ululykdaky gaz geçirijileriň 997 kilometre golaý ýerine, gaz paýlaýjy we sazlaýjy enjamlaryň bolsa 336 sanysyna gije-gündiziň dowamynda ýokary derejede gözegçilik edilýär.


16270cd9c9461f.jpeg
Ýerasty gaz saklawhanalary desgalaryny gurmagyň derwaýyslygy
03.05.22 - 16:37

Soňky ýyllarda Türkmenistanda tebigy gazyň çykarylyşyny kadalaşdyrmak we sarp edijileriň «mawy ýangyç» bilen üpjünçiliginiň ygtybarly bolmagyny ýokarlandyrmak üçin ýerasty gaz saklawhana desgalaryny gurmak meselesine işjeň çemeleşmegiň zerurdygy nygtalýar.


16270cdcaaa178.jpeg
Halypalaryň göreldesi — ýaşlara ýörelge
03.05.22 - 16:38

«Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň Hanhowuz suw arassalaýjy desgasy geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynda baý gaz goruna eýe bolan Şatlyk gaz ýatagynyň özleşdirilip başlanan döwründe işe girizilen kärhanadyr. Ulanmaga berlenine indi elli ýyl bolan bu desga häzirem durnukly, saz işläp, gazçylary arassa suw bilen bökdençsiz üpjün edýär.


16267958a954e7.jpeg
Önümli guýular işe girizilýär
26.04.22 - 16:47

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, önümçiligiň derejesini ýokarlandyrmaklyga gönükdirilen giň möçberli işleri durmuşa geçirmekde «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň zähmetsöýer burawlaýjylary tarapyndan alnyp barylýan işler hem buýsanç bilen bellenilmäge mynasypdyr.


1626795d5d09b8.jpeg
Milli maksatnama Türkmenistanyň köptaraplaýyn ösüşiniň wezipelerini jemleýär
26.04.22 - 16:48

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» ykdysadyýetimiziň möhüm pudagy bolan nebitgaz toplumyna uly ähmiýet berilýär.


16267961178065.jpeg
Gazçylaryň göreldeli işleri
26.04.22 - 16:49

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň «Şatlykşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň hünärmenleridir işçileri gazçylar şäheriniň ýaşaýjylaryna hyzmat etmekde tutanýerli işleri alyp barýarlar.


1625e563d7f77b.jpeg
Ruhlary belent, gadamlary batly
19.04.22 - 16:27

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda geçirilen taryhy mejlisinde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň geljek otuz ýyl üçin Milli maksatnamasy tassyklanyldy.


16255263d05b0c.jpeg
Işleri ileri, goşantlary saldamly
12.04.22 - 17:11

Edara-kärhanalarda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny şowlulyklara beslemek ugrunda tutanýerli we maksada okgunly zähmet çekilýär. Eýsem, «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ruhubelent işgärleri geçen üç aýda nähili işledilerkä? Biz şeýle sowal bilen müdirligiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Berdimetowa ýüz tutduk. Şonda ol:


1624bdfec54fb3.jpeg
Döwrebap işler bitirilýär
05.04.22 - 16:21

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabatdaky Abatlaýyş-sazlaýyş müdirliginde amala aşyrylýan işler ýeriň goýnundan çykarylýan uglewodorod çig mallarynyň möçberlerini durnukly artdyrmakda aýratyn ähmiýete eýedir.


1624be02b57d19.jpeg
Daga bagry badaşan geolog
05.04.22 - 16:22

— Men uly maşgalada kemala geldim. Özüm dokuz çaganyň ýedinjisi. Hünär saýlamagyma dagly mekanda ýaşamagym, esasan bolsa, agam Rozynyň geolog bolmagy uly itergi berdi. Men agamyň göreldesine eýerip, 1986-njy ýylda şol wagtky Türkmen politehniki institutyna okuwa girdim we ony üstünlikli tamamlap, häzirki wagtda zähmet çekýän edarama işe geldim. Şondan bäri hem işläp ýörün — diýip, ol uly durmuş ýolunyň ýatda galan pursatlaryny ýatlaýar.


162429e37d3f0f.jpeg
«Gara altynyň» gymmaty
29.03.22 - 15:50

Soňky döwürde dünýä bazarynda «gara altynyň» gymmatynyň artýandygyny bellemeli. Muňa bolsa, dünýä möçberinde çig nebite we ony çuň gaýtadan işlemegiň netijesinde öndürilýän hem-de uly isleg bildirilýän gymmat bahaly önümlere bolan islegiň artýandygynyň alamaty diýip düşünilýär.


162429eb2a0dc6.jpeg
Guwandyryjy netijeler belent sepgitlere badalga
29.03.22 - 15:52

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen berkarar döwletimizde şu günler emele gelen ýokary ruhubelentlik «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine atarýar.


1623ac0e184e1b.jpeg
Gaz akdyryjylaryň zähmet gadamlary
23.03.22 - 16:40

Döwletabat — Derýalyk baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Şatlyk» önümçilik edarasy «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biridir.