Habarlar RSS
15f3444cac768a.png
TOPH HALKARA GAZ GEÇIRIJISI: GURLUŞYK ÜSTÜNLIKLI DOWAM EDÝÄR
26.08.20 - 13:48

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty esasynda gurulýan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygy ýokary depginler bilen alnyp barylýar.


15f4c9a8f565b4.jpeg
Mun Çže In Gurbanguly Berdimuhamedowy Koreýa Respublikasyna sapar bilen gelmäge çagyrdy
01.09.20 - 02:50

Türkmenistan Koreýa Respublikasyny özüniň ygtybarly işewür hyzmatdaşy hasaplaýar. Ýurdumyz onuň bilen mundan beýläk-de bar bolan ägirt uly kuwwata hem-de taraplaryň hoşmeýilli erk-islegine esaslanýan netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegi göz öňünde tutýar. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde aýtdy.


15f34441c4f25e.png
TÄZE OKUW BINASY AÇYLDY
26.08.20 - 16:51

Hormatly Prezidentimiziň geçen hepdäniň penşenbe güni geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyrygy boýunça Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze okuw binasynyň açylyş dabarasy boldy.


15f4c819fc51a3.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
01.09.20 - 02:48

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy.


15f344375a9f1b.png
DESGANYŇ 20 ÝYLLYGY DABARALY BELLENILDI
26.08.20 - 16:47

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň toý dabaralaryna beslenýän günlerinde TNGIZT-niň 7-nji sehiniň agzybir zähmetkeşleri CCR görnüşli katalizatory üznüksiz dikeldiji katalitik riforming desgasynyň 20 ýyllyk toýuny aýdym-sazly dabara bilen belläp geçdiler.


15f48e6d81b27a.jpeg
TNGIZT gazturbinalary gurmak we elektrik beketleri abatlamak boýunça Çalik Enerji kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar
29.08.20 - 03:27

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna 2 sany täze gazturbinany gurmak we elektrik bekediniň durkuny täzelemek barada Türkiýe Respublikasynyň “Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” kompaniýasy bilen desgany 18 aýyň dowamynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak şertinde öz serişdeleriniň hasabyna şertnama baglaşmaga ygtyýar berýän Karara gol çekdi.


15f3440cb43124.png
DÜNÝÄNIŇ NEBITGAZ IŞEWÜRLERI TÜRKMENISTAN BILEN HYZMATDAŞLYGA ULY GYZYKLANMA BILDIRÝÄRLER
26.08.20 - 16:40

Şu günler ýurdumyzyň ähli sebitlerinde we onuň çäklerinden alysda 2020-nji ýylda bellenilýän şanly waka — ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dürli dabaralar geçirilýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilen möhüm wezipeleri çözmäge mümkinçilik berýär.


15f47c5cb9d8fb.jpeg
Ýapon hyzmatdaşlary bilen wideoduşuşyk boýunça gepleşikler geçirildi
28.08.20 - 00:41

2020-nji ýylyň 26-njy awgustynda nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Ýaponiýanyň «Kawasaki Heavy Ind. Ltd» kompaniýasynyň prezidenti T. Watanabe bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideo duşuşyk boýunça gepleşikler geçirildi.


15f343f6167f56.png
TAGALLALY ZÄHMETIŇ NETIJESI
26.08.20 - 16:35

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalary nebitgazly ýataklary senagat taýdan işläp taýýarlamakda, uglewodorod çig mallarynyň çykarylýan möçberlerini artdyrmakda uly işleri amala aşyrýarlar. Konsern boýunça şu ýylyň ilkinji aýynda meýilnama goşmaça 2 müň 310 tonna barabar «gara altynyň» çykarylmagy, 1 müň 72 metre barabar çuňlugyň artyk burawlanmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr.


15f479d8e41d98.jpeg
Mary welaýatynda ilatly nokatlary gazlaşdyrmak wezipesi üstünlikli çözülýär
29.08.20 - 03:25

«Marygazüpjünçilik» müdirligine ýokary we orta basyşly gaz geçirijileriniň gurluşygy üçin 325 mm diametrli turbalaryň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy.


15f343c6eac397.png
TÄZE SEPGITLERE YNAMLY BADALGA
26.08.20 - 16:30

Amatly geoykdysady ýagdaýa eýe bolan Garaşsyz Diýarymyzda esasy uglewodorod serişdeleri bolan nebitdir gazy çykarmak, olary gaýtadan işläp, ýokary hilli harytlyk görnüşine getirmek, önümçilige häzirki zaman tilsimatlaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, ulgamyň kärhanalaryny tehniki taýdan pugta enjamlaşdyrmak, täze ýangyç geçirijilerini gurmak,


15f45e9945e4bd.jpeg
Türkmenistan eksport ugurly polimer önümleriniň önümçiligini artdyrýar
28.08.20 - 00:44

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda ýurdumyz boýunça polipropilen önümçiligi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 40,5%, polietilen – 140% ýokarlandy. Şol bir wagtda öndürilen polipropileniň fiziki göwrümi 71,1 müň tonna, poietilen bolsa 137,4 müň tonna deň boldy.


15f343b9f24619.png
GADAMLARY BATLY GAZ AKDYRYJYLAR
26.08.20 - 16:25

Milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagy «Türkmengaz» döwlet konserniniň edara-kärhanalarynda işleriň ýokary depginde we sazlaşykly bolmagynda möhüm ähmiýete eýe hasaplanýan iri düzümleriň biri-de «Türkmengazakdyryş» birleşigidir. Birleşigiň esasy wezipesi tebigy gaz çykaryjy kärhanalardan alynýan «mawy ýangyjy» ýokary basyşly gaz geçirijiler arkaly ähli welaýatlarymyza we Aşgabat şäherine akdyrmakdan ybarat. Bu işler, ýagny ilaty, edara-kärhanalary,


15f44d9bfcfdd7.jpeg
«BAGTYÝARLYK» — DOSTLUGYŇ WE HYZMATDAŞLYGYŇ MESGENI
26.08.20 - 16:33

Merkezi Aziýa — Hytaý gazgeçirijisiniň ulanmaga berlen wagtyndan bäri Hytaý Halk Respublikasyna tebigy gazyň 316 milliard kubmetri akdyryldy. Daşary ýurtlaryň habar beriş serişdeleri bu barada habar bermek bilen, transmilli ulgamyň eýýäm 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýändigini, 500 milliondan gowrak adama peýda getirýändigini belleýärler.


15f343abe19621.png
ARKALAŞYKLY IŞ NETIJE BERÝÄR
26.08.20 - 13:19

Hormatly Prezidentimiziň daşary döwletlerden tapgyrlaýyn satyn alyp berýän döwrebap ulaglarynyň hasabyna «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň tehniki binýady yzygiderli täzelenilýär. Dürli kysymly ýük hem-de ýöriteleşdirilen awtoulaglaryň, ýokary iş öndürijilikli, kuwwatly traktorlaryň uly toplumyny özüne birleşdirmegi kärhananyň hünärmenlerine, sürüjilerine işleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň talaplaryna laýyk, täzeçe guramaklyga ýardam berýär.