Habarlar RSS
165d874ff0ec76.jpg
Biz geljekde hukuk ulgamynyň işewürlik üçin özüne çekijiligini üpjün etmelidiris – Gurbanguly Berdimuhamedow
23.02.24 - 19:34

Biz geljekde hukuk ulgamynyň işewürlik üçin özüne çekijiligini üpjün etmelidiris diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 22-nji fewralda Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde eden çykyşynda belledi.


165d85c12883d1.jpg
Halk Maslahatynyň Başlygy: Türkmenistanda soňky 15 ýylyň dowamynda jemi içerki önümiň möçberi 3,7 esse artdy
23.02.24 - 19:34

Soňky 15 ýylyň dowamynda jemi içerki önümiň möçberi 3,7 esse artdy. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 22-nji fewralda Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde eden çykyşynda belledi.


165d70740eb4c4.jpg
Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Ýaponiýada ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny maslahatlaşdy
22.02.24 - 16:21

21-nji fewralda Ýaponiýada Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowanyň Ýaponiýanyň Ministrler Kabinetinň Baş sekretary Ýoşimasa Haýaşi bilen duşuşygy geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


165d59eb3d7cc6.jpg
Türkmenistanyň nebitgaz mümkinçilikleri Parižde maýa goýum forumynda beýan ediler
21.02.24 - 23:19

24-25-nji aprelde Pariž şäheriniň “Hyatt Regency Etoile” myhmanhanasynda Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara maýa goýum forumy (TEIF 2024) geçiriler. Ol “Türkmengaz”, “Türkmennebit” döwlet konsernleri bilen hyzmatdaşlykda “TürkmenForum” hojalyk jemgyýeti we “GaffneyCline” britan kompaniýasy bilen bilelikde guralýar.


165d59ee318a02.jpg
«The Investor» halkara žurnaly Türkmenistanyň söwda-ykdysady mümkinçiliklerini açyp görkezer
21.02.24 - 23:19

20-nji fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowanyň Fransiýanyň «Beyond Investments Group» kompaniýasy tarapyndan neşir edilýän «The Investor» halkara neşiriniň direktory Leandro Slowinski bilen geçiren duşuşygynda halkara maglumat giňişliginde Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


165d5e3c041a11.jpg
2-nji tapgyr
21.02.24 - 16:51

Aklar başlaýar we utýar


165d59f18ccf84.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň täze ilçisi bilen energetika we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy
21.02.24 - 16:02

20-nji fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagaty kabul etdi.


165d47864b822a.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda nebit önümleri geleşikleriň özenini düzdi
20.02.24 - 20:05

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy.


165d2f8d2a974c.jpg
2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň özüş depgini 6,3% boldy
19.02.24 - 21:24

Toplumlaýyn çäreleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, Türkmenistanda jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edilip, ol 6,3 göterim artdy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow şu ýylyň ilkinji aýynyň makroykdysady görkezijileri barada 16-njy fewralda geçirilen Hökümet mejlisinde beren hasabatynda belledi.


165d2f907e2fc4.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti: ýanwar aýynda düýpli maýa goýumlar 24,6% artdy
19.02.24 - 21:24

2024-nji ýylyň ýanwar aýynda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna ýurdumyz boýunça özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi 24,6 göterim artdy. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň pudaklary tarapyndan şu ýylyň ýanwarynda alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisinde belledi.


165d2f2c2d7ac4.jpg
Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
19.02.24 - 11:18

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň, ilkinji partiýa guramasynyň, şeýle hem zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli utgaşykly çäre geçirildi. Oňa toplumyň edara-kärhanalarynyň işgärleri we hünärmenleri gatnaşdylar.


165d2f1c40a629.jpg
Ýanwar aýynyň jemlerine garaldy
19.02.24 - 11:14

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 16-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň ýanwar aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


165d06babf25f4.jpg
Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda işiniň netijelerine garaldy
17.02.24 - 19:29

16-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklary tarapyndan şu ýylyň ýanwarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, şeýle hem döwlet durmuşynyň käbir möhüm meselelerine garaldy.


165cf4f7613d1e.jpg
Nebitgaz toplumynda ýylyň jemlerine garaldy
16.02.24 - 17:05

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly diýen şygar astynda geçen 2023-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 9-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2023-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmek boýunça alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


165cef17e4fcb1.jpg
BMG ÝYK-nyň wekilleri bilen Türkmenistanyň DIM-inde Ählumumy metan forumyna taýýarlyk maslahatlaşyldy
16.02.24 - 15:08

15-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowanyň BMG-niň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň (BMG ÝYK) Durnukly energetika bölüminiň direktory Dario Liguti bilen geçiren duşuşygynda Ählumumy metan forumyna taýýarlyk meseleleri maslahatlaşyldy diýip, türkmen daşary syýasat edarasy habar berýär.