Habarlar RSS
1658a55a4ae4e4.png
Birža söwdalarynda polipropilen, binýatlyk ýag we dizel ýangyjy ýerlenildi
26.12.23 - 15:08

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy.


1658920559b647.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti: nebiti gaýtadan işleýän zawodlary doly taslama kuwwatynda işletmek zerur
25.12.23 - 17:13

Prezident Serdar Berdimuhamedow 22-nji dekabrda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine birnäçe resminamalaryň taslamalary we beýleki meseleler girizildi.


1658701b25905a.jpg
Ýangyç-energetika toplumynyň işgärleri Täze ýyly batly gadamlar bilen garşylaýarlar
23.12.23 - 20:50

Täze ýyl - şu güni we geljegi, gazanylan üstünlikleri we täze meýilnamalary birleşdirýän baýramçylyk. Taryhyň gatyna girýän 2023-nji ýyl ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň işgärleri üçin nähili ýyl boldy diýlip soralsa, onuň batly gadamlarynyň we baý mazmunynyň ulu üstünlikleri ugur edinip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň pudagyň öňünde goýan uly wezipelerini amala aşyrmaga gönükdirilendigini ynamly aýtmak bolar.


1658529912cd9d.jpg
BMG-niň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy boýunça ulag ulgamynda kararnama kabul etdi
22.12.23 - 13:21

BMG-niň Baş Assambleýasy 2023-nji ýylyň 19-njy dekabrynda 78-nji mejlisiň 49-njy umumy mejlisinde biragyzdan "Durnukly ösüşi üpjün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny" kararnamany kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


165852a9108b49.jpg
BMG-niň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy boýunça energetika ulgamynda kararnama kabul etdi
22.12.23 - 13:20

19-njy dekabrda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň 49-njy umumy mejlisinde biragyzdan "Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşyklary berkitmek" kararnamany kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berdi.


16583ff7564690.jpg
Türkmenistanyň wekiliýeti Tähran konwensiýasynyň çäklerindäki taslamalary taýýarlamak baradaky mejlise gatnaşdy
21.12.23 - 18:28

18-19-njy dekabrda Baku şäherinde, Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak üçin Çarçuwaly konwensiýanyň (Tähran konwensiýasy) Sekretariatynyň gurnalyşy boýunça resminamalaryň taýýarlanyşyny ara alyp maslahatlaşýan Ýörite bilermenler toparynyň ilkinji mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


16583f3398c7fa.jpg
Tokioda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
21.12.23 - 18:27

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarowyň ýolbaşçylygyndaky ykdysady wekiliýetiň Ýaponiýa iş saparynyň barşynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


16583f1ceb1f6a.jpg
«Türkmenistan – ÝB» bilelikdäki komitetiniň mejlisinde nebitgaz, ulag we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy
21.12.23 - 18:26

Brýusselde Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň bilelikdäki komitetiniň 22-nji mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


165828eeb52517.jpg
Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri telefon arkaly hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar
20.12.23 - 15:47

Prezident Serdar Berdimuhamedow sişenbe güni Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde döwletara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar diýip, TDH habar berýär.


1658173901c374.png
Birža söwdalarynda ýangyç-energetika toplumynyň önümleri daşarky we içerki bazara ýerlenildi
19.12.23 - 15:43

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 51-si hasaba alyndy.


1657fe3223f8ae.jpg
Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystanda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy
18.12.23 - 22:23

16-17-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystanyň Hyrat welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


1657fe147104ba.jpg
Prezident tebigy gazy ibermegiň, peýdalanmagyň Kadalaryny kämilleşdirmegiň zerurlygyny nygtady
18.12.23 - 22:22

16-njy dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


1657d7d72a7ac0.jpg
Türkmenistan giň gerimli nebitgaz taslamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýär
16.12.23 - 15:36

Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasy» üstünlikli durmuşa geçirilýär. Maksatnama laýyklykda, ýurdumyzyň energetika howpsuzlygyny gazanmagy, milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi hem-de onuň halkara ykdysady gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyny ugur edinýän giň gerimli nebitgaz taslamalary amala aşyrylýar.


1657c538e17ca7.jpg
Aşgabatda täze AÝGB işe girizildi
16.12.23 - 14:12

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň işgärleriniň hünär baýramynyň öňüsyrasynda Aşgabadyň çäginde awtoulaglara ýangyç guýujy täze beket açyldy. Ol bir gije-gündiziň dowamynda 1500 awtoulaga hyzmat etmäge niýetlenen.


1657c2eb885d09.jpg
Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli dabaralar geçirildi
15.12.23 - 15:49

14-nji dekabrda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli dabara geçirildi. Çärä ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň işgärleri we hünärmenleri gatnaşdylar.